Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0176-C0001
Номер на проект: 13-13-175
Наименование: Координиране и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец
Бенефициент: Община Вършец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за реализиране на ефективни политики за устойчиво развитие на община Вършец.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта Управлението на проекта ще бъде осъществено от екип, който се състои от ръководител, счетоводител и координатор. Всеки един от тях има определени задължения и отговорности, които ще осигурят успешно изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Управлението се състои от планиране, мониторинг, реализирането на проектните дейности, контрол на финансите, анализ на вътрешните и външните фактори, имащи отношение към изпълнението на проекта. Екипът ще отговаря за изпълнението на дейностите от стартирането до приключването на проекта. В процеса на управление, участие се предвижда и на членове на оценителна комисия по ЗОП, които са служители и ще бъдат определени със Заповед на кмета на общината.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Технологията на провеждане на избора на изпълнители ще преминава през следните етапи: (1) подготовка на тръжната документация; (2) фактическо провеждане на избора съгласно нормативните изисквания и срокове и (3) сключване на договори с избраните изпълнители. При подготовката на тръжни документи ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. Подготовката на тръжната документация ще се осъществи от външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП. При провеждане на избора на изпълнителите общината ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Разработване на общински план за развитие на община Вършец, 2014-2020 На базата на получения и анализиран емпиричен материал и разработен инструментариум по проект BG051PO002-1.3.04-0036 „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана” ще се реализира дейността „Разработване на общински план за развитие на община Вършец, 2014-2020”. По време на разработването на плана ще бъдат проведени редица дейности за обществено консултиране на политиките, предмет на ОПР. Ще бъдат реализирани: обществено обсъждане, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, фокус групи, анкетни проучвания. Дейността ще бъде осъществена от външен изпълнител, спазвайки изискванията и разпоредбите на ЗОП.
Дейност 4. Разработване на Стратегия за развитие на туризма в община Вършец, 2014-2020 Цикълът на разработване, приемане и изпълнение на Стратегията за туризма в община Вършец включва следните етапи: Първи етап- Идентифициране на участници от местна общност за разработване на стратегията (консултативен съвет по туризъм, туристически бизнес, представители на местната власт и СГО) Втори етап – Идентифициране на проблемите на туризма в общината, преглед на нормативната база и изработване на анализ за състоянието, SWOT анализ и стратегически възможности за развитие на туризма. Трети етап – Разработване визия за развитието на туризма в общината за период до 10 години и разработване на проекти за конкретни инициативи, произтичащи от визията за развитие на туризма. Четвърти етап – Организиране на публично обсъждане. Пети етап – Приемане на Стратегията от Общински съвет Вършец; Шести етап - Реализиране на конкретни проекти. Седми етап- Мониторинг на изпълнението на дейностите и проектите и изразходваните за тях средства. В рамките на проекта ще бъдат реализирани първите пет етапа от процеса на изготвяне на стратегията. Дейността ще се осъществи с избран изпълнител, съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 5. Разработване и въвеждане на детайлни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегическите документи на община Вършец Ще бъде разработен пакет от документи, съдържащи детайлни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на базата на разработените Общински план за развитие на община Вършец и Стратегия за развитие на туризма за новия програмен период 2014-2020 г. При разработването на пакета от документи ще бъдат използвани резултатите от проекта на областна администрация Монтана, като инструментариума за действие ще бъде детайлно конкретизиран и приложен за разработените два документа на община Вършец. Тази дейност ще се осъществи с избран изпълнител, съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 6. Провеждане на кръгла маса В заключителната част на проекта, след приемането на разработените стратегически документи от Общински съвет Вършец, ще се проведе кръгла маса. Участници в кръглата маса ще бъдат 40 представители на общинската администрация и общински съвет, местни НПО, местен бизнес, социални партньори и граждани. По време на кръглата маса ще бъдат представени двата стратегически документа и значението им за устойчивото развитие на община Вършец. Участниците ще бъдат запознати със системата от правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на приетите документи. Организирането и провеждането на кръглата маса ще се осъществи с избран изпълнител, съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 7. Провеждане на съпътстващо обучение В рамките на проекта ще се проведе двудневно съпътстващо обучение за служители от общинска администрация Вършец. Обучението ще бъде изнесено извън територията на община Вършец с 15 участника. Обучението ще се осъществи от външен изпълнител, спазвайки изискванията и разпоредбите на ЗОП. Обучението ще бъде свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация.
Дейност 8. Информираност и публичност на резултатите по проекта Планирани са 2 пресконференции, за отбелязване на резултатите от ключовите етапи на проекта: встъпителна и заключителна пресконференция в края на проекта, за популяризиране на постигнатите цели и резултати. Предвидени са и 4 публикации в местни печатни издания, с които да се популяризират завършените ключови етапи. Ще бъдат разработени 400 рекламни брошури за получената безвъзмездна помощ. В официалния сайт на общината ще бъде вписвана актуална информация за изпълнението на дейностите и резултатите по проекта, която ще бъде достъпна по всяко време до цялата общественост. В сградата на общината ще бъде поставена информационна табела, която ще бъде изготвена в рамките на настоящия проект. Ще бъдат разработени 2 банера, които ще бъдат използвани по време на обучението, кръглата маса и пресконференциите, които ще се проведат в рамките на настоящия проект. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съгласно Приложение № 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” и ще съдържат логата на ЕСФ и ОПАК; името на проекта и на оперативната програма; флагът на ЕС и българският национален флаг. Ще бъдат спазени Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 609 BGN
Общ бюджет: 67 120 BGN
БФП: 67 120 BGN
Общо изплатени средства: 67 120 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 120 BGN
2015 0 BGN
67 120 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 052 BGN
2015 0 BGN
57 052 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 068 BGN
2015 0 BGN
10 068 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Проведени месечни срещи на екипа и месечни отчети на екипа по проекта
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Доклади
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Заповеди и протоколи от заседания на оценителни комисии
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Проведени процедури за избор на изпълнител за реализиране на дейности 3, 4, 5, 6, 7 и 8;
Индикатор 7 (Д) По дейност 3 - Изработени ОПР
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Проведени обществени обсъждания; - проведени фокус групи - проведени дискусии със заинтересовани страни, - проведени анкетни проучвания
Индикатор 9 (Д) По дейност 4 - Изработени стратегии
Индикатор 10 (Д) По дейност 4 - Проведени публични обсъждания; -проведени фокус групи - проведени дискусии със заинтересовани страни, - проведени анкетни проучвания
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - Правила и методики
Индикатор 12 (Д) По дейност 6 - Брой кръгли маси
Индикатор 13 (Д) По дейност 6 - Брой участници
Индикатор 14 (Д) По дейност 7 - Обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 7 - Обучени служители и издадени сертификати
Индикатор 16 (Д) По дейност 8 - Проведени пресконференции и публикации в пресата
Индикатор 17 (Д) По дейност 8 - Разработени рекламни брошури
Индикатор 18 (Д) По дейност 8 - Информационни табели и банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз