Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0054-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за интегрирано управление на водите на с. Васил Левски, община Търговище
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.06.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Тези цели от своя страна ще доведат до: а/ намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, както и постигането на съответствие с изискванията на Приоритетна Ос 1 от ОП « Околна Среда 2007-2013» посредством осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали. б/ съотвтетствие с изискванията на Рамковата Директива за Водите и Стратегията за ВиК сект
Дейности: Дейност 1: Предварителни проучвания 1. Описание и анализ на съществуващото положение и тенденциите на населеното място 2. Описание и анализ на институционалната рамка за управление на ВиК услугите на територията на населеното място 3. Описание и анализ на състоянието на ВиК системата на територията на населеното място 4. Описание и анализ на състоянието на ВиК услугите на територията на населеното място 5. Описание и анализ на прогнозите на търсенето и предлагането на ВиК услуги на територията на населеното място
Дейност 2: Анализ на Ползите и Разходите 1. Финансов анализ съгласно методическите Указания на МФ за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти. 2. Социално-икономически анализ съгласно методическите Указания на МФ за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти.
Дейност 3: Геодезични, инженерно-геоложки и хидро-геоложки проучвания Да се изготви тахиметрична снимка за съоръжението за пречистване на отпадъчните води, геоложки доклад в обхват и съдържание с оглед предоставяне на достатъчна информация за състоянието на почвата, носимоспособност, вид и др. с оглед на: • проектиране на фундаменти под съоръжения, оразмеряване на опорни блокове под тръбопроводи и др; • взимане на предохранителни мерки в случай на свлачищни терени или други подобни; • преценяване на съответни количества за изкопи, например в скални почви, нуждата от подложни материали и др. при спазване изискванията на действащото българско законодателство. Изпълнителят трябва да изготви хидрогеоложки доклад за определяне нивото и качеството на подпочвените води при спазване изискванията на действащото законодателство в България. Пробите, които ще вземе Изпълнителят по време на геоложкото и хидрогеоложко проучване трябва да бъдат изследвани в надлежно акредитирана лаборатория.
Дейност 4: Идеен Проект Разработване на идеен проект съгласно Чл. 142 ал. 2 от ЗУТ
Дейност 5: ОВОС и оценка на съвместимостта 1.Разработване на техническо задание за ОВОС, 2.Оценка на съвместимостта, ако извършването на такава се изисква от компетентния орган 3. Доклад по ОВОС
Дейност 6: Дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни за строеж Т.к. Общината планира да получи разрешително за строеж на фаза идеен проект е необходимо да се направи оценка на съответствието. Тази дейност включва всички необходими дейности за процедурите за издаване на разрешително за строеж съгласно ЗУТ.
Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществената поръчка за инвестиционния проект; Т.к. реализацията на инвестиционния проект за който се прави настоящата техническа помощ ще е предмет на ЗОП е необходимо да се подготви и документация за възлагане на обществената поръчка съгласно FIDIC и ЗОП.
Дейност 8: Комплектоване на формуляра за кандидатстване по Приоритетна Ос 1 по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013” Попълване и комплектоване на апликационния формуляр за кандидатстване за финансиране по Приоритетна Ос 1 на ОП „околна Среда 2007-2013г”
Дейност 9: Мерки за информация и публичност Включва подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз
Дейност 10: Одит на проекта Одитиране на дейностите по проекта преди подаването на окончателния доклад по проекта. Ще се извърши от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма. Целта на одита е да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Докладът от одита се прилага към окончателния доклад по проекта
Дейност 11: Консултиране, анализ и експертна оценка и подпомагане в разработването на проектно предложение и приложенията към него по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна Ос 1 по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013” за с. Васил консултанти за извършването на тази дейност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 304 597 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз