Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0095-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енерийната ефективност на производствения процес в "Хлебна промишленост" АД"
Бенефициент: "ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енерийната ефективност на производствения процес в "Хлебна промишленост" АД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Въвеждане на енергийно ефективни мерки за административната сграда на „Хлебна промишленост” АД
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Подмяна на оборудване за цех „Закуски” и инсталиране на 2 броя нови ротационни пещи
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Въвеждане в експлоатация на нова линия за производство на хляб, инсталация за охлаждане на хляба и енергийно ефективен трансформатор (ЕЕ Трансформатор)
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Изграждане на инсталация за битова и технологична гореща вода
Извършване на енергиен одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Визуализация на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 798 652 BGN
Общ бюджет: 1 596 207 BGN
БФП: 798 103 BGN
Общо изплатени средства: 798 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 798 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 798 103 BGN
2015 0 BGN
798 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 678 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 678 388 BGN
2015 0 BGN
678 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 119 716 BGN
2015 0 BGN
119 716 BGN
Финансиране от бенефициента 798 652 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Полагане на топлоизолация по стени и покрив
Индикатор 2 Подмяна на дограма
Индикатор 3 Доставка и монтаж на енергоефективни климатици
Индикатор 4 Индикатор 2:Въвеждане на енергоефективно оборудване
Индикатор 5 Индикатор 3:Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 6 Индикатор 4:Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Индикатор 4а:Инсталирана ВЕИ мощност
Индикатор 8 Индикатор 5: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 9 Индикатор 6: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 10 Индикатор 7:Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 11 Индикатор 8:Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз