Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0181-C0001
Номер на проект: 13-13-180
Наименование: Oбщина Иваново – модерна администрация, прилагаща в партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели
Бенефициент: ОБЩИНА ИВАНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на местно ниво за извършване мониторинг и контрол на конкретни политики в община Иваново и разработване на стратегическа рамка на общината за следващия програмен период
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността включва организиране на цялостното изпълнение на проекта и в този смисъл е основополагаща за него. Екипът за управление на проекта ще бъде определен със Заповед на кмета на община Иваново. С оглед на спецификата на настоящия проект, екипът по проекта ще включва: ръководител, координатор и счетоводител. В рамките на тази дейност ще бъде изготвен подробен план за действие за изпълнението на проекта. Екипът ще изготви задание за избор на външен изпълнител, който да разработи тръжната документация за възлагане на дейности от 3 до 5 и на дейност 6. Екипът ще отговаря за управление на сключените договори, ще осъществява контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; ще следи за постигане на индикаторите за изпълнение на проекта; ще отговаря за своевременно разрешаване на възникнали проблеми; ще контролира за изпълнението на дейностите за информация и публичност; Екипът за управление на проекта ще изготвя технически доклади и финансови отчети, съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПАК.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжна процедура Дейностите по проекта ще се изпълнят чрез възлагане на изпълнението им на външни изпълнители при спазване на приложимото законодателство в областта на обществените поръчки. В рамките на дейност 2 се предвижда да бъде разработена необходимата документация за възлагане на две обществени поръчки. При определяне на реда на възлагане и вида на процедурата Възложителят ще вземе предвид всички сходни дейности, който възлага с обществени поръчки за календарната година. Планира се процедурите да бъдат следните: Първата процедура ще бъде за основните дейности по проекта – 3, 4 и 5. Втората процедура ще обхваща дейност 6- публичност на проекта. Изработването на тръжните процедури ще бъде възложено на външен изпълнител. В рамките на тази дейност ще бъде проведена процедурата от Възложителя, ще бъдат избрани изпълнителите и съответно ще бъдат подписани договори с тях. При подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител/и ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнител/и общината ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Разработване на стратегия и план за действие за развитие на туризма в община Иваново В рамките на тази дейност ще бъде разработена Стратегия и план за действие за развитие на туризма в община Иваново. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Разработването на стратегията за туризма ще бъде съобразено със стратегическите документи в областта на туризма: Стратегия Европа 2020 ( включваща туризма в приоритета за устойчив растеж), Националната програма за развитие България 2020, в която туризмът е определен като един от важните приоритети за развитие на страната, с акцент върху отключването на местния потенциал чрез развитието на разнообразни и съвременни форми на туризъм, интегрирани с високите технологии и културни събития на локално ниво, Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013 г., Стратегически план за развитие на културния туризъм в България и ще бъде в съответствие с Общински план за развитие на Иваново 2014-2020 година, както и с нормативната рамка – Закона за туризма и приложимите подзаконови нормативни актове. В рамките на стратегията ще бъде направен ситуационен анализ на текущото състояние на туризма в община Иваново, SWOT анализ (обобщение на ситуационния анализ). Ще бъдат систематизирани визията, мисията, стратегическата цел и приоритетите, чиято реализация ще доведе до устойчиво развитие на туризма и утвърждаване на община Иваново като туристическа дестинация. В Стратегията ще бъдат дефинирани мерки и дейности. Стратегията ще обхваща периода 2014 – 2020 г. В плана за действие към стратегията ще бъдат разписани времевия и финансовия план за изпълнението на заложените в стратегията дейности, също така ще бъдат определени отговорни институции/лица и др.
Дейност 4: Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Иваново в областта на туризма В рамките на Дейност 4 ще бъде разработен и въведен механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Иваново в областта на туризма. Механизмът ще спомогне за доброто изпълнение на планираните дейности и идентифицирането и предотвратяването на възникващи проблеми. Разработените правила ще следят резултатите от изпълнението на Стратегията, разработена по предходната дейност. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг на политики от общинската администрация. При разработването на правилата ще бъдат използвани резултатите от проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране” и методологията изработена специално за създаване на подобен правила и методики за провеждане и оценка на местната политика.
Дейност 5: Разработване на Общински план за развитие на община Иваново за периода 2014-2020 г Тази дейност ще бъде извършена от външен изпълнител. На базата на събраната от Община Иваново информация и статистически данни за приоритетните отрасли в местната икономика (описани по-горе в раздел 2.2., б. „б“) ще бъде направен социално-икономически анализ, включително и потенциал за развитието на приоритетните отрасли; социални и демографски показатели, тенденциите и възможностите на развитие на общината. Дейността обхваща анализи, организирани в следните направления: Оценка и анализ на географско положение на общината, Природно-ресурсен потенциал, Демографска характеристика, Икономика, Социална сфера, Инфраструктура, Териториална структура и устройство на територията, Околна среда. Предвидените анализи ще включват: преглед на политиките, осъществявани до момента, конструиране на системата от индикатори по съответните тематични направления, изводи и SWOT-анализи по тематични направления. Анализите също така следва да отразят и препоръките и коментарите от обществените обсъждания (дискусионния форум) със заинтересованите страни. На форума ще бъдат поканени най-малко 40 представители на заинтересованите страни. При разработването на анализа ще се следват Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на РБългария (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 ), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), където е указана структурата на анализа. - Анализът ще бъде представен на дискусионен форум Чрез изготвения анализ на икономическите и социални характеристики, както и на SWOT анализа община Иваново ще разполага с резултатите относно основните тенденции, които се очертават в социално-икономическото развитие на общината. На тази основа ще бъде разработен ОПР на община Иваново за периода 2014-2020 г. Ще се подготвят конкретни предложения за стратегията и съдържанието на плана в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика, включително като се има предвид европейска стратегия „Европа 2020" и Национална концепция за програмиране на развитието през следващия програмен период 2014-2020 г. ОПР на община Иваново и неговата стратегическата част следва да съдържат цели, приоритети и мерки за развитие, формулирани на базата на заявените нужди и очаквания, осигурени с необходимата ясна, конкретна и реалистична информация за територията, нейните природни, икономически и социални атрибути, обективните географски предимства и наличните ресурси. Водещите принципи, върху които ще се основава новият планов документ трябва да маркират основните моменти и да осигуряват необходимия контекст за изпълнението на общинският план, като същевременно оформят и насочват процеса на формулиране на неговата политическа рамка и свързаните с това визия, стратегически цели, приоритети и мерки. Важни елементи при разработването на ОПР ще бъдат: • Посочване на сравнителните предимства на общината като цяло и отделните вътрешнообщински териториални образувания; • Извършването на цялостна оценка на силните и слабите страни на територията (като цяло и покомпонентно); • Формулирането на реалистични цели и конкретни, пространствено обусловени мерки (на възможно най-ниско териториално ниво); • Дефинирането на адекватни устройствени режими; • Осигуряването на механизми за постигане на пространствена интегрираност на градската територия- вътрешна и с външната за общината среда; • Разработването на стратегически проекти за общинско развитие. Обществено обсъждане - след разработване на окончателен проект на ОПР Иваново 2014-2020г., той ще бъде публикуван на интернет страницата на общината и ще бъде организирано обществено обсъждане на документа, като всички мнения, препоръки и констатации ще бъдат внимателно обсъдени и евентуално взети предвид, преди окончателното изготвяне на Общинския план за развитие и одобрението на плана от Общинския съвет на община Иваново.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност По време на изпълнението на всички дейности, заложени в проекта, бенефициентът ще осигури информираност, че те се осъществяват съгласно изискванията на ОПАК от Европейския социален фонд и в съответствие с Регламент (ЕО) 1828/2006. Целта е да бъде осигурена широка публичност и популяризация на дейностите по проекта и факта, че те се осъществяват с финансовата подкрепа от ЕСФ чрез ОПАК. Изпълнението на мерки за визуализация и публичност ще допринесе за подобряване на информираността сред гражданите за дейностите, целите и резултатите от проекта и финансовия принос на ЕС, както и за популяризиране на приложения метод и натрупания опит от изпълнението на проекта. По този начин ще бъдат създадени условия за обмяна на опит, сътрудничество и мултиплициране на постигнатите резултати от проекта. Дейността ще бъде извършвана в рамките на целия период на реализиралия на проекта. За изпълнението на дейността ще бъдат приложени следните информационни и комуникационни способи: • Медийно представяне - проектът ще бъде представен в медиите, като за цялата му продължителност се предвиждат 2 платени публикации в пресата • Регулярно ще бъде публикувана информация относно напредъка по проекта и изпълнените дейности на интернет сайта на общината. • Изработване и разпространение на информационни брошури - 300 информационни брошури; изработване на 1 банер с информация за проекта. • Публични събития – две пресконференции - встъпителна и заключителна; • Логото на ОПАК, ЕС и името на проекта и бенефициента ще бъдат поставяни на материалите и документите, изготвени в изпълнение на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 848 BGN
Общ бюджет: 71 683 BGN
БФП: 71 683 BGN
Общо изплатени средства: 71 683 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 71 683 BGN
2015 0 BGN
71 683 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 930 BGN
2015 0 BGN
60 930 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 752 BGN
2015 0 BGN
10 752 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 : Сключени 3 договора с членовете на екипа по проекта
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 : Изготвено задание за избор на външен изпълнител процедури и избрани изпълнители
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 : Изготвени междинни, годишен и окончателен доклади по проекта
Индикатор 5 (Д) Дейност 2 : Изготвени 2 тръжни документации за избор на изпълнители на дейностите по проекта;
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 :Проведени 2 тръжни процедури;
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 : Подписани 2 договора с изпълнители
Индикатор 8 (Д) Дейност 3 : Разработена стратегия и план за действие за развитие на туризма в община Иваново
Индикатор 9 (Д) Дейност 4 : Разработен пакет правила и методики за мониторинг и оценка на конкретни политики в община Иваново – туризъм
Индикатор 10 (Д) Дейност 4 ; Проведено двудневно обучение за прилагане на разработените правила и методики.
Индикатор 11 (Д) Дейност 4 : Обучени служители на община Иваново
Индикатор 12 (Д) Дейност 5 : Изготвен проект на Общински план за развитие на Община Иваново за за периода 2014-2020 г. – 1бр.
Индикатор 13 (Д) Дейност 5 : Проведен дискусионен форум – 1бр;
Индикатор 14 (Д) Дейност 5 : Проведени консултации и обществени обсъждания със заинтересованите страни.
Индикатор 15 (Д) Дейност 5 : Изготвен окончателен вариант на Общински план за развитие на Община Иваново за периода 2014-2020 г.
Индикатор 16 (Д) Дейност 6 : Проведени пресконференции;
Индикатор 17 (Д) Дейност 6 : Изработен банер
Индикатор 18 (Д) Дейност 6 : Изготвени и отпечатани информационни брошури
Индикатор 19 (Д) Дейност 6 : Публикувани материали в пресата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз