Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0075-C0001
Номер на проект: 13-13-76
Наименование: Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие
Бенефициент: Община Хисаря
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: П Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Хисаря в партньорство и координация с всички заинтересовани страни;.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността включва: 1. Организиране на цялостното изпълнение на проекта; 2. Изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; 3. Организирането и провеждането на процедури за избор на изпълнители; 4. Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; 5. Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; 6. Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; 7. Управление на промените; 8. Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; 9. Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; 10. Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Дейност 2: Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в Община Хисаря. Анализ на социално-икономическия профил на община Хисаря - провеждане на проучване с цел събиране на актуална статистическа информация за развитието на община Хисаря. Анализът на социално-икономическия профил ще включва следните елементи: общ профил на района, състояние на регионалната икономика, социална сфера, инфраструктурно развитие, екологично състояние. Разработване на SWOT-анализ - на база на събраната информация ще се направи анализ на силните и слаби страни, както и на възможностите и заплахите. Добре изведения SWOT-анализ от аналитичната част ще е предпоставка за правилното дефиниране и преформулиране на целите и приоритетите на община Хисаря. Представяне на основните тенденции в социално – икономическото развитие в Община Хисаря. Набелязване на препоръки за реализация на желаните промени и предприемане на действия, при ефективно използване на наличните ресурси, които да бъдат включени в предвидения за разработване „Общински план за развитие 2014-2020г.” на Община Хисаря. На база получената при изпълнение на дейност 2 информация, ще бъдат проведени консултации и обществено обсъждане със заинтересованите страни, относно резултатите от анализа и дефинираните препоръки и тенденции за развитие. За целта ще бъде избран външен изпълнител, съгласно реда и условията определени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), който ще изготви подробен доклад за извършения анализ. Изпълнението на дейност 1 приключва с приемане на доклада от Общинския съвет.
Дейност 3: Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. На база на доклада от направеното проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в Община Хисаря, както и на база на резултатите от общественото обсъждане със заинтересованите страни, изпълнителят (избран по реда на ЗОП) ще трябва да разработи мерки и дейности по приоритетите, както и идеи за конкретни проекти. Негово задължение ще бъде да формулира окончателната визия, приоритетите и целите за развитие на Общината в различните области за седем годишен период. В разработването на ОПР, съвместно с избрания външен изпълнител, ще работят и експерти от общината, които ще бъдат определени със заповед на Кмета. Негово задължение също така е да обобщи събраната информация и на база на цялата информация до момента да започне, съвместно с определените служители от администрацията на общината, разработването на Общинския план за развитие. След приключване на процеса по разработване на ОПР 2014 – 2020г., и с цел създаване на обратна връзка от общинска администрация Хисаря относно препоръките на жителите на общината и на гражданските организации, ще се проведе заключително обществено обсъждане. Ще се обсъдят и наберат предложения за включване на представители на гражданското общество в процеса на наблюдение и оценка. Изключително важно е да бъде приет план, който да намери одобрението на всички жители от общината. Информацията за ОПР за периода 2014 – 2020г. ще бъде публикувана на сайта на общината и ще бъде актуализирана своевременно по време на изпълнение на целия проект.
Дейност 4: Разработване на правила за мониторинг и контрол на идентифицираните в ОПР политики. Ще бъдат разработени и въведени Правила за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретните политики на община Хисаря, заложени в ОПР 2014-2020 г. Правилата ще бъдат възложени за разработване на външен изпълнител. Ще се изготвят поотделно за всяка конкретна политика. Важен момент при организацията на мониторинга, контрола и оценката е определянето на водещите компоненти: • Определяне на индикаторите за измерване степента на изпълнение; • Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри; • Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите; • Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения; • Участие на заинтересованите страни. Правилата за мониторинг и контрол ще бъдат приети за въвеждане от Общински съвет на община Хисаря.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност. За популяризиране на дейностите по проекта и полученото финансиране е предвидено да бъде избран изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки (публична покана), който да извърши следните действия: • Организиране и провеждане на две пресконференции. В началото на периода ще се проведе пресконференция за представяне на целта и дейностите по проекта. В края на периода ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. За участие в пресконференциите ще бъдат поканени представители на СГО и местни и регионални медии (по 40 участника във всяка пресконференция). • Изготвяне на визуализационни материали За популяризиране на проекта ще бъдат разработени и отпечатани банери и рекламни материали (150 бр. рекламни комплекта, всеки от които включва брандирани: тефтер, папка с информация за проекта и химикалка); • Изготвяне и разпространение на брошури; • Публикуване на съобщения в печатни и електронни медии; • Публикуване на информация на интернет страницата на общината за прогреса на проекта. Чрез визуализиращите материали ще се популяризира проектът, финансиращата програма (ОПАК) и Европейския социален фонд. Банерите ще се поставят на подходящи места при провеждането на организираните в рамките на проекта събития. Информационната брошура ще бъде подготвена и отпечатана при неговото стартиране, като целта е да се популяризират дейностите и очакваните резултати сред всички заинтересовани страни (СГО, местни власти, бизнес, широка общественост).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРОЛАНС
ДЗЗД ЕвроБКО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 788 BGN
Общ бюджет: 64 443 BGN
БФП: 64 443 BGN
Общо изплатени средства: 64 443 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 158 BGN
2014 20 996 BGN
2015 28 289 BGN
64 443 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 884 BGN
2014 17 847 BGN
2015 24 045 BGN
54 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 274 BGN
2014 3 149 BGN
2015 4 243 BGN
9 666 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Изготвени отчети за изпълнението
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - План за действие, регулярни работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Изготвени доклади във връзка с изпълнение на проекта
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Изготвен анализ на икономическите и социални характеристики на община Хисаря
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Изготвен SWOT анализ
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Доклад за тенденциите в социално-икономическото развитие в община Хисаря
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Изготвени препоръки за предприемане на действия, които да бъдат включени в разработването на Общински план за развитие (ОПР) 2014 – 2020г
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Проведено обществено обсъждане (кръгла маса) с представители на заинтересованите страни
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Проведено обществено обсъждане (кръгла маса) с представители на заинтересованите страни
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Разработен ОПР за периода 2014 – 2020г.
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Разработена и приета методология за мониторинг и контрол.
Индикатор 13 (Д) По дейност 5 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Рекламни материали
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Публикувани материали и представяне на проекта в печатни медии
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Публикувани материали на Интернет страницата на община Хисаря
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Разпространени информационни брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз