Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0027-C0001
Номер на проект: 58-131-27-27
Наименование: ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА П С О В , РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В гр.СТРАЛДЖА
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 05.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на Община Стралджа за решаване проблемите на местните общности чрез увеличаване на техническата проектна готовност за подобряване и развитие на техническата инфраструктура за водоснабдяване и инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадните води на територията на гр. Стралджа.
Дейности: І. Сформиране на екип за управление на проекта За успешното реализиране на дейностите по проекта, в рамките на дейността ще се сформира екип за управления, съставен от представители на община Стралджа. Той ще се състои от 7 експерта: ръководител, експерт строителство, експерт ВиК, технически сътрудник, юрист и финансист, които ще участват в организирането и упражняването на контрол върху дейностите по изпълнението на
ІІ. Изготвяне на тръжни документи за провеждане на процедури по ЗОП, провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители Изготвяне на тръжни документи за провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители и сключване на договори с избраните изпълнители
ІІІ. Техническа помощ за пред-инвестиционно проучване, ОВОС, работно проектиране, финансов анализ, изготвяне на тръжни документи и апликационни форми Изготвяне на Пред-инвестиционни проучвания; Изготвяне на технически проекти за: Изграждане на ПСОВ с биологично пречистване; Реконструкция на водопроводната мрежа на град Стралджа; Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие; Изготвяне на финансови и икономически анализи за инвестиционния проект, анализ за разходите и ползите съгласно методическите указания на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти, финансов анализ, социално-икономически анализ и анализ на чувствителността и риска; Изготвяне на технически задания за строителство и строителен надзор; Попълване на форма за кандидатстване на инвестиционния проект по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”
ІV. Процедури свързани с издаване на разрешителни по ЗВ, ЗУТ и ЗОП Дейности, свързани с изпълнение на процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите
V. Провеждане на обществени обсъждания Дейност, свързана с провеждане на обществени обсъждания по законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗВ) или при поеманена общински дълг;
VІ. Юридически услуги Юридически услуги, свързани със ЗОП, Закона за водите, ЗУТ и ЗОП
VІІ. Процедури за оценка на съответствието Оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
VІІІ. Процедури за издаване на разрешителни за строеж Необходими дейности, свързани със законовите изисквания, заложени в Наредба 4 на Закона за устройство на територията.
ІХ. Популяризиране на проекта, осигуряване на прозрачност и публичност Популяризиране на проекта, дейности, свързани с осигуряване на прозрачност и публичност
Х. Одит на проекта Финансов одит на изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 405 300 BGN
Общ бюджет: 895 704 BGN
БФП: 895 704 BGN
Общо изплатени средства: 987 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 895 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 481 060 BGN
2010 0 BGN
2011 506 756 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
987 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 716 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 384 848 BGN
2010 0 BGN
2011 405 405 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
790 253 BGN
В т.ч. Национално финансиране 179 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 96 212 BGN
2010 0 BGN
2011 101 351 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 563 BGN
Финансиране от бенефициента 36 800 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз