Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящия проект е да подпомогне общинската администрация в подготовката на качествен и пълен интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян, включващ реконструкция и строителство на канализационната мрежа, изграждане на втория етап на ПСОВ – Троян - Биологично пречистване и в допълнение, където е необходимо, реконструкция на водопроводната мрежа. С готовите инвестиционни проекти Община Троян в последствие ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “
Дейности: Дейност 1: Техническа помощ за подготовка на интегри-ран проект за водния цикъл на гр. Троян Подготовка на ПИП, ФИА, молба за финансиране; подготовка на идеен проект и тръжно досие за избор на изпълнител на инженеринг за ПСОВ; подготовка на работни проекти за В и К мрежата и тръжни досиета за избор на изпълнители
Дейност 2: Оценка на съответствие по смисъла на ЗУТ Оценката обхваща проверка за съответствие със: 1. предвижданията на подробния устройствен план; 2. правилата и нормативите за устройство на територията; 3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ; 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.
Дейност 3: Одит на проекта Извършване на одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма преди подаване на окончателния доклад
Дейност 4: Информация и публичност на проекта Статии; конференции; публикуване на информации на интернет страницата на кандидата
Дейност 5: Организация и управление на проекта Изпълнение на задълженията на бенефициента по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 411 646 BGN
Общ бюджет: 1 942 842 BGN
БФП: 1 942 842 BGN
Общо изплатени средства: 1 942 842 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 942 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 682 329 BGN
2010 456 120 BGN
2011 1 190 049 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 385 656 BGN
1 942 842 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 554 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 545 863 BGN
2010 364 896 BGN
2011 952 039 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 308 525 BGN
1 554 273 BGN
В т.ч. Национално финансиране 388 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 136 466 BGN
2010 91 224 BGN
2011 238 010 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 77 131 BGN
388 568 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз