Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0055-C0001
Номер на проект: 13-13-56
Наименование: Координация и партньорство за ефективни политики и устойчиво развитие на Община Мизия
Бенефициент: Община Мизия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Формиране на качествени и ефективни политики в община Мизия в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта За осъществяване на пряката оперативна работа и осигуряване на добра организация и координация за изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип за управление от 3-ма експерти: Ръководител, Координатор и Счетоводител. Членовете на екипа ще бъдат служители на Община Мизия. Те ще разпределят точно и ясно помежду си функциите, които ще изпълняват през периода на реализация на проекта. Основните задължения на екипа за организация и управление са: отговорност за качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; изготвяне на отчетна документация, както и допълнителна информация при поискване и др. За успешната реализация на проекта ще се проведат общо 10 работни срещи на екипа. Ежемесечно ще се провеждат работни срещи, на които подробно ще бъде обсъждан напредъка на дейностите по проекта, потенциални въпроси и проблеми и начини за решаването им. През първия месец, ще се проведат две работни срещи, с цел първоначална организация и планиране на проекта. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен графика за ежемесечните срещи. С така формирания екип и определените задължения на всеки от членовете ще бъдат осигурени условия и предпоставки за качествено управление, изпълнение и отчитане на проекта.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейност 2 ще се проведе през първите два месеца на проекта и включва следните етапи: - Избор на Консултант за изготвяне на документите за обявяване на процедура - публична покана с четири обособени позиции и договорите с останалите изпълнители, избрани за директно възлагане. - Предоставяне на тръжните документи на УО на ОПАК за одобрение. - Обявяване на публичната покана в Агенцията за обществени поръчки и в Профила на купувача в сайта на Община Мизия и събиране на оферти. - Разглеждане и оценяване на офертите по предварително изготвени критерии, класиране и избор на изпълнители. - Сключване на договори с избраните изпълнители. Проектът предвижда външно възлагане и сключване на договори за услуги за следните основни дейности: - Публична покана по реда на глава 8 „а” от ЗОП с четири обособени позиции за възлагане изпълнението на: Дейност 4, Дейност 6, Дейност 7 и Дейност 8. - Директно възлагане изпълнението на: Дейности 3, 9 и 10. - Директно възлагане на Дейност 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Мизия. Събирането на оферти и избора на изпълнители за директно възлагане на Дейност 5 и Дейности 3, 9 и 10 ще се извърши от Екипа за управление на проекта. Договорите с тези изпълнители ще бъдат изготвени от избрания външен Консултант, който ще подготви и тръжните документи за процедурата с публична покана. Разходите за всички дейности, възложени на външни изпълнители и включени в бюджета на проекта са с включен ДДС. За доказване на пазарните цени са приложени по 2 индикативни оферти. Някой от оферентите нямат регистрация по Закона за ДДС, но тъй като след процедурите дейностите може да се възложат на фирми, регистрирани по ЗДДС сме включили данъка, като невъзстановим за Община Мизия и допустим разход по проекта.
Дейност 3: Обществено консултиране на общинските политики –проучване на общественото мнение и провеждане на кръгла маса „За бъдещето на Мизия” Общественото консултиране е основна дейност в проекта, насочена към прилагане принципите на координация, партньорство и сътрудничество с всички заинтересовани страни при формиране на общинските политики. Кръглата маса, на която ще се проведе общественото консултиране предхожда въвеждането на механизми, методики и правила за мониторинг и контрол на местните политики. Целта на Кръглата маса „За бъдещето на Мизия” е запознаване на структурите на гражданското общество с общинските политики, проучване на тяхното мнение, събиране на предложения за документите, които ще се разработят по проекта. Форумът ще се организира от екипа за управление на проекта, а техническото му обезпечаване и логистика ще се възложат на външен изпълнител. В Кръглата маса ще участват 30 представители на целевите групи по проекта. Събитието ще се проведе в зала в сградата на Община Мизия. Общественото мнение ще бъде проучено чрез анкетни карти, попълнени от участниците. Картите ще съдържат въпроси за общинските политики, плановите и стратегически документи на Общината и предложения за механизми и методи за мониторинг и контрол на изпълнението им. Анкетните карти ще бъдат публикувани и на Интернет страницата на Община Мизия, с възможност да бъдат изтеглени и попълнени. Те ще се разпространяват и събират и в Центъра за информация и услуги в сградата на Общината.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на механизми, правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики Разработването на правила и методики, определящи механизмите за мониторинг и контрол на общински политики ще се възложи на външен изпълнител. Самото въвеждане на новите правила и методики ще се извърши с акт (Решение) на Общински съвет - Мизия. Проектът предвижда разработване и въвеждане на механизми, правила и методики за мониторинг и контрол на пет общински политики, както следва: - Методика за изпълнението на политиките за устойчиво местно развитие и опазване на околната среда; - Методика за изпълнението на социалната политика на Община Мизия; - Методика за изпълнението на политиката за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива; - Методика за изпълнение на политиката за насърчаване на бизнеса и инвестициите; - Методика за изпълнение на политиката за развитие на туризма. Плановите и стратегически документи, включени за разработване в настоящото проектно предложение са в пряка връзка и дефинират посочените общински политики, за които е предвидено въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол. Изключение правят социалната политика на Община Мизия и политиката за опазване на околната среда. За тях не е предвидено разработване на нови документи, тъй като тези политики са обезпечени с актуални планове и програми, но се нуждаят от механизми за мониторинг и контрол на изпълнението. Въпреки това с разработването на Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива ще се постигне ефект и на ниво опазване на околната среда. Стратегиите за привличане на инвестиции и развитие на туризма ще допринесат за подобряване на социално-икономическото развитие на района и имат косвен ефект върху социалната политика на община Мизия.
Дейност 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Мизия 2014-2020 г. Концепцията за пространствено развитие е задължителен за всички български общини нов стратегически документ, съгласно чл. 7д от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Според действащата нормативна уредба: „ Концепцията за пространствено развитие на общината определя стратегията за пространствено развитие на територията й и връзките със съседните общини. Тя определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа. Разработването на Концепцията ще бъде възложено на външен изпълнител. При изготвянето на документа ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Концепцията за пространствено развитие на общината ще се приеме от Общински съвет - Мизия.
Дейност 6: Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Мизия 2007-2013 г. Съгласно Чл. 34. от Закона за регионалното развитие (ЗРР), изготвянето на Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие е задължително за Общините. Според нормативните разпоредби за изпълнението на документите за стратегическо планиране, в това число Общински планове за развитие се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие. За плановете за развитие 2007-2013 г. оценките трябва да се изготвят през 2014 г. Последващата оценка трябва да включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Дейността се възлага на външен изпълнител. При изготвянето на документа ще се приложат правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за устойчиво местно развитие. Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Мизия 2007 -2013 г. ще бъде приета от Общинския съвет.
Дейност 7: Разработване на Стратегия за привличане на инвестиции 2014-2020 г. и Стратегия за развитие на туризма в община Мизия 2014-2020 г. Стратегията за привличане на инвестициите е важен документ за икономическото развитие и съживяване на община Мизия. Тя следва да регламентира общинската политика за насърчаване на бизнеса и инвестициите. Равнището на безработица в община Мизия е сравнително високо с колебаещи се стойности над средните нива за област Враца и за страната. Общината е с ниски коефициенти на икономическа активност и заетост на населението. Причините за това са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие преструктурирането на икономиката. Тези проблеми могат да се решат с активна местна политика за привличане на инвестиции и създаване на работни места. Това е причината за включване в проекта на Стратегия за привличане на инвестиции, като необходим документ, регламентиращ важна за Община Мизия политика. Туризмът е стопански отрасъл с неизползван потенциал в Община Мизия. Именно този факт мотивира общинското ръководство за бъдещото му развитие, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху облика на цялата целева територия. В Мизия има възможност за развитие на следните видове туризъм: Селски, Ловен и риболовен, Екотуризъм и Културно-познавателен туризъм. Разработването на двете Стратегии, включени в Дейност 7 ще се възложи на външни експерти. Стратегията за привличане на инвестициите и Стратегията за развитие на туризма ще се разработат, като се приложат новите механизми за мониторинг и контрол. Документите ще се приемат от Общинския съвет.
Дейност 8: Разработване на дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива 2014-2020 г. Рaзработването на дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива е нормативен ангажимент на всички общини, съгласно разпоредбите на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Общинските политики за енергийна ефективност, насърчаване и рационално използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на устойчиво местно развитие. Разработването на програмата ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето й ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Програмата за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива ще се приеме от Общински съвет - Мизия.
Дейност 9: Семинар за общински служители Семинарът цели запознаване на общинските служители с новите документи и механизмите за мониторинг и контрол на местните политики. Тази дейност включва провеждане на 3-дневен обучителен семинар с 30 участници – служители на Общинска администрация Мизия. Семинарът ще се проведе в сградата на Община Мизия, след приключване на останалите основни дейности от Дейност 4 до Дейност 8 включително. Екипът за управление на проекта ще организира и координира провеждането на обучението. Техническото му и материално обезпечаване, логистиката и кетъринга ще се осигурят от избрана фирма-изпълнител. Лектори на семинара ще бъдат експерти от фирмите – изпълнители на Дейности от 4 до 8 включитело, участвали в изготвянето на механизмите за мониторинг и новите планови и стратегически документи на Община Мизия.
Дейност 10: Информация и публичност Дейностите за информация и публичност в настоящия проект се възлагат на външен изпълнител и включват: - Организиране на 2 пресконференции – провеждане на стартираща пресконференция за оповестяване на целите на проекта, разясняване на дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните институции и очакваните резултати. Втората, заключителна пресконференция ще се проведе в края на проекта и ще отчете изпълнението на проекта и резултатите от него. - Изработване и разпространение на информационни печатни материали – 50 броя плакати, 1000 броя брошури и 1000 броя дипляни, 1 бр. информационна табела, която ще бъде монтирана пред сградата на Община Мизия. Информация за проекта ще бъде публикувана и на Интернет страницата на Община Мизия. Дейностите за информация и публичност ще се изпълняват през целия период на изпълнение на проекта от 1–вия до 9–тия месец. Това са дейности за популяризиране на проекта, на неговите цели и резултати. При реализирането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и УО на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и документи, както и на всички останали печатни материали ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК и текст, информиращ за проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Веселин Балев ЕООД
СТРАТЕГМА-ППМ
Никрима ЕООД
Блуарх ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 815 BGN
Общ бюджет: 56 206 BGN
БФП: 56 206 BGN
Общо изплатени средства: 56 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 206 BGN
2015 0 BGN
56 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 775 BGN
2015 0 BGN
47 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 431 BGN
2015 0 BGN
8 431 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Брой сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Брой работни срещи на екипа за управление
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Брой изготвени междинни и финални отчети
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 -Брой договори за разработване на тръжни процедури
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Брой сключени договори с изпълнители за услуги
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Брой възложени дейности
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Проведена кръгла маса
Индикатор 9 (Д) По дейност 4 - Брой разработени и въведени механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - Брой разработени стратегически документи
Индикатор 11 (Д) По дейност 6 - Брой разработени последващи оценки с приложени механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 12 (Д) По дейност 7 - Брой разработени стратегически документи
Индикатор 13 (Д) По дейност 8 - Брой разработени планови документи
Индикатор 14 (Д) По дейност 9 - Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 10 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) По дейност 10 - Брой отпечатани и разпространени информационни материали
Индикатор 17 (Д) По дейност 3 - Брой участници
Индикатор 18 (Д) По дейност 3 - Брой попълнени анкети
Индикатор 19 (Д) По дейност 9 - Брой обучени служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз