Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0093-C0001
Номер на проект: 13-13-94
Наименование: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Брегово
Бенефициент: Община Брегово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване и приемане на общински план за развитие 2014 – 2020 г. и въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински стратегически документи
Дейности: Дейност 1 : Организация и управление Постигане на ефективна организация и управление на проекта с цел реализиране на специфичните му цели. Това ще се реализира чрез: • Организиране на регулярни работни срещи, в това число участие в работни срещи с експертите, които ще бъдат ангажирани за изготвянето на процедури по ЗОП; • Създаване на механизми за логистика и координация; • Създаване на процедури за работа на сформирания екип; • Изготвяне на необходимите документи, свързани с изпълнение на проекта - протоколи, технически отчети, формуляри, форми и др.; • Управление на отношенията с изпълнителите по заложените график и бюджет; • Проследяване изпълнението на заложените индикатори; • Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2 – Извършване на подготовка и разработване на общински план за развитие. Консултиране на политики. • Събиране на статистически данни за икономическото състояние и тенденции на общината и регионалната икономика; • Изготвяне на SWOT анализ за нуждите на новия общински план за развитие с минимално съдържание: степен на изпълнение, идентифициране на слабости, неприложимост или неефективност; • Изготвяне на анализ на статуса на община Брегово и перспективите за развитие, на база на събрани икономически, социални и демографски данни; • Изготвяне на проект на общински план за развитие, съобразен с действащата нормативна уредба и по специално Закона за регионално развитие, и представяне за обществено обсъждане. • Проучване на общественото мнение за генериране на идеи, чрез публична дискусия и консултации, във връзка с изготвянето на общински план за развитие; • Изготвяне на окончателен вариант на общински план за развитие 2014 – 2020 г. и всички съпътстващи документи необходими във връзка с представянето му за приемане от общински съвет; • Представяне на изготвения общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Общински съвет за приемането му. • Организиране на постоянно действаща социална форма на взаимодействие – Обществен съвет за провеждане на дейности по идентифициране и консултиране на политики;
Дейност 3 – Разработване на механизми и нормативни документи за мониторинг и контрол. • Проучване на добри практики за съществуващи механизми и нормативната база за осъществяване на мониторинг и контрол; • Съдаване на механизми за вътрешен мониторинг, според спецификата на община Брегово; • Създаване на правила за контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически документи; • Провеждане на кръгла маса със служителите за активно и ефикасно участие в процесите във връзка с разработените механизми и правила.
Дейност 4 - Дейности за информация и публичност Информиране на всички заинтересовани страни за целите и дейностите на проекта и за резултатите от него. Това включва: • Откриване на проекта с конференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; • Изработване банери и рекламни материали; • Организиране на финална конференция за закриване на проекта и популяризиране на резултатите; • Публикуване на информация на интернет страницата на общината за прогреса на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
Артипо ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 762 BGN
Общ бюджет: 44 324 BGN
БФП: 44 324 BGN
Общо изплатени средства: 44 324 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 324 BGN
2015 0 BGN
44 324 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 675 BGN
2015 0 BGN
37 675 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 649 BGN
2015 0 BGN
6 649 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Съгласувани документации за открита процедура по ЗОП
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Изготвени междинни, годишен и окончателен технически доклади за УО на ОПАК
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Изготвен SWOT анализ за нуждите на новия общински план за развитие и другите стратегически документи с минимално съдържание: степен на изпълнение, идентифициране на слабости, неприложимост или неефективност
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Изготвен анализ на статуса на община Брегово и перспективите за развитие, на база на събрани икономически, социални и демографски данни
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Изготвен проект на общински план за развитие, съобразен с действащата нормативна уредба и по специално Закона за регионално развитие, представен за обществено обсъждане
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Изготвен доклад от проучване на общественото мнение, чрез публична дискусия и консултации, във връзка с изготвянето на общински план за развитие
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Изготвен окончателен вариант на общински план за развитие 2014 – 2020 г. и всички съпътстващи документи необходими във връзка с представянето му за приемане от общински съвет и приет от Общински съвет Общински план за развитие 2014 – 20
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Организирана постоянно действаща социална форма на взаимодействие – Обществен съвет за провеждане на дейности по идентифициране и консултиране на политики
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Проучване на добри практики за съществуващи механизми и нормативната база за осъществяване на мониторинг и контрол
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Приети от Общински съвет Документи с механизми за вътрешен мониторинг, според спецификата на община Брегово и приети от Общински съвет Документи с правила за контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически документи
Индикатор 13 (Д) По дейност 3 - Протокол/Запис на CD и присъствен списък от проведена кръгла маса със служителите за активно и ефикасно участие в процесите във връзка с разработените механизми и правила
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Проведени конференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Изработени рекламни/ информационни комплекти
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Отразявания в интернет сайта на община Брегово


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз