Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0093-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергоспестяващо оборудване и съоръжения в "НОВЕЛ" ООД
Бенефициент: "НОВЕЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 23.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на енергоспестяващо оборудване и съоръжения в "НОВЕЛ" ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Одит по проекта
Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно и високотехнологично оборудване и съоръжения
Дейност 1.11: Соларна инсталация за подготовка на вода за битови нужди
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 598 730 BGN
Общ бюджет: 3 196 344 BGN
БФП: 1 598 172 BGN
Общо изплатени средства: 1 598 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 598 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 000 000 BGN
2015 598 172 BGN
1 598 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 358 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 850 000 BGN
2015 508 446 BGN
1 358 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 239 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 150 000 BGN
2015 89 726 BGN
239 726 BGN
Финансиране от бенефициента 1 598 730 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1:Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Индикатор 2:Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 3:Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 4:Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 5Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 6:Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 7 Индикатор 7:Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 Индикатор 8: Намаляване себестойността на продуктите като резултат от внедряване на високотехнологично е енергоефективно оборудване
Индикатор 9 Индикатор 9:Увеличаване на ръста на експорт на продукция
Индикатор 10 Индикатор 10:Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз