Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0091-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване ефективността и оптимизиране на дейността на "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2012" ЕООД чрез извършване на енергийно ефективни инвестиции"
Бенефициент: "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2012" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: "Повишаване ефективността и оптимизиране на дейността на "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2012" ЕООД чрез извършване на енергийно ефективни инвестиции"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Получаване на кредит от банката-партньор
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.1. Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова стационарна електрическа Пресевно-промивна инсталация (ППИ)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.2. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов по-мощен високоефективен Багер
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.3 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов по-мощен и високоефективен Челен Товарач
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.4. Закупуване, доставка и въвеждане в екплоатация на нов по-мощен и високоефективен Плаващ Багер (земснаряд
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.5 Закупуване, доставка и въвеждане в екплоатация на нов по-мощен и високоефективен Булдозер
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 (Мярка 6 съгласно енергийния одит): Изграждане на система за подгряване на гореща вода за битови нужди за част от адмнистративна сграда на компанията, включваща слънчев колектор и ел. бойлер
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 464 945 BGN
Общ бюджет: 2 929 890 BGN
БФП: 1 464 945 BGN
Общо изплатени средства: 1 464 945 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 464 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 952 214 BGN
2014 512 731 BGN
2015 0 BGN
1 464 945 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 245 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 809 382 BGN
2014 435 821 BGN
2015 0 BGN
1 245 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 219 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 142 832 BGN
2014 76 910 BGN
2015 0 BGN
219 742 BGN
Финансиране от бенефициента 1 464 945 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова стационарна електрическа Пресевно-промивна инсталация
Индикатор 2 Индикатор 2: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов по-мощен високоефективен Багер
Индикатор 3 Индикатор 3: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов по-мощен и високоефективен Челен Товарач
Индикатор 4 Индикатор 4:Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка и въвеждане в екплоатация на нов по-мощен и високоефективен Плаващ Багер (земснаряд) за оптимизиране изкопната дейност на първичната суровина, съответно производствената дейност на нова
Индикатор 5 Индикатор 5: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка и въвеждане в екплоатация на нов по-мощен и високоефективен Булдозер за оптимизиране изкопната дейност на първичната суровина (непромита баластра) посредством нейното депониране и пред
Индикатор 6 Индикатор 6: Енергийни спестявания вследствие на Изграждане на система за подгряване на гореща вода за битови нужди, включваща слънчев колектор и ел. бойлер за осигуряване на нуждите от битово горещо водоснабдяване в част от административна сграда на комп
Индикатор 7 Индикатор 7:Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 8 Индикатор 8: Реализирани проекти
Индикатор 9 Индикатор 9: Закупени информационни материали-стикери
Индикатор 10 Индикатор 10:Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 11 Индикатор 11: Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 12 Индикатор 13: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 13 Индикатор 14: Нарастване на производствения капацитет на предприятието (%)
Индикатор 14 Индикатор 15: Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 15 Индикатор 16:Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 16 Индикатор 17:Създадени нови работни места
Индикатор 17 Индикатор 18: Средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%
Индикатор 18 Индикатор 19: Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз