Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0111-C0001
Номер на проект: 13-13-111
Наименование: Оптимизиране на процеса на провеждане и мониторинг на политики от община Криводол
Бенефициент: ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на процеса на провеждане и мониторинг на политики от община Криводол
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта В рамките на дейността ще бъде изготвен и следен подробен график на дейностите по проекта и в случай на отклонения от него ще се прилагат мерки за наваксване на заложените междинни резултати. Екипът по проекта ще организира цялостното изпълнение, включително подготовка на техническо задание за избор на външен изпълнител, който да подготви тръжните документации за възлагане на дейности 3,4 и 5, организиране на оценителна комисия и избор на изпълнители, проследяване на индикаторите по отделните дейности и тяхното изпълнение, координиране на дейностите по проекта, които са собствено изпълнение на общината, изготвяне, предаване и архивиране на междинните, годишния и окончателния доклади по проекта, както и цялостната документация по проекта, координация и комуникация с УО на ОПАК. Екипът по проекта ще отговаря за комуникацията с избраните изпълнители и ще следи за качественото, количествено и навременно изпълнение на заложените в договорите резултати. В бюджета на проекта са заложени разходи за две командировки на екипа до София, вкл. във връзка с комуникация и координация с УО на ОПАК.
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация Дейностите по проекта ще се изпълнят чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. В рамките на тази дейност ще бъде разработена необходимата документация за възлагане на две обществени поръчки. Процедурите за избор на изпълнител ще се проведат при спазване изискванията на ЗОП. Планира се процедурите да бъдат следните: Първата процедура ще бъде за основните дейности по проекта – 3 и 4. Предвид обхвата на дейностите не се предвижда процедурата да бъде разделена на обособени позиции. Втората процедура ще обхваща дейност 5- публичност на проекта. Изработването на тръжните процедури ще бъде възложено на външен изпълнител посредством процедурата „Публична покана”.
Дейност 3 Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Криводол в областта на опазване на околната среда. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Криводол в областта на опазване на околната среда. Целта е тези правила и методики задължително да бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработената и/или актуализирана общинска програма за опазване на околната среда. Правилата ще бъдат приети от Общинския съвет. При разработване на документацията ще бъдат резултатите от проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”. Изготвените правила и методика за мониторинг и контрол ще бъдат съобразени със създадения Наръчник за процедурите за координация на политиките за развитие, като бъдат отразени спецификите на организационното и институционално развитие на общинската администрации. Моделът на процедурите за координация трябва да обхваща всички етапи на управление на развитието:  Разработване на документи, определящи целите на политиките за развитие;  Формулиране на мерки за изпълнение на целите на политиките за развитие, ресурсно осигуряване и планиране на изпълнението;  Управление на изпълнението на планираните мерки за развитие;  Мониторинг и оценка на изпълнението на политиките за развитие;  Обществени консултации в различните етапи на процеса на управление на развитието. При изпълнение на дейността ще се търси близка координация между избрания Изпълнител и служителите на общинската администрация, отговорни за осъществяване на политиката за опазване на околната среда
Дейност 4 Разработване на План за развитие на община Криводол 2014-2020 г. В рамките на тази дейност ще бъде разработен План за развитие на община Криводол 2014-2020 г. Разработването на плана ще бъде в съответствие със изискванията към съдържанието му, заложено в Методически указания на МРРБ за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022), Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014–2020), Областните стратегии за развитие (2014–2020) и Общинските планове за развитие (2014–2020): 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината, вкл. SWOT анализ и анализ разходи-ползи по отношение на ОПР; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; В рамкитена тази дейност ще бъдат организирани и следните публични събития:  Кръгла маса в началото на разработването на ОПР, на която обществеността ще може да изкаже своите очаквания от ОПР, проблемите, които следва да бъдат адресирани и разрешени, начините по които това може да бъде изпълнено и т.н.  Обществено обсъждане - след разработване на окончателен проект на ОПР Криводол 2014-2020г. той ще бъде публикуван на интернет страницата на общината и ще бъде организирано обществено обсъждане на документа, като всички мнения, препоръки и констатации ще бъдат внимателно обсъдени и евентуално взети предвид, преди одобрението на плана от Общинския съвет на община Криводол.
Дейност 5 Публичност на проекта В рамките на тази дейност с цел популяризиране на помощта от страна на Европейския социален фонд, предоставена чрез ОПАК, ще бъдат проведени встъпителна и заключителна пресконференции за представяне на целите и резултатите от проекта, ще бъдат публикувани два материала в местни и регионални медии, ще бъде изработен банер на проекта и 500 брошури.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Българска консултантска организация" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 278 BGN
Общ бюджет: 71 749 BGN
БФП: 71 749 BGN
Общо изплатени средства: 71 749 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 71 749 BGN
2015 0 BGN
71 749 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 987 BGN
2015 0 BGN
60 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 762 BGN
2015 0 BGN
10 762 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Д1: Избрани изпълнители
Индикатор 3 (Д) По Д1: Изпълнени дейности по проекта
Индикатор 4 (Д) По Д1: Междинни , годишен, финален доклад
Индикатор 5 (Д) По Д2: Изготвени два броя тръжни документации
Индикатор 6 (Д) По Д3: Разработен набор правила и методики
Индикатор 7 (Д) По Д4: Разработен План за развитие на община Криводол 2014-2020 г.; Проведена кръгла маса; Проведено обществено проучване
Индикатор 8 (Д) По Д5: Проведени пресконференции; Публикувани материали в медии
Индикатор 9 (Д) По Д5: Изработен банер
Индикатор 10 (Д) По Д5: Изработени и отпечатани брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз