Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.12-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 17.10.2013
Начална дата: 11.11.2013
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” предвижда да бъдат заменени съществуващите тролейбуси с нови. В рамките на настоящата инвестиция се предвижда закупуването на нови тролейбуси за нуждите на обществения транспорт в гр. Бургас, гр. Варна, гр. Стара Загора и гр. Плевен и заменянето на старите, които вече са извън допустимия срок за използване, който средно за ЕС е 20 години.
Дейности: Дейност 3: Мерки за информация и публичност – изработване на стикери за информация и публичност.
Дейност 1: Подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора Дейността включва подготовка на документация и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Седма, раздел I на Закона за обществените поръчки с четири обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас; Обособена позиция 2: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Варна; Обособена позиция 3: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Плевен; Обособена позиция 4: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Стара Загора; Процедурата за възлагане на обществена поръчка е проведена съвместно от дружествата – партньори „Бургасбус” ЕООД – гр. Бургас, „Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна, „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен и „Тролейбусни превози” ЕООД – гр. Стара Загора.
Дейност 4: Дейности за подготовка и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 051 773 BGN
Общ бюджет: 91 690 687 BGN
БФП: 90 122 530 BGN
Общо изплатени средства: 73 626 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 122 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 218 121 BGN
2014 41 423 298 BGN
2015 - 14 920 BGN
73 626 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 098 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 774 497 BGN
2014 33 138 638 BGN
2015 - 11 936 BGN
58 901 199 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 024 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 443 624 BGN
2014 8 284 660 BGN
2015 - 2 984 BGN
14 725 300 BGN
Финансиране от бенефициента 1 570 695 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Доставени тролейбуси в гр. Бургас
Индикатор 2 Доставени тролейбуси в гр. Варна
Индикатор 3 Доставени тролейбуси в гр. Стара Загора
Индикатор 4 Доставени тролейбуси в гр. Плевен


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз