Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0130-C0001
Номер на проект: 13-13-130
Наименование: Ефективни политики и партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Борован
Бенефициент: Община Борован
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е увеличаване на ползите от процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в партньорство със заинтересованите страни.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта С оглед на успешното изпълнение на целите на проекта е необходимо: • Определяне на правила за работа и мониторинг от страна на проектния ръководител; • Разработване на подробен план за отчетност и контрол; • Да бъдат на лице всички необходими документи, обвързани с изпълнението на проекта, в това число процедурата по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др.; • Контролиране на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и изграждане на механизъм за мониторинг, с цел да се следи изпълнението на дейностите по определените график и бюджет; • Проследяване изпълнението на заложените индикатори: • Създаване и съхранение на проектното досие.
2.Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации Основната цел на дейността е по време на изпълнението на политиките на община Борован да бъдат постигнати ефективност, целенасоченост и публичност. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка на политики от общинската администрация.
3.Разработване на Общински план за развитие на община Борован 2014-2020 г. При разработването на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Борован е необходимо да се следва структурното съдържание на стратегическия документ, заложено в Методическите насоки за разработване на Национална стратегия за регионално развитие 2014-2022 г., Регионални планове за развитие 2014-2020 г., Областни стратегии за развитие 2014-2020, Общински планове за развитие 2014-2020 на МРРБ: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на нужните действия за прилагане на принципа на сътрудничество и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която да се уточнят проектите, свързани с изпълнението му, точните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; В рамките на дейност 3 е необходимо да се извършат следните поддейности: Поддейност 3.1.: Сдобиване с необходимата информация, статистически данни за приоритетните отрасли на местната икономика, анализирането им, определяне потенциала за развитие; социални и демографски показатели за тенденциите и възможностите на развитие на общината; Поддейност 3.2.: Презентиране на анализа и общинския план за развитие по време на дискусионни форуми; Поддейност 3.3.: Организиране на проучване за обществената нагласа по повод визията, целите и приоритетите на Община Борован за периода 2014-2020 – определяне на конкретните нужди, мнения и препоръки на общността, с цел формулирането на новите оси за развитие на общината за периода 2012-2020г. Изготвяне на Доклад с резултатите от анкетното проучване, който да съдържа анализ, изводи и препоръки.
4.Дейности за информация и публичност Дейности, ориентирани към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта – за да бъде информирана обществеността посредством различни комуникационни канали за приноца на общността
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 948 BGN
Общ бюджет: 43 421 BGN
БФП: 43 421 BGN
Общо изплатени средства: 43 421 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 790 BGN
2015 32 632 BGN
43 421 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 171 BGN
2015 27 737 BGN
36 908 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 618 BGN
2015 4 895 BGN
6 513 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с екипа
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1- Процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оцена при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 10 (Д) По дейност 4 - Осъществени пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Изработен банер
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Изработени брошури
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз