Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0139-C0001
Номер на проект: 13-13-139
Наименование: Чрез ефективна координация и партньорство към устойчиво развитие на община Крумовград
Бенефициент: Община Крумовград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване, прилагане и контролиране на политики и стратегически документи за постигане на устойчиво развитие на община Крумовград
Дейности: Дейност 1 Организация и управление Техническото, административно и финансово управление на проекта ще се обезпечи чрез сформиране на екип, който да поеме организацията и изпълнението на проектните дейности. Екипът ще се състои от трима членове – ръководител на проекта, координатор и счетоводител. След стартиране на проекта ще бъде направено разпределение на функциите и ще започне текущото управление на проекта, което включва: - разработване на подробен план-график за изпълнението на проектните дейности; - провеждане на ежемесечни, както и вътрешни текущи срещи на екипа; - създаване и поддържане на система за комуникация в екипа, както и с избраните изпълнители и УО; - подготовка на технически и финансови отчети; - вътрешен контрол, мониторинг и докладване пред ръководството на община Крумовград; Стриктно ще се спазва времевия график за подготовка и провеждане на планираните дейности. Като поддейност на Дейност 1 се обособява изготвянето на тръжна документация и провеждане на процедури по реда на ЗОП, необходими за възлагане на дейностите по проекта на външен изпълнител. Непосредствено след стартирате на проекта, екипът по проекта ще разработи тръжна документация за избор на изпълнител, който ще изготви тръжна документация за провеждане на процедура за възлагане на една обща поръчка за изпълнение на дейности 2, 3 и 4, и втора за възлагане на дейност 5. При провеждането на тръжни процедури за избор на външни изпълнители стриктно ще бъдат спазвани разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Екипът за управление на проекта ще контролира качеството на разработените документи и ще подпомага работата на изпълнителя, ще организира процедурно избора на изпълнител по обществени поръчки и ще участва в оценителната комисия.
Дейност 2 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Крумовград В рамките на Дейност 2 ще бъдат разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на две конкретни политики на община Крумовград, а именно: 1) Устойчивото и интегрирано планиране и управление на общинската територия 2) Създаване на предпоставки за превръщане на община Крумовград в енергийно ефективна община Изграждането на подобна система за мониторинг и контрол ще осигури необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните цели и приоритети. Разработените Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политиките по Устойчивото и интегрирано планиране и управление на общинската територия и повишаване на енергийна ефективност на община Крумовград ще спомогнат за доброто изпълнение на планираните дейности и идентифицирането и предотвратяването на възникващи проблеми. Плавилата ще представляват инструмент на добро управление, обхващащ следните по-важни направления: • Създаване на прозрачност • Осигуряване на отчетност • Отговорност на управлението • Подобряване на качеството на изпълнение • Създаване на механизми за участие на заинтересованите страни • Ефективност и ефикасност на политиките и изграждане на стратегическа визия
Дейност 3 Разработване на Общински план за развитие на община Крумовград за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Дейността Разработване на Общински план за развитие на община Крумовград за периода 2014-2020 г. ще бъде разделена при изпълнението й на следните логически обвързани поддейности: Поддейност 1 Провеждане на проучвания и изследвания, необходими за разработване на общинския план за развитие, включително и събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализ на територията. Поддейност 2 Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на община Крумовград и SWOT анализ. Поддейност 3 Изготвяне на оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 с оглед разработване на ОПР 2014-2020 г. Поддейност 4 Разработване на общински план за развитие на община Крумовград за периода 2014-2020 г. Преди приемането на ОПР от Общинския съвет на община Крумовград ще бъде организиран дискусионен форум, на който пред всички заинтересовани страни ще се представят изготвените анализи и стратегическа рамка за развитие. Проучване на обществената нагласа относно визията, целите и приоритетите на Община Крумовград за периода 2014-2020 ще се проведе с цел установяване на конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност при формулирането на новите приоритети за развитие на общината. Общинският план за развитие на община Крумовград ще бъде разработен, в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г. Специфично изискване към осъществяването на тази дейност, е същата да се съобрази с резултатите от разработвания проект за ИПГВР на гр. Крумовград, като се елиминира риска за дублиране на дейности, и евентуално двойно финансиране. Работата следва да се фокусира в територията извън строителните граници на урбанистичния център, където ще се изпълнява ИПГВР. Резултатите от двата проекта следва адекватно да се интегрират и интерпретират, с цел да се получи цялостна и балансирана оценка на ситуацията и територията на община Крумовград.
Дейност 4 Разработване на стратегически документи на местно ниво Изготвянето на общински програми е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политиката за устойчиво развитие. Стратегическата цел на Програмата за енергийна ефективност на община Крумовград е създаване на предпоставки за превръщане на общината в енергийно ефективна община и постигане на устойчиво развитие. Енергийната програма ще постави фокус върху:  повишаване на ефективността на използване на енергийните ресурси и намаляване на енергийните разходи в бита и обществените организации;  намаляване на енергопотреблението и вредните емисии в атмосферата;  подобряване на средата за живот и труд в общината, чрез ефективно използване на енергийните източници;  създаване на предпоставки за финансиране на мероприятията за енергийна ефективност;  енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински дейности;  оползотворяване на местните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
Дейност 5 Дейности за информация и публичност През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен акцент върху осъществяване мерките за информация и публичност. Проектните дейности ще бъдат реализирани при спазване на всички изисквания на финансиращия орган за визуализиране на финансовата подкрепа от ЕСФ и ОПАК – на всички издания, покани, бланки на документи, програми и материали за обучения, както и на всички останали печатни материали, и на интернет сайта ще бъдат поставяни логото и текст, информиращ за финансовата подкрепа. Дейностите целят информирането на всички заинтересовани страни, както и ефективното и равноправно включване на възможно най-широк кръг от целеви групи в процесите, свързани с инициирането, планирането и прилагането на политики за регионално развитие в община Крумовград.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
"Беневент" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 680 BGN
Общ бюджет: 72 506 BGN
БФП: 72 506 BGN
Общо изплатени средства: 72 506 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 506 BGN
2015 0 BGN
72 506 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 630 BGN
2015 0 BGN
61 630 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 876 BGN
2015 0 BGN
10 876 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Механизъм за наблюдение и вътрешна оценка
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Проведено еднодневно обучение за общински служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Разработена Програма за енергийна ефективност на община Крумовград
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - Осъществени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Изработен банер
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Изработени Листовки
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз