Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0120-C0001
Номер на проект: 13-13-120
Наименование: Заедно за открито, отговорно и ефективно управленеи на община Исперих
Бенефициент: Община Исперих
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Исперих чрез широко прилагане на принципите на прозрачност и партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление. В рамките на тази дейност ще се сформира екипа за управление на проекта. Той ще включва ръководител, счетоводител и технически сътрудник. Всеки един представител на екипа за изпълнение на проекта ще получи копие от изпълнявания проект, ще се проведе първоначална среща на екипа и ще бъдат разпределени съответните права, задължения и отговорности. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг, контрол продължават през целия период на изпълнение на проекта. Те ще се изпълняват съобразно изискванията в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК със съответните Общи и Специални условия и действащата нормативна уредба. Ролята на проектния екип е да прилага и следи ежедневно за спазването на процедурите и изискванията на Договарящия орган (ДО), съгласно клаузите на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема и приложенията към него, да упражнява постоянен мониторинг и контрол по отношение на фирмите – изпълнители и по отношение на проектните дейности в тяхната технологична последователност и не на последно място, да информира широката общественост за проекта.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпъл-нители. Община Исперих ще възложи с договор на външен изпълнител подготовката и провеждането на процедура за избор на изпълнител на дейности от 3 до 8, както и подготовката на договор с изпълнител на дейност 9. Външният изпълнител ще подготви документация и ще участва в провеждането на процедурата за избор на изпълнител на дейности от 3 до 8. Процедурите за избор на изпълнител ще бъдат организирани и проведени в съответствие с разпоредбите на законодателството за възлагане на обществени поръчки, Указанията на Агенцията по обществени поръчки и на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” при спазване разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО)1605/2002 за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от структурните и Кохизионния фондове на ЕС
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. Процесите на наблюдение и контрол на изпълнението на политиката за регионално развитие са неразделна част от общия процес на стратегическо планиране, който включва разработване, изпълнение и управление на дългосрочни стратегически, програмни и планови документи. Разработените правила и методики ще включват няколко основни компоненти: • Определяне на система от индикатори за измерване на степента на изпълнение; • Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри; • Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите; • Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения; Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физически прогрес върху територията на общината (настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети интервенции). Това предполага включването на набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност при оценяване изпълнението на плана. Контролът е задължителна част от процесите на управление при изпълнение на дейностите от даден административен орган и представлява неизменна част от правилата, по които работи администрацията на различните нива. Наблюдението на изпълнението на общинските стратегически документи е задача на Общинския съвет и на Кмета на общината. В тази връзка Общински съвет –Исперих ще одобри с Решение изработените правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и ще предложи на кмета работна група за наблюдение на плана. Тя ще включва както представители на общинска администрация, така и общински съветници, представители на гражданските структури, бизнеса и др. заинтересовани страни. За правилното прилагане на новите правила и методики ще бъде организиран семинар за членовете на работната група свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики.
Дейност 4: Осъществяване на обобщен анализ на настоящата ситуация в община Исперих с цел подготовка на новия Общински план за развитие. За извършването на обобщен анализ на настоящата ситуация в община Исперих ще бъдат използвани разработеният по проект „Мисия Благоденствие” на Областна администрация Разград Социално-икономически анализ за област Разград, както и събраните статитистически данни Ще бъде осъществен и SWOT анализ за община Исперих. Той ще бъде проблемно ориентиран и ще обхваща идентифициране на икономическите, социалните и екологичните проблеми, както и тяхното териториално измерение, като се направят съответните изводи и се посочат тенденциите за развитие на общината на базата на вътрешния й потенциал и условия за развитие . Ще бъде извършено и представително социологическо проучване на нагласите и очакванията на местната общност за приоритетите за развитие на община Исперих.
Дейност 5: Извършване на последваща оценка на сега действащия Общински план за развитие 2007-2013 г. Осъществяването на Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. е задължителен етап предвид приключването на срока му на действие. Той ще включва следните задължителни компоненти: • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на плана; • Оценка на общото въздействие върху социално-икономическата обстановка в общината; • Анализ на факторите при изпълнението на ОПР; • Оценка на степента на постигане на приоритетите и мерките и устойчивост на резултатите; • Изводи относно същността и начина на прилагане на съответния общински план за развитие, както и на резултатите от осъществените мерки
Дейност 6: Разработване на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Общинският план за развитие се разработва в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. В структурно отношение ОПР 2014-2020 г. ще включва следните основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината в определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. При разработването на горепосочените компоненти на ОПР ще се съблюдават следните документи: 1. „Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020)”, одобрени със Заповед No.РД-02-14-2402/22.11.2011г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството; 2. Стратегия «Европа 2020» за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, който следва да осигури високи нива на заетост, производителност и социално сближаване; 4. Визията, целите и приоритетите на Национална програма за развитие: България 2020
Дейност 7: Разработване на стратегия на развитие на туризма в община Исперих за периода 2014-2020г. Община Исперих е място с богато културно-историческо наследство и поради тази причина туризмът се очертава като приоритетен отрасъл в местната икономика. Разработената Стратегия за развитие на туризма в община Исперих за периода 2008-2013 г. беше резултат от осъзнатата необходимост от създаване на нова политика в туризма на базата на ясно определени приоритети. За целите на новата Стратегия за развитие на туризма за периода 2014-2020 г. ще бъде направен анализ на постигнатото по отношение на подобряване на туристическата инфраструктура, предлагането на туристически продукти, базата за настаняване, степента на осъществяване на маркетинга и рекламата на общината. Паралелно ще бъде извършена оценка на туристическия потенциал на общината чрез идентифициране на потенциални туристически обекти, възможностите за активен маркетинг, нуждата от реновация или реставрация на културните и исторически обекти на територията на общината. Ще бъде извършен SWOT анализ на туристическия потенциал на общината и той ще стане част от новата Стратегия за развитие на туризма за периода 2014-2020 г. Новият документ ще очертае приоритетите, мерките и необходимите действия за повишаване на конкурентоспособността на местния туристически потенциал на българския и чуждестранния туристически пазар и превръщането на туризма в един от водещите отрасли в общината, който ще гарантира устойчивото й развитие.
Дейност 8: Дейности и мерки за обществено консултиране и информиране относно политики, провеждани от общинската администрация на община Исперих. Дейността осигурява гражданското участие в процеса на формиране на политики и активизира потенциала на местната общност за генериране на идеи за развитие на общината, необходими при разработване на Общинския план за развитие на община Исперих за следващия планов период и на Стратегията за развитие на туризма, чрез: Организиране и провеждане на обществени обсъждания, анкетни проучвания и разработване и разпространение на брошури с резултатите от проекта. В процеса на обществените обсъждания на политиките ще бъде привлечено възможно най-широко гражданско участие, което ще обхваща както населението в неговата цялост по въпросите от местно значение, бизнес средите, така и специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак (младите хора до 29 години, ромското малцинство, хората с увреждания, хората на социално подпомагане и др.) Всички мероприятия ще бъдат протоколирани и ще бъдат на разположение на заинтересованите лица в сградата общината.
Дейност 9: Дейности за информация и публичност. Чрез тази дейност обществеността ще получи информация за целите, дейностите и резултатите от проекта в съответствие с изискванията за популяризиране на помощта на Оперативна програма „Административен капацитет” и Европейския социален фонд, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. Ще бъде планирана и проведена информационна кампания, включваща:  Публикации в медии на регионално ниво, както и на сайта на общината;  В началото и края на проекта ще бъдат организирани и проведени две пресконференции - една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му. На първата ще бъде представена мултимедийна презентация за запознаване на медиите и заинтересованите страни с основната и специфичните цели на проекта, както и с предвидените за изпълнение дейности. На втората (финална) конференция ще бъдат оповестени постигнатите резултати след изпълнението на дейностите;  Ще бъдат отпечатани и разпространени рекламни материали (инфолисти за проекта);  В двете сгради на общината ще бъде поставен по един информационен банер.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БИ-ПРОМОУШЪН" ЕООД
Сдружение ЛУДОГОРИКА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 474 BGN
Общ бюджет: 68 044 BGN
БФП: 68 044 BGN
Общо изплатени средства: 68 044 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 044 BGN
2015 0 BGN
68 044 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 838 BGN
2015 0 BGN
57 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 207 BGN
2015 0 BGN
10 207 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) (Дейност 1) Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 5 (Д) (Дейност 1) Протоколи от срещите
Индикатор 6 (Д) (Дейност 1) План-график за дейностите по проекта
Индикатор 7 (Д) (Дейност 1) Месечни доклади
Индикатор 8 (Д) (Дейност 1)-Месечни доклади
Индикатор 9 (Д) (Дейност 1) Технически доклади и финансови отчети
Индикатор 10 (Д) (Дейност 1) Окончателен доклад
Индикатор 11 (Д) (Дейност 2) Сключени договори
Индикатор 12 (Д) (Дейности 3)Въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики
Индикатор 13 (Д) (Дейности 3)
Индикатор 14 (Д) (Дейност 4) Изработени анализи, доклади.
Индикатор 15 (Д) (Дейност 4) Анкети от Социологическо проучване
Индикатор 16 (Д) (Дейност 5) Изработени анализи, доклади. проучвания, изследвания
Индикатор 17 (Д) (Дейност 6) Изработен стратегически документ
Индикатор 18 (Д) (Дейност 7) Изработен стратегически документ.
Индикатор 19 (Д) (Дейност 8) публично обсъждане със заинтересованите страни
Индикатор 20 (Д) (Дейност 8) Анкетирани представители на неправителствени организации и институции, граждани на територията на община Исперих;
Индикатор 21 (Д) (Дейност 8) Разработена и отпечатана брошура с резултатите от проекта.
Индикатор 22 (Д) (Дейност 9) Изработени банери
Индикатор 23 (Д) (Дейност 9) Отпечатан инфолист на проекта
Индикатор 24 (Д) (Дейност 9) Публикуване на прессъобщения в регионални медии;
Индикатор 25 (Д) (Дейност 9) Организирани и проведени две пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз