Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0142-C0001
Номер на проект: 13-13-142
Наименование: Партньорство за ефективни политики
Бенефициент: Община Девня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 06.11.2013
Дата на приключване: 06.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни в община Девня
Дейности: 1.Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран двучленен екип: ръководител, счетоводител. Екипът на проекта ще изготви детайлен план за изпълнение, ще провежда ежемесечни срещи, на които ще се отчита напредъка на проекта, индикаторите за изпълнение, постигнатите резултати, ще се обсъждат възникналите в хода на изпълнението на проекта проблеми, набелязват корекционни действия.
2. План за развитие на община Девня за периода 2014-2020 2.1 Разработване на План за развитие на община Девня за периода 2014-2020г. В рамките на дейността ще се изготви основен средносрочен стратегически документ на общината. При разработката на плана ще бъдат взети годишните доклади за изпълнение на Плана за предходния период, целта е да се осигури преходност и последоватерност в осъществяването на политики на местно ниво. В съответствие с нормативните изисквания плана ще съдържа 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. предварителната оценка на плана. Предварителна оценка на плана е независима оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на общината и екологична оценка. При изготвянето на оценката ще се използва резултата „Ръководство за извършване на оценки на въздействието в България” одобрено от МС и разработено по проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация” на ОПАК. Плана за развитие на общината ще бъде разработен и приет след консултиране със заинтересованите страни, които са разписани в дейност 3 от проектното предложение. Плана за развитие ще бъде внесен за обсъждане и приемане от Общински съвет Девня. След одобрение Плана за развитие ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации www.strategy.bg и сайта на община Девня. 2.2 Отпечатване на издание „План за развитие на община Девня за периода 2014-2020”. В рамките на дейността ще се отпечатани брошури съдържащи плана за развите на община Девня, придружени с CD. Целта е популяризиране на Плана за развитие сред заинтерисованите страни. Изданието ще бъде отпечатано в тираж от 100 броя.
3. Дейности по обществено консултиране 3.1 Организиране на обществено обсъждане на Плана за развитие на община Девня за 2014-2020 г. На събитието ще бъде представен проекта на Плана за развитие за периода 2014-2020 г. , ще бъдат представени и мненията и предложенията получени в Електронна кутия за мнения и предложения /дейност 3.2/ Целта е да се съберат мнения и предложения относно мерките, конкретни проекти, които да бъдат включени в Програмата за реализация към общинския план за развитие. Общественото обсъждане ще бъде организирано за минимум 40 участника, представители на местната власт кметове по населени места, общински съветници, представители на бизнеса и гражданския сектор. 3.2 Електронна кутия за мнения и предложения. Проекта на плана ще бъде публикуван на сайта на общината. Ще бъде създадена и обявена електронна пощенска кутия, на която гражданите биха могли да изпращат своите мнения и предложения. Предложенията ще бъдат приемани от ръководителя на проекта, който ще има задължението да ги препраща на външния изпълнител избран за изпълнение на дейност 2.
4. Вътрешни процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики в община Девня 4.1 Разработване на „Вътрешни процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики в община Девня”. Процедурите ще включват: процедура за изготвяне на предварителна оценка на въздействие на проекти на стратегически документи; процедура за наблюдение изпълнението на стратегически документи, процедура за последваща оценка от изпълнението на стратегически документ. Предвид важността на Общинския план за развитие като основен стратегически документ, ще бъде обособена част с процедура за оценка и мониторинг на Плана за развитие 2014-2020 г. Правилата ще се разработят използвайки „Методологията за стратегическо планиране на РБ”, „Ръководство за извършване на оценки на въздействието в България” одобрено от МС и разработено по проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация” на ОПАК. Разработените процедури за мониторинг на изпълнението на политики ще бъдат утвърдени и въведени след Решение на Общинския съвет- Девня. 4.2 Отпечатване на наръчник „Вътрешни процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики в община Девня”. Наръчника е предназначен за всички експерти от общинска администрация, отговорни за прилагане политиките на местно ниво, общински съветници и други заинтерисовани страни. Той ще бъде използван и като учебно помагало при обучението на експертите /дейност 5/. Изданието ще бъде отпечатано в тираж от 100 броя.
5. Обучение по прилагане Вътрешни процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики в община Девня Ще бъде проведено изнесено двудневно обучение за 20 общински експерта по прилагане „Вътрешни процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики в община Девня”. Целта на обучението е общинските експерти, ангажирани с прилагане на общинските политики, общинските съветници и други заинтерисовани страни да се запознаят с процедурите, да познават изискванията, индикаторите за изпълнение и да насочат вниманието си към тях при изпълнение на съответните политики.
6.Изготвяне на последваща оценка на Плана за развитие на община Девня за периода 2007-2013 г. В рамките на дейността ще се извърши последваща оценка на плана за развитие за периода 2007-2013 г., като се приложат на практика приетите „Процедури за мониторинг и оценка изпълнението на политики в община Девня”. Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Изготвянето на последващи оценки е задължение на общините според ЗРР в срок от една година след изтичане на програмния период, същевременно е подходяща възможност за прилагане на практика на въведените процедури и оценка на тяхната ефективност.
7. Дейности за информация и публичност Провеждане на една пресконференция: заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи с информация за проекта. Информационните листи ще бъдат насочени към заинтересованите страни, ще бъдат разпространявани на общественото обсъждане, в информационния център на общината. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на общественото обсъждане и пресконференцията за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали при общественото обсъждане, обучението, пресконференцията. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на общественото обсъждане, обучението, пресконференцията. Блок листи за писане с логото на програмата и проекта ще се предоставят на участниците в обученията и дейностите по обществено консултиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
ЦПО "Виктория-ПМ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 700 BGN
Общ бюджет: 61 589 BGN
БФП: 61 589 BGN
Общо изплатени средства: 61 589 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 940 BGN
2014 45 649 BGN
2015 0 BGN
61 589 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 549 BGN
2014 38 802 BGN
2015 0 BGN
52 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 391 BGN
2014 6 847 BGN
2015 0 BGN
9 238 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Д1: Проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 5 (Д) Д1: Сключени договора с членове на екипа
Индикатор 6 (Д) Д1: Изготвенимеждинни технически доклада
Индикатор 7 (Д) Д1: Изготвени окончателни доклади
Индикатор 8 (Д) Д2: Разработени стратегически документи, приети след провеждане на консултации със заинтересованите страни
Индикатор 9 (Д) Д2: Изготвен 1 стратегически документ, придружен с оценка на въздействието
Индикатор 10 (Д) Д2: Отпечатан „План за развитие на община Девня 2014-2020 г.” в тираж 100 бр.
Индикатор 11 (Д) Д3: Проведени обществени обсъждания
Индикатор 12 (Д) Д3: Създадени електронни пощенски кутия за мнения и предложения.
Индикатор 13 (Д) Д3: Повишена информираност и създадена възможност за включване в процеса на създаване на политики на представителя на местната власт, бизнеса и гражданите.
Индикатор 14 (Д) Д4: Разработени и въведени Процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики в община Девня.
Индикатор 15 (Д) Д4: Отпечатан Наръчник „Вътрешни процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики в община Девня”
Индикатор 16 (Д) Д5: Обучени общински експерта
Индикатор 17 (Д) Д5: Повишен капацитет на общински експерти относно стратегическото планиране, наблюдение, контрол и оценка на местни политики.
Индикатор 18 (Д) Д6: Изготвени доклади с последваща оценка на Плана за развитие на община Девня за периода 2007-2013г
Индикатор 19 (Д) Д7: Организирани пресконференции
Индикатор 20 (Д) Д7: Изработени информационни листи
Индикатор 21 (Д) Д7: Изработени банери
Индикатор 22 (Д) Д7: Изработени семинарни папки
Индикатор 23 (Д) Д7: Изработени химикали
Индикатор 24 (Д) Д7: Изработени блок листи за писане от 20 листа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз