Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0047-C0001
Номер на проект: 58-131-47-47
Наименование: Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект (операция, съгласно термините, въведени и използвани от одобрената от Европейската комисия ОПОС и от Регламент (EO) № 1083/2006 на ЕК) има за основна цел да подпомогне община Пазарджик (и респективно страната като цяло), при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда. По – специално, с настоящия проект за техническа помощ ще се подпомогне реалното практическо прилагане на изискванията на законодателството (директив
Дейности: Договор/Дейност 1 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на с.Алеко Константиново и с. Главиница, със следните дейности: Дейност 1.1 - Преглед на съществуващата документация, обследване на целия воден цикъл и израб Преглед на съществуващата документация и извършване на полеви диагностични и геодезични измервания и изработване на графични материали.
Дейност 1.2 - Подготовка на 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на агломерацията; На базата на събраната от предишните дейности информация Консултанта трябва да дефинира всички инвестиционни компоненти необходими за нормалното функциониране на целия воден цикъл на двете села.
Дейност 1.3 - Подготовка на анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище; Консултантът трябва да оцени социалната поносимост на инвестиционния проект.
Дейност 1.4 - Избор на инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финансиране по ОП “Околна среда 2007 - 2013” съобразявайки си с резултатите от анализа на социалната поносимост; Избор на инвестиционните компоненти на базата на изготвената Инвестиционна програма и Анализа на социалната поносимост
Дейност 1.5 – Подготовка на пред- инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОП”Околна среда 2007 – 2013”; Консултантът трябва да изготви Пред-инвестиционно проучване в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти включително геодезически, геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др. проучвания
Дейност 1.7 – Подготовка на Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда” и изготвяне на всички необходими документи които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически а Подготовка на Формуляра за кандидатстване и всички съпътстващи към него документи и приложения
Дейност 1.8 – Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им; Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
Дейност 3.1 - Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Пазарджик, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Кампании и публикации в печатни медии, печатни материали, информационни събития – работни срещи, конференции и пресконференции и др
Дейност 4.1 - Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01. Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране, технически спецификации и документации за избор на изпълнители на обществени поръчки.
Дейност 5.1- Осигуряване на лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма
Дейност 6.1 – Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР,ЗУТ и други Такси за издаване на необходимите документи
Дейност 6.2 – Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта Закупуване на материали и технически средства
Дейност 1.6 – Изготвяне на идеен проект за одобрената от Областен експертен съвет алтернатива; Консултантът трябва да изготви Идеен проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на базата на одобреното пред-инвестиционно проучване.
Дейност 2.1 - Подпомагане на Община Пазарджик и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алек Оказване на съдействие на експертите от община Пазарджик по време на изпълнение на целия проект чрез даване на официални становища, предложения за подобряване качеството на документите и коментари .
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 125 480 BGN
Общ бюджет: 848 957 BGN
БФП: 848 957 BGN
Общо изплатени средства: 848 957 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 848 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 225 096 BGN
2010 0 BGN
2011 623 861 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
848 957 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 679 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 180 077 BGN
2010 0 BGN
2011 499 089 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
679 165 BGN
В т.ч. Национално финансиране 169 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 45 019 BGN
2010 0 BGN
2011 124 772 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 791 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз