Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0060-C0001
Номер на проект: 13-13-61
Наименование: Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на устойчиво икономическо и енергийно развитие на Община Русе чрез разработване на секторни стратегии, съобразени с местните условия и потребности.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление Дейността има текущ характер за целия срок на проекта и е свързана с осигуряване на процесите на администриране на проекта. Дейността включва следните поддейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта 2. Изготвяне на подробен план за действие 3. Изработване на вътрешни правила за организация на работата на екипа и за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта 4. Управление и отчитане на проекта
Дейност 2. Възлагане разработването на тръжна документация и провеждане на процедура съгласно ЗОП Дейността включва следните поддейности: 1. Сключване на договор с изпълнител за разработване на тръжна документация за провеждане на процедура съгласно ЗОП; 2. Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура по ЗОП с 4 обособени позиции – Позиция 1 „Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в сферата на инвестиционния и сити маркетинг и устойчивото енергийно развитие“, Позиция 2 „Оценка на развитието на Община Русе за програмния период 2007-2013 г. в контекста на качественото планиране на секторните политики в сферата на инвестиционния и сити маркетинг и устойчивото енергийно развитие през следващия програмен период 2014-2020 г.“, Позиция 3 „Разработване на Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода 2014-2020 г.“, Позиция 4 „Разработване на стратегия за устойчиво енергийно развитие за периода 2014-2020 г.“ – изработване на подробно техническо задание и пакет от документи, необходими за възлагане изпълнението на дейностите по реда на ЗОП; 3. Провеждане на процедурата по ЗОП; 4. Сключване на договор с изпълнителя по обособените позиции на поръчката.
Дейност 3. Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в сферата на инвестиционния и сити маркетинг и устойчивото енергийно развитие Дейността включва следните поддейности: 1. Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики в сферата на инвестиционния и сити маркетинг; 2. Съгласуване на проекто-правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики в сферата на инвестиционния и сити маркетинг с останалите вътрешни нормативни актове на общинската администрация; 3. Приемане на правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики в сферата на инвестиционния и сити маркетинг с акт на Общински Съвет; 4. Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиката за устойчиво енергийно развитие; 5. Съгласуване на проекто-правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиката за устойчиво енергийно развитие с останалите вътрешни нормативни актове на общинската администрация; 6. Приемане на правилата и методиките за мониторинг. контрол и последваща оценка при изпълнение на политиката за устойчиво енергийно развитие с акт на Общински Съвет.
Дейност 4. Оценка на развитието на Община Русе за програмния период 2007-2013 г. в контекста на качественото планиране на секторните политики в сферата на инвестиционния и сити маркетинг и устойчивото енергийно развитие през следващия програмен перио Въз основа на напредъка по изпълнението на стратегическите планови документи на Община Русе, действащи през настоящия програмен период ще се извърши оценка на развитието на секторните политики във връзка с разработването на Стратегия за инвестиционния и сити маркетинг и Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе. Дейността включва следните поддейности: 1. Изготвяне на методика за извършване на оценката 2. Анализиране на информация във връзка с изпълнението на стратегически документи относно секторите „местно икономическо развитие“ и „енергийно развитие“ 3. Изготвяне на оценка за напредъка и за степента на изпълнение, както и изводи и препоръки за качественото планиране на секторните политики на Община Русе през програмен период 2014-2020 г.
Дейност 5. Разработване на Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода 2014-2020 г. Въз основа на направената оценка на развитието на Oбщина Русе през програмен период 2007-2013 г. и след анализ на ситуацията и оценка на потребностите ще се разработи Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг, която ще действа през следващия програмен период 2014-2020 г. Дейността включва следните поддейности: 1. Изготвяне на секторен анализ на ситуацията и потребностите в областта на местното икономическо развитие на Община Русе; 2. Разработване на стратегическа рамка с цели и приоритети; 3. Разработване на план за изпълнение на стратегията с източници на финансиране.
Дейност 6. Разработване на стратегия за устойчиво енергийно развитие за периода 2014-2020 г. Стратегията за устойчиво енергийно развитие ще бъде разработена в съответствие с Европейските и национални политики в сферата на енергийното развитие и в изпълнение на поетите от България ангажименти в съответствие със стратегията „Европа 2020“. След провеждането на предвидените обществени обсъждания, потребностите на заинтересованите страни ще бъдат идентифицирани и заложени в Стратегията. Дейността включва следните поддейности: 1. Изготвяне на секторен анализ на ситуацията и потребностите в областта на устойчивото енергийно развитие на Община Русе; 2. Разработване на стратегическа рамка с цели и приоритети; 3. Разработване на план за изпълнение на стратегията с източници на финансиране.
Дейност 7. Обществено консултиране на политиките, които общинска администрация Русе провежда в областта на инвестиционния и сити маркетинг и устойчивото енергийно развитие В рамките на проекта е предвидено провеждане на четири обществени обсъждания под формата на кръгли маси с участието на представители на заинтересованите страни. На тях следва да бъдат представени предложенията, концепцията и рамката на двете стратегии - Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг и Стратегия за устойчиво енергийно развитие. Провеждането на обществените обсъждания както на ниво планиране на документите, така и след тяхното разработване осигурява възможност в тях да се заложат потребностите на заинтересованите страни, да се вземат под внимание тяхното мнение и предложения, както и да се отговори на техните нужди и интереси. Дейността включва следните поддейности: 1. Идентифициране на заинтересованите страни и изготвяне на списък с потенциален брой участници; 2. Информиране на гражданите чрез изпращане на прессъобщения до медиите и публикации в официалния сайт на Община Русе; 3. Организация и провеждане на обществените обсъждания.
Дейност 8. Информация и публичност Дейностите за информация и публичност са неразделна част от настоящото проектно предложение. Те са съобразени с Приложение 13 от насоките за кандидатстване и ще се изпълняват през целия период на проекта. С цел популяризиране на проекта тази дейност обхваща всички мерки, предвидени да представят проекта, финансиращата програма и резултатите от изпълнението на дейностите по проекта до неговото приключване. Дейността обхваща следните поддейности: 1. Организиране на откриваща пресконференция за представяне на целите на проекта и екипа за неговото управление; 2. Изработване на план за текущо информиране на медиите; 3. Изработване и разпространение на рекламни материали; 4. Текущо информиране на обществеността за напредъка на проекта посредством прессъобщения, публикации в медии и сайта на Община Русе; 5. Организиране на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 232 BGN
Общ бюджет: 71 360 BGN
БФП: 71 360 BGN
Общо изплатени средства: 71 360 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 71 360 BGN
2015 0 BGN
71 360 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 656 BGN
2015 0 BGN
60 656 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 704 BGN
2015 0 BGN
10 704 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Брой сформиран екип от 4 души за управление на проекта
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Броя сключени граждански договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Броя графици за изпълнение на задачите и отговорностите
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Брой въведени вътрешни правила за организация на работата на екипа, мониторинг и контрол на изпълнението на проекта
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой сключен договор с изпълнител за разработване на тръжна документация
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой разработена тръжна документация
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой сключен договор с изпълнител по обособените позиции на поръчката
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики в сферата на инвестиционния и сити маркетинг
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой акт на Общински съвет за приемането на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики в сферата на инвестиционния и сити маркетинг
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Брой разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиката за устойчиво енергийно развитие
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Брой акт на Общински съвет за приемането на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиката за устойчиво енергийно развитие
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой методика за извършване на оценката
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Брой анализ във връзка с изпълнението на стратегически документи относно секторите „местно икономическо развитие“ и „енергийно развитие“
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Брой оценка за напредъка и за степента на изпълнение, както и изводи и препоръки за качественото планиране на секторните политики на Община Русе през програмен период 2014-2020 г.
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Брой секторен анализ на ситуацията и потребностите в областта на местното икономическо развитие на община Русе
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Брой стратегическа рамка с цели и приоритети
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Брой план за изпълнение на стратегията с източници на финансиране
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6 - Брой секторен анализ на ситуацията и потребностите в областта на устойчивото енергийно развитие на Община Русе
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Брой стратегическа рамка с цели и приоритети
Индикатор 23 (Д) По Дейност 6 - Брой план за изпълнение на стратегията с източници на финансиране
Индикатор 24 (Д) По Дейност 7 - Брой списък с идентифицирани заинтересовани страни
Индикатор 25 (Д) По Дейност 7 - Броя публикации в медии
Индикатор 26 (Д) По Дейност 7 - Броя публикации на сайта на Общината
Индикатор 27 (Д) По Дейност 7 - Броя обществени обсъждания
Индикатор 28 (Д) По Дейност 7 - Броя протоколи с резултати от проведените обществени обсъждания
Индикатор 29 (Д) По Дейност 8 - Броя пресконференции
Индикатор 30 (Д) По Дейност 8 - Брой план за текущо информиране на медиите
Индикатор 31 (Д) По Дейност 8 - Брошури
Индикатор 32 (Д) По Дейност 8 - Химикали
Индикатор 33 (Д) По Дейност 8 - Папки
Индикатор 34 (Д) По Дейност 8 - Тефтери
Индикатор 35 (Д) По Дейност 8 - Списания
Индикатор 36 (Д) По Дейност 8 - Плакати
Индикатор 37 (Д) По Дейност 8 - Ролбанер с винил
Индикатор 38 (Д) По Дейност 8 - Публикации в медии
Индикатор 39 (Д) По Дейност 8 - Публикации на сайта на Общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз