Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0161-C0001
Номер на проект: 13-13-161
Наименование: Подобряване процеса на разработване, въвеждане механизми за мониторинг и оценка на прилаганите политики в община Самуил
Бенефициент: Община Самуил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване процеса на разработване и прилагане на стратегически документи и политики за просперитета на община Самуил
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Екипът за управление на Проекта ще включва: Ръководител, Координотор, Счетоводител. Конкретните ангажименти и обхватът на управленската отговорност ще бъдат разписани в длъжностните характеристики. При стартиране изпълнението на дейностите по Проекта ще се подпишат 3бр. договори с определените служители. Екипът за управление на Проекта ще бъде определен от Община Самуил в съответствие с определения бюджет в часове и човешки ресурси, при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Предвижда се да се насрочват работни срещи на всеки 2 седмици, а при необходимост – по-често. Екипът ще осъществява вътрешен мониторинг по изпълнение на целите и индикаторите по проекта. Мониторингът ще бъде текущ - технически и финансов. Екипът ще бъде отговорен за изготвяне на междинни и финални отчети на проекта. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностно законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в специални шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхраняването на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) №1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнение и управление на дейностите носят участниците в екипа за управление на Проекта. Задължителна документация: - Входящ и изходящ дневник за кореспонденция - Книга за сигнали и предложения - Присъствена форма на назначените по трудов договор - Други при необходимост Финансови документи: - Финансов отчет и приложения - Ведомости за заплати и отчети за осигуровки - Други при необходимост Разработването на настоящото проектно предложение e извършено от външен консултант в тясно сътрудничество с екипа на кандидата
2. Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители по реда на Закона за обществени поръчки на дейности по проекта В рамките на тази дейност след подписване на договор между община Самуил и УО на ОПАК ще бъде разработена документация за възлагане на обществени поръчки и обявена и проведена тръжна процедура за избор на външни изпълнители при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и най-добрата практика. Предмет на обществената поръчка ще са дейностите: Разработване на общински план за развитие 2014-2020г. Разработване Концепция за пространствено развитие на община Самуил за периода 2013-2025г. Актуализиране стратегически документи на община Самуил Разработване и въвеждане на ефективни механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в община Самуил Обучения свързани с въведените механизми за мониторинг и контрол Дейности за Информация и публичност
3. Мерки за информиране относно политиките провеждани от община Самуил Организиране от Общинска администрация Самуил на разяснителна кампания относно провежданите от община Самуил политики
4. Разработване на общински план за развитие 2014-2020г. на община Самуил Дейността ще се възложи на изпълнител след проведена процедура по ЗОП. В структурно отношение Общинския план за развитие 2014-2020г. включва следните основни компоненти, които са определени с нормативни изисквания: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на община Самуил. Ще бъдат използвани получените резултати по проект „Мисия Благоденствие” на областна администрация Разград, Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04 2. Определяне целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020г. 3. Изготвяне на индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана 4. Изработване индикатори за наблюдение и оценка на плана 5. Описание на необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност 6. Изготвяне Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите 7. Обществено консултиране на Общинския план за развитие на община Самуил чрез провеждане на 1бр. обществено обсъждане, 2бр. дискусии, 3 бр. кръгли маси, фокус групи, проучване чрез въпросници 8. Предварителна оценка на плана
5. Разработване Концепция за пространствено развитие на община Самуил за периода 2013-2025г. Дейността ще бъде възложена на изпълнител избран след процедура по ЗОП Стратегическото планиране на пространственото развитие на община Самуил обхваща разработването и актуализацията на система от документи за пространствено развитие на общинско ниво, определящи стратегия за интегрирано пространствено развитие, при отчитане на териториалния потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие. В съответствие със Закона за регионалното развитие ще бъдат определени: -Системата от документи за стратегическото планиране на пространственото развитие, -обхватът и съдържанието, както и условията и редът за възлагане, изработване, приемане и прилагане на концепцията за пространствено развитие на община Самуил Ще се проведе обществено консултиране на Концепцията за пространствено развитие на община Самуил чрез провеждане на 3 бр. кръгли маси, фокус групи
6. Актуализиране стратегически документи на община Самуил Дейността ще бъде възложена на изпълнител избран след процедура по ЗОП В рамките на тази дейност ще се актуализират следните стратегически документи: • Общинска програма за опазване на околната среда • Програма за управление на дейностите по отпадъците • Общински план за действие по околната среда и здраве • Общинска стратегия за предоставяне на социални услуги • Програма за намаляване на безстопанствените кучета на територията на община Самуил Ще се проведе обществено консултиране на изброените стратегически документи чрез провеждане на фокус групи
7. Разработване и въвеждане на ефективни механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в община Самуил Дейността ще бъде възложена на изпълнител избран след провеждане процедура по ЗОП В рамките на тази дейност ще бъде изградена информационна система за отчитане и наблюдение изпълнението на новите стратегически документи, разработени по настоящото проектно предложение Въвеждане на правила за мониторинг и контрол при изпълнението на общинския план за развитие и конкретните общински политики
8. Обучения свързани с въведените механизми за мониторинг и контрол Дейността ще бъде възложена на изпълнител, след проведена процедура по реда на ЗОП 20 общински служители в продължение на 23дни – по 2ч. дневно или /общо 45учебни часа/ ще бъдат обучени за ефективна работа по системата за мониторинг и контрол
9. Дейности за Информация и публичност Дейността ще бъде възложена на изпълнител, след проведена процедура по реда на ЗОП Предвижда се да бъдат проведени 2бр. пресконференции на проекта- встъпителната, на която ще бъдат представени целите, основните дейности и екипа на проекта и заключителна конференция с представяне на постигнатите резултати. Ще бъдат поканени представители на бизнеса, граждани, местните медии - целеви групи по проекта, където той ще се изпълнява. Предвиждат се две публикации в местните ежедневници при започване и в края на проекта. Предвижда се изработване на 1бр. банер, на 1бр. информационна табела, материал - пластмаса, формат: 600 х 900 мм, информационни материали /брошура/-1000бр., 30бр. рекламни папки и 30бр. рекламни химикалки При всяко провеждане на ключови събития по проекта ще бъдат свиквани кратки пресконференции, на които ще се канят представители на регионалните медии за разпространяване на прессъобщения в съответствие с изискванията за осигуряване на информация и публичност за напредъка и резултатите от проекта. Във всички печатни и медийни материали, изработени по проекта ще се обявява съфинансирането от ЕСФ по ОПАК чрез поставяне логото и слогана им и европейския флаг. Задължително ще се изписва текста “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 156 BGN
Общ бюджет: 54 341 BGN
БФП: 54 341 BGN
Общо изплатени средства: 54 341 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 031 BGN
2014 19 904 BGN
2015 19 405 BGN
54 341 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 777 BGN
2014 16 919 BGN
2015 16 495 BGN
46 190 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 255 BGN
2014 2 986 BGN
2015 2 911 BGN
8 151 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) 1 - екип за организация и управление на проекта; длъжностни характеристики;
Индикатор 3 (Д) 1 - договори; Програма; План-график
Индикатор 4 (Д) 2 - Процедура по ЗОП
Индикатор 5 (Д) 3 - събрание
Индикатор 6 (Д) 4 - обществено обсъждане; дискусии; кръгли маси; фокус групи
Индикатор 7 (Д) 4 - въпросници; общински план
Индикатор 8 (Д) 5 - Концепция за пространствено развитие
Индикатор 9 (Д) 6 - Програми; План за действие; Стратегия
Индикатор 10 (Д) 7 - правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка
Индикатор 11 (Д) 7 - информационна система за отчитане и наблюдение
Индикатор 12 (Д) 8 - Проведено обучение
Индикатор 13 (Д) 9 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (брошури)
Индикатор 14 (Д) 9 - Проведени пресконференции; Публикувани платени съобщения в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз