Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0160-C0001
Номер на проект: 13-13-160
Наименование: Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване процесите на разработване, прилагане, контрол на изпълнението и оценка на въздействието на стратегически средносрочни местни политики в партньорство със заинтересовани страни от община Велики Преслав
Дейности: Дейност 1. Управление, организация и отчетност на проекта Дейностите по управление, организация и отчетност имат за цел установяване на система за добро и ефективно управление на проекта чрез изпълнение на следните под-дейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта - подготовка и сключване на договори с екипа за управление на проекта. За целите на управлението на проекта ще бъде сформиран екип от следните експерти от община Велики Преслав: – Ръководител на проекта (1); Координатор (1); Счетоводител (1). 2. Разработване и приемане на План за организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта, в който ще бъдат дефинирани методите и механизмите за вътрешна оценка и контрол, разпределението на функциите и задачите между екипа на проекта, комуникациите с външните изпълнители, връзката и комуникацията с останалите звена в администрацията. 3. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта, целящи осигуряване на непрекъснат мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта. 4. Изготвяне на междинни и окончателни доклади за напредък и финансови отчети за изпълнение на дейностите на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите, включени в проектното предложение Дейността предвижда подготовка на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки за избор на фирма по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на проекта.
Дейност 3: Анализ и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Велики Преслав за периода 2007 – 2013 г. Провеждане на анализ с оценка на общинския план за развитие 2007 – 2013 г.
Дейност 4: Разработване на стратегически документи и правила в партньорство със заинтересовани страни в община Велики Преслав. Дейността предвижда следните поддейности: Дейност 4.1 Разработване на Общински план за развитие на община Велики Преслав за периода 2014 -2020 г. Разработването на общински план за развитие, съдържащ необходимите части, посочени в методическите указания за разработването му на МРРБ и одобрени на 22.11.2011 г., а именно – анализ на социално-икономическото развитие на общината, цели и приоритети за периода 2014–2020 г., индикативна финансова таблица, индикатори за наблюдение и оценка на плана, необходими действия по наблюдение и оценка на плана, необходими действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на публичност, програма за реализацията на ОПР, предварителна оценка на плана. Ще бъдат проведени три фокус групи – с общинската администрация, с НПО и с бизнеса с цел идентифициране на основни приоритети при разработването на ОПР на община Велики Преслав за периода 2014 -2020 г. Дейност 4.2. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на въздействието при изпълнението на общински политики в община Велики Преслав Тази дейност е основна и задължителна за подприоритет 1.3 на приоритетна ос 1 на ОП „Административен капацитет“. Нейното реализиране ще спомогне за утвърждаването на административна култура и методи, ориентирани към резултатите, както и за система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на общински политики. Мониторингът и оценяването като процес включват шест основни фази: идентифициране на проблемната ситуация, анализ на заинтересованите страни, подготовка на мониторинга/оценката; събиране на информация; анализ и интерпретация на информацията; вграждане на резултатите от мониторинга/оценката в политиката/програмата. Дейност 4.3: Информиране на и консултиране със заинтересованите и обществеността Организиране на обществени обсъждания и консултации на общинския план за развитие и правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка. Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи интерес и отношение към развитието на общината.
Дейност 5: Дейности за информация, публичност и визуализация на проекта и резултатите от него Дейностите за информация и публичност ще включват следните поддейности: Дейност 5.1. Пресконференция при стартиране на проекта, на която ще бъдат популяризирани целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и източниците на неговото финансиране; Дейност 5.2. Заключителен форум със заинтересованите с пресконференция, на която ще бъдат популяризирани постигнатите резултати и ползите от реализацията на проекта. Финалната пресконференция ще послужи и като форум за мултиплициране на резултатите по проекта. Дейност 5.3. Изработване и разпространение на информационна листовка по проекта и брошури – 2 х 500 броя, с които ще се популяризират планираните дейности и очакваните резултати от проекта. Дейност 5.4. Изработване и отпечатване на информационни банери – 2 броя, които ще бъдат използвани при организирането на двете пресконференции и обществените обсъждания с цел визуализация на приноса на ЕС, ЕСФ и ОПАК. Дейност 5.5. Публикации на Интернет страницата на Община Велики Преслав. Още със стартирането на проекта информация за неговото изпълнение ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Велики Преслав. Периодично ще бъдат пускани прессъобщения на интернет страницата на Община Велики Преслав – 4бр. прессъобщения. Информация за проекта ще бъде предоставяна и на областната администрация Шумен. Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени за изпълнение на външна фирма съгласно ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 945 BGN
Общ бюджет: 61 647 BGN
БФП: 61 647 BGN
Общо изплатени средства: 61 647 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 647 BGN
2015 0 BGN
61 647 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 400 BGN
2015 0 BGN
52 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 247 BGN
2015 0 BGN
9 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) 1 - Брой сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 3 (Д) 1 - Брой разработен и приет План за управление
Индикатор 4 (Д) 1 - Брой проведени работни срещи на екипа на проекта
Индикатор 5 (Д) 1 - Брой разработени и приети отчети от УО
Индикатор 6 (Д) 1 - Брой предоставен подходящ офис за изпълнение на проекта, оборудван с подходяща техника и надеждни комуникационни връзки
Индикатор 7 (Д) 1 - Брой заповеди от кмета на общината за екип по проекта
Индикатор 8 (Д) 2 - Брой подготвени и одобрени от Възложителя документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по проекта
Индикатор 9 (Д) 2 - Брой проведени процедури за избор на изпълнители по проекта
Индикатор 10 (Д) 2 - Брой сключени договори с изпълнители
Индикатор 11 (Д) 3 - Брой доклади
Индикатор 12 (Д) 3 - Брой оценки
Индикатор 13 (Д) 4 - Брой Общински планове за развитие
Индикатор 14 (Д) 4 - Брой графици за наблюдение
Индикатор 15 (Д) 4 - Брой приети правила от Общински съвет Велики Преслав
Индикатор 16 (Д) 4 - Брой мониторингови групи
Индикатор 17 (Д) 4 - Брой фокус групи
Индикатор 18 (Д) 4 - Брой проведени срещи на фокус групи
Индикатор 19 (Д) 4 - Брой проведени обсъждания
Индикатор 20 (Д) 4 - Брой проведени обществени обсъждания
Индикатор 21 (Д) 5 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) 5 - Брой участници в пресконферен-цията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз