Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0117-C0001
Номер на проект: 13-13-117
Наименование: Механизми за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики в Община Любимец
Бенефициент: Община Любимец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 06.11.2013
Дата на приключване: 06.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: По-добро управление в Община Любимец чрез подобряване процеса на разработване и оценка на общинския план за развитие и чрез прилагане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка в партньорство с всички заинтересовани страни
Дейности: 1.Сформиране на екип за управление на проекта Сформирането на екип е основната цел на настоящата дейност. Чрез него ще бъде изградена система за ръководене и контрол по цялостното изпълнение на проекта. Екипът, съставен от експерти от общинските звена на Община Любимец, разполага с необходимия опит и компетенции при изпълнението на проекти финансирани по линия на ЕС, което ще е гаранция за доброто изпълнение на проекта. Екипът ще бъде в следния състав: 1. Ръководител на проекта 2. Координатор на проекта 3. Счетоводител 4. Експерт тръжни процедури Те ще бъдат отговорни за цялостната организация на дейносите, като Ръководителят на проекта ще има водеща роля при взимате на решенията. Между членовете на екипа ще бъде постигнат синхрон чрез разпределяне на задачите и отговорностите по проекта. Основни етапи при изпълнението на тази дейност: • Сформиране и одобряване на екип по проекта; • Разработване на длъжностни характеристики; • Сключване на договори между екипа по проекта и Община Любимец; • Изготвяне на програма и план-график за реазлизиране на всяка дейност.
2. Провеждане на процедури за обществени поръчки Сформираният екип за управление на проекта ще съдейства за изготвяне на документациите за обществени поръчки и за провеждане на процедурите. Процедурите ще бъдат осъществени съобразно Закона за обществените поръчки и свързаните с него нормативни документи.
3. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики Основната цел на настоящата дейност е разработването на конкретни правила за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на местните политики за развитие. Правилата ще бъдат изготвени и за прилагането им ще бъдат обучени представителите на общинската администрация. При разработването на правилата и методиките експертите ще използват „Методическите правила за мониторинг и оценка на изпълнението на секторни стратегии и програми” разработени от Оперативна програма „Административен капацитет”. За изготвяне на правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценката ще бъдат използвани източници на информация, които са разработени и се съхраняват в Община Любимец. Ще бъде извършен и анализ на наличните механизми за контрол и оценка при изпълнението на политики. Този анализ ще подпомогне експертите при разработването на новите правила и методики, като им даде относно тяхната функционалност, ефективност и ефикасност. Ще бъде разработен и наръчник за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиките, който ще служи за практическо ръководство при тяхното прилагане. Въвеждането на правилата и методиките ще бъде извършено с акт на Общинския съвет на Община Любимец.
4. Провеждане на съпътстващо обучение свързано с въведените правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка. В рамките на дейността ще бъде организирано и проведено 2-дневно обучение „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политики” с участието на 10 представители на общинска администрация Любимец. В тях експертите участвали в разработването на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка ще разяснят правилата, методиката и тяхното прилагане, за да могат да бъдат успешно изпълнявани от Община Любимец. На участниците ще бъдат раздадени разработените наръчници за мониторинг, контрол и последваща оценка.
5. Набиране на информация, провеждане на проучвания и изготвяне на анализи необходими за разработване Общински план за развитие на Община Любимец за периода 2014-2020 г. и оценка на настоящия Цел на дейността е набиране на актуална социално-икономическа информация и изготвяне на анализите, необходими за разработване на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 година, включително SWOT анализ, социално-икономически анализ, който ще бъдат необходими и при оценката на изпълнявания в момента ОПР на Община Любимец. Ще бъде разработена матрица на информационна система за набиране на актуална информация и ще се набере актуална статистическа информация за изготвянето на анализите. Дейността предвижда провеждане на три фокус групи със заинтересованите страни за изясняване на целите и приоритетите в Общинския план за развитие на Община Любимец. Всяка една от трите фокус групи ще включва по 15 участника. Групите ще се изградят, като в тях се включат представители както на администрацията, така и на неправителствените организации и бизнеса. Провеждането на фокус групите ще бъде поверено на екип от експерти в тази област, като целта е да се изяснят целите и приоритетите на ОПР. Анализите да бъдат изготвени въз основа на получената количествена и качествена информация.
6. Оценка на Общински план за развитие на Община Любимец за периода 2007-2013 г. На базата на получената и анализирана информация ще се реализира една от най-съществените дейности по проекта, насочена към извършване на последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Любимец 2007 – 2013 г. Ще се оценят и съпоставят заложените и реално постигнатите цели и резултати, изменението в силните и слабите страни и социално-икономическия профил на общината. Ще се идентифицират проблемите и набележат приоритетите при разработване на Общинския план за развитие на община Любимец за периода 2014-2020 г. Получените резултати ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината, като по този начин ще се даде възможност за публичност и обществена информираност на всички граждани за постигнатото при изпълнението на политиките за развитие в общината.
7. Разработване на Общински план за развитие на Община Любимец за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие, като важен стратегически документ, ще очертае конкретните цели и приоритети пред Община Любимец за периода 2014-2020 г. В този смисъл той ще отговори на вижданията и перспективите на общината за развитие, които да съответстват на регионалните и национални такива. Структурата на аналитичната част на общинския план за развитие трябва ще бъде фокусиран върху спецификата на съответната община, като ще има за цел да обоснове стратегията й за развитие за периода до 2020 г. Анализът ще включва: • Обща характеристика/ профил на общината; • Състояние на местната икономика; • Развитие на социалната сфера и човешките ресурси; • Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията; • Екологично състояние и рискове; • Административен капацитет; • SWOT-анализ. Новият общински план ще очертае приоритетите за развитие на общината, мерките и източниците на финансиране за тяхното реализиране. Ще определи критериите и индикаторите за тяхното наблюдение и оценка. За разработването на ОПР на Любимец ще бъдат ползвани методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
8. Консултиране с обществеността във връзка с изготвения Общински план за развитие. В заключителната част на проекта ще се проведе информиране и консултиране с обществеността на направената оценка на предходния и разработения нов Общински план за развитие на Община Любимец. Ще бъдат потърсени становищата и мненията на заинтересованите страни, които ще бъдат обобщени. Консултирането с обществеността ще се осъществи в две направления: 1. На интернет страницата на община Любимец ще се публикува информация, чрез която заинтересованите страни ще бъдат запознавани с изготвените анализи и оценки. Всеки заинтересован ще може да даде своите мнения и препоръки във връзка с публикуваните материали и разработки. 2. Организиране на кръгла маса с участието на заинтересованите страни, на която ще се даде възможност за въпроси, мнения и препоръки, адресирани към общинската администрация и екипа експерти, изготвили разработките по проекта. Кръглата маса ще се проведе преди финализиране на разработвания Общински план за развитие 2014 – 2020 г., като препоръките от дискусията ще бъдат отразени. Този процес ще допринесе за прозрачността, ефективността и ефикасността при провеждането на политики от общинската администрация на Любимец и ще подпомогне процеса на сближаване между хората и институциите.
9. Дейности за информация и публичност Тази дейност ще започне с откриване на проекта с пресконференция, в която ще бъдат разяснени целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. За осигуряване на информираност ще бъдат изработени 200 брошури, едно информационно табло, направени 2 публикации в печатните медии за популяризиране на проекта и публикувана актуална информация в сайта на Община Любимец. Проектът ще завърши със закриваща пресконференция за отчитане на постигнатото.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Юнайт консултинг" ЕООД
"Ансоконсулт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 020 BGN
Общ бюджет: 68 747 BGN
БФП: 68 747 BGN
Общо изплатени средства: 68 747 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 747 BGN
2015 0 BGN
68 747 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 435 BGN
2015 0 BGN
58 435 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 312 BGN
2015 0 BGN
10 312 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Д1: длъжностни характеристики на екипа
Индикатор 5 (Д) Д1: договори на екипа
Индикатор 6 (Д) Д1: 1 програма
Индикатор 7 (Д) Д1: 1 план график
Индикатор 8 (Д) Д2: Процедури по ЗОП
Индикатор 9 (Д) Д2: Избраните избълнители изпълнители
Индикатор 10 (Д) Д2: Подписаните договори
Индикатор 11 (Д) Д3: Разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка
Индикатор 12 (Д) Д4: обучени специалисти от общинската администрация
Индикатор 13 (Д) Д4: обучение
Индикатор 14 (Д) Д5: Матрица на информационна система
Индикатор 15 (Д) Д5: Статистическа информация;
Индикатор 16 (Д) Д5: Оценка на изпълнявания Общински план за развитие на Община Любимец
Индикатор 17 (Д) Д5: Фокус групи
Индикатор 18 (Д) Д5: Социално-икономически анализ
Индикатор 19 (Д) Д5: SWОT анализ
Индикатор 20 (Д) Д6: Оценка на общинския план за развитие на Община Любимец
Индикатор 21 (Д) Д7: Общински план за развитие на община Любимец
Индикатор 22 (Д) Д8: Участници в Кръглата маса
Индикатор 23 (Д) Д8: Брой изпратени становища, мнения и оценки на проекта.
Индикатор 24 (Д) Д9: проведени пресконференции
Индикатор 25 (Д) Д9: отпечатани брошури
Индикатор 26 (Д) Д9: информационна табела
Индикатор 27 (Д) Д9: участвали журналисти
Индикатор 28 (Д) Д9: публикации в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз