Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0154-C0001
Номер на проект: 13-13-154
Наименование: Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино
Бенефициент: Община Невестино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на ефективна координация и партньорство за стратегическо планиране и формиране на успешни местни политики в Община Невестино.
Дейности: Дейност 1 - Организаця и управление Качественото изпълнение и постигане целите на проекта зависи от добрата организация и управление. След сключване на договора за финансиране ще бъде назначен екип от трима души: Ръководител, Координатор и Счетоводител. Всички членове на екипа ще бъдат служители на Общинска администрация – Невестино. Основните задължения на екипа за организация и управление са: отговорност за качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; изготвяне на отчетна документация, както и допълнителна информация при поискване и др. За успешната реализация на проекта ще се проведат общо 10 работни срещи на екипа. На първата среща ще бъде детайлизиран плана за действие и разпределени конкретните ангажименти на членовете на екипа. Отговорностите на всеки един от тримата членове са подробно описани в т. 4 Методика, подточка в) екипа за организация и управление на проекта от настоящия формуляр. Първия месец, членовете на екипа ще се събират два пъти, за да създадат първоначалната организация и успешния старт на проекта. След това ще се провеждат регулярни ежемесечни срещи, на които ще се дискутират напредъка в изпълнение на дейностите, съответствието с плана за действие и при необходимост предложения за неговата оптимизация, предстоящи дейности, както и възможните рискове и начините за тяхното преодоляване.
Дейност 2: Процедури за избор на изпълнители Община Невестино е възложител по ЗОП и това налага избора на изпълнители за предвидените за външно възлагане дейности по проекта да се извърши по правилата на закона. Подготовката на процедурите за избор на изпълнители ще бъде възложена чрез директно договаряне на външен експерт, който да подготви необходимите документи и договори с изпълнители. Проектът предвижда следните процедури за външно възлагане: - Публична покана с три обособени позиции, както следва: ОП1 - за възлагане на дейности 4, 6,7, 9, ОП2 - за възлагане на дейност 5 и ОП3 - за възлагане на дейност 8. - Директно възлагане изпълнението на: Дейности 3, 10 и 11. Дейност 2 ще се изпълни на следните етапи: - Избор на експерт за подготовка на тръжните процедури и договорите с всички изпълнители. - Предоставяне на тръжните документи за публичната покана на УО на ОПАК за одобрение. - Обявяване на публичните покани в сайта на Агенцията за обществени поръчки и в Профила на купувача на сайта на Община Невестино и събиране на оферти. - Разглеждане и оценяване на офертите според предварително изготвени критерии, класиране и избор на изпълнители. Разходите за всички дейности, възложени на външни изпълнители и включени в бюджета на проекта са с включен ДДС. За доказване на пазарните цени са приложени по 2 индикативни оферти. Някой от оферентите нямат регистрация по Закона за ДДС, но тъй като след процедурите дейностите може да се възложат на фирми, регистрирани по ЗДДС сме включили данъка, като невъзстановим за Община Невестино и допустим разход по проекта.
Дейност 3: Обществена дискусия „Общински политики за бъдещето на Невестино” Обществената дискусия „Общински политики за бъдещето на Невестино” цели прилагане принципите на координация, партньорство и широко обществено консултиране с всички заинтересовани страни на общинските политики. Събитието ще се проведе в началото на третия месец на проекта. Обществената дискусия ще се организира от екипа за организация и управление на проекта, а техническото обезпечаване и логистика ще бъдат възложени на външен изпълнител. Дискусията ще се проведе преди въвеждането на механизми, методики и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на местните политики. Целта е първо да се консултират общинските политики и да се съберат мнения и предложения, които да се приложат при разработването на документите по останалите дейности в проекта. В Дискусията ще участват 30 представители на целевите групи по проекта. Събитието ще се проведе в зала в сградата на Общинска администрация – Невестино. На форума ще бъдат представени целите и основните дейности на настоящото проектно предложение, политиките, за които ще се разработват и въвеждат правила за мониторинг и контрол, плановите и стратегически документи, които предстои да бъдат изготвени. Общественото мнение ще бъде проучено с анкетни карти, попълнени от участниците. Картите ще съдържат въпроси за общинските политики, плановите и стратегически документи и предложения за механизми и методи за мониторинг и контрол на изпълнението им. Желаещите граждани също ще могат да попълнят анкетите, които ще бъдат публикувани на сайта на Община Невестино.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики Тази дейност включва разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на следните 5 общински политики: Политика за устойчиво местно развитие на Невестино; Политика за икономическо развитие и привличане на инвестиции; Политика за развитие на туризма в Невестино; Политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и Политика за опазване на околната среда и развитие на зелената система. Разработването на правилата и методиките, определящи механизмите за мониторинг и контрол на изброените политики ще се възложи на външен изпълнител. Въвеждането на новите правила и методики за прилагане в администрацията на Община Невестино ще се извърши с Решение на Общинския съвет. Дейността е в пряка връзка с Дейност 3 - Обществена дискусия „Общински политики за бъдещето на Невестино”. По време на дискусията ще бъдат събрани мнения и предложения от всички заинтересовани страни, които ще бъдат включени в методиките и правилата за мониторинг и контрол и в документите, разработени по проекта. Разработените правила и методики ще се приложат на практика при изпълнението на следващите дейности по проекта – 5, 6, 7, 8 и 9, насочени към разработване на планови, стратегически документи и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Невестино 2007 - 2013 г. Документите, включени за разработване в проектното предложение са в пряка връзка и регламентират посочените общински политики, за които е предвидено въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол.
Дейност 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Невестино 2014 - 2020 г. Съгласно разпоредбите на чл. 7д от Закона за регионалното развитие (ЗРР), Концепцията за пространствено развитие е нов стратегически документ, задължителен за всички български общини. Този документ трябва да регламентира и очертае пространствено развитие на общината, да определи стратегията за развитие на територията й и връзките със съседните общини. Концепцията определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията на общината по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа. Разработването на Концепцията за пространствено развитие на община Невестино за периода 2014-2020 г. ще бъде възложено на външен изпълнител. При изготвянето на документа ще се приложат правилата и методиките за мониторинг и контрол, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Концепцията за пространствено развитие ще се приеме от Общинския съвет и ще регламентира политиката за устойчиво местно развитие на общината.
Дейност 6: Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Невестино 2007-2013 г. Всички Общини са длъжни да възложат на независим външен експерт изготвянето на Последваща оценка за изпълнението на Общинските планове за развитие за периода 2007-2013 г. Този ангажимент е регламентиран в Чл.34 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането му (ППЗРР). Последващата оценка трябва да се изготви през 2014 г. и да включва следните елементи: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Дейност 6 ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето на Оценката ще се приложат правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за устойчиво местно развитие, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Докладът за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Невестино 2007 -2013 г. ще бъде приет от Общинския съвет.
Дейност 7: Разработване на Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции в Невестино 2014-2020 г. Целенасочената местна политика за икономическо развитие и привличане на инвестиции ще помогне за съживяване на община Невестино. Тази политика трябва точно да се дефинира и да се набележат кокретни действия и мерки. Равнището на безработица в Невестино е сравнително високо, като показва изключителен ръст през 2011 г, достигайки 23,7% при средни равнища за област Кюстендил 12,9% и за страната 10,4%. Общината е с ниски коефициенти на икономическа активност и заетост на населението. Причините за това са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие преструктурирането на икономиката. Тези проблеми могат да се решат с активна местна политика за привличане на инвестиции и създаване на работни места. Това са причините за разработване в рамките на настоящия проект на Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции, като необходим документ, регламентиращ важна за Община Невестино и нейното бъдеще местна политика.
Дейност 8: Разработване на краткосрочна и дългосрочна общински програми за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива Рaзработването на краткосрочни и дългосрочни Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива е нормативен ангажимент на всички български общини, съгласно разпоредбите на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Общинските политики за енергийна ефективност, насърчаване и рационално използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на устойчиво местно развитие. 8 на настоящия проект предвижда изготвянето на една краткосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2017 г. и една дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2020 г. Дейността ще се възложи на външен изпълнител. При изпълнението ще се приложат правилата и методиките, въведени с на настоящия проект. Програмите за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива ще се приемат от Общински съвет - Невестино.
Дейност 9: Разработване на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Невестино за периода 2014 - 2024 г.
Дейност 10: Семинар за общински служители Тази дейност включва провеждане на 3-дневен обучителен семинар с 25 участници – служители на Общинска администрация Невестино. Семинарът цели запознаване на общинските служители с новите документи и механизмите за мониторинг и контрол на местните политики. Обучението ще се проведе в сградата на Община Невестино, след приключване на останалите основни дейности по проекта. Екипът за управление на проекта ще организира и координира провеждането на семинара. Техническото му и материално обезпечаване, логистиката и кетъринга ще се осигурят от избран външен изпълнител. Лектори на семинара ще бъдат експерти от екипите, участвали в изготвянето на механизмите за мониторинг и новите планови и стратегически документи на Община Невестино.
Дейност 11: Информация и публичност Дейностите за информация и публичност са задължителни за бенефициентите на публични средства от ЕС. Това са дейности за популяризиране на проекта, на неговите цели, резултати и финансовата подкрепа на ОПАК и ЕСФ. Дейностите за информация и публичност в настоящия проект се възлагат на външен изпълнител и включват: - Организиране на 2 пресконференции – провеждане на стартираща пресконференция за оповестяване на целите на проекта, разясняване на дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните институции и очакваните резултати. Втората, заключителна пресконференция ще се проведе в края на проекта и ще отчете изпълнението на проекта и резултатите от него. - Изработване и разпространение на информационни печатни материали – 50 броя плакати, 1000 броя брошури и 1000 броя дипляни, 1 бр. информационна табела, която ще бъде монтирана пред сградата на Община Невестино. Информация за проекта ще бъде публикувана и на Интернет страницата на Община Невестино. Тези дейности ще се реализират през целия период на проекта от 1–вия до 9–тия месец. При изпълнението им ще бъдат спазени всички изисквания за информация, публичност и визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и документи, както и на всички останали печатни материали ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК и текст, информиращ за проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
Лилия Травел
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 717 BGN
Общ бюджет: 31 208 BGN
БФП: 31 208 BGN
Общо изплатени средства: 31 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 208 BGN
2015 0 BGN
31 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 527 BGN
2015 0 BGN
26 527 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 681 BGN
2015 0 BGN
4 681 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Брой сключени договори с членовете на екипа за управление.
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Брой работни срещи на екипа за управление.
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Брой изготвени междинни и финални отчети
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Брой договори за разработване на тръжни процедури.
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Брой сключени договори с изпълнители за услуги
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Брой възложени дейности
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Брой проведени обществени дускусии
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Брой участници
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Брой попълнени анкети
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Брой разработени и въведени механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 12 (Д) По дейност 5 - Брой разработени стратегически документи
Индикатор 13 (Д) По дейност 6 - Брой разработени последващи оценки с приложени механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 14 (Д) По дейност 7 - Брой разработени стратегически документи
Индикатор 15 (Д) По дейност 8 - Брой разработени планови документи
Индикатор 16 (Д) По дейност 9 - Брой разработени планови документи
Индикатор 17 (Д) По дейност 10 - Брой проведени семинари.
Индикатор 18 (Д) По дейност 10 - Брой обучени служители.
Индикатор 19 (Д) По дейност 11 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 20 (Д) По дейност 11 - Брой отпечатани и разпространени информационни материали - плакати
Индикатор 21 (Д) По дейност 11 - Брой отпечатани и разпространени информационни материали - брошури
Индикатор 22 (Д) По дейност 11 - Брой отпечатани и разпространени информационни материали - дипляни
Индикатор 23 (Д) По дейност 11 - Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз