Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за пречиствателна станция и канализация за отпадни води в село Жабокрът, Община Кюстендил
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектопредложение е подобряване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура на територията на Община Кюстендил
Дейности: Дейност 1: Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект Дейността включва: 1. направа на геоложки и хидроложки проучвания по трасето на предвидената канализация и на мястото, определено за пречиствателна станция за отпадъчни води. 2. проектиране на работни проекти – въз основа на данните от проучванията, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 2: Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни по Закона за водите, процедурите за издаване на разрешителни за строеж Дейността ще бъде извършвана от служители на община Кюстендил За осъществяване на под-дейност „независим надзор в проектирането” ще бъде сключен договор с външен изпълнител Дейността включва подаване на заявления, с приложени изискуеми документи и издаване на съответните преценки и разрешителни като се спазват всички изисквания на приложимото законодателство – Закон за опазване на околната среда, Закон за водите, ЗУТ. В нея е включено и упражняване на независим строителен надзор в проектирането. Дейностите по издаване на разрешителни, различни от разрешителното за строеж ще бъдат изпълнявани успоредно с предходната под-дейност – изготвяне на работен проект с цел оптимизиране на времетраенето на проекта. Упражняването на строителен надзор в проектирането и процедурите по издаване на разрешително за строеж ще започнат непосредствено след предаване на готовия работен проект от изпълнителя на Дейност 1. Цел на дейността: - осигуряване на всички необходими преценки (преценка за необходимостта от ОВОС) и разрешителни, включително разрешение за строеж за бъдещия инвестиционен проект; - осигуряване на качествен работен проект, съобразен с всички действащи нормативни изисквания и спецификите на населеното място; Резултати от дейността: - осигурени всички необходими преценки (преценка за необходимостта от ОВОС) и разрешителни, включително разрешение за строеж, за бъдещия инвестиционен проект. - осигурен качествен работен проект, съобразен с всички действащи нормативни изисквания и спецификите на населеното място;
Дейност 3: Изготвяне на финансов и икономически анализ, съгласно изискванията на ЕС Настоящата дейност предвижда изготвяне на пълен финансов и икономически анализ.
Дейност 4: Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Настоящата дейност включва изготвяне на пълна тръжна документация за възлагане изпълнението на дейностите, включени в бъдещия инвестиционен проект – строителни работи, независим строителен надзор, техническа помощ за изпълнението на инвестиционния проект, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове.
Дейност 5: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Дейността включва цялостно изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, в съответствие с указанията на Управляващия орган и Насоките за кандидатстване, както и помощ при комплектоването на изискуемите придружителни документи.
Дейност 6: Информация и публичност Дейността включва популяризиране на проекта, целите и резултатите от изпълнението му, както и да информира обществеността за отпуснатите средства от ОП „Околна среда 2007-2013 г.". Разпространението на информация ще се осъществи посредством прес-съобщения до регионалните медии, публикуване на информация на интернет сайта на община Кюстендил и др.
Дейност 7: Одит на проекта Настоящата дейност включва проверка на действията по събиране и анализиране на финансова и не-финансова информация за оценка на управлението на финансовите средства и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им от външна одитираща организация и изготвяне на Доклад за одит.
Дейност 8: Последваща оценка на изпълнението на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Кюстендил.
Дейност 9: Организация и управление на проекта Дейността включва организиране и координиране на екипа за управление на проекта, разпределение на отговорностите и задълженията, организиране и координиране на дейностите, контрол на изпълнението на дейностите по проекта в административно, финансово и физическо отношение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 755 156 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз