Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0186-C0001
Номер на проект: 13-13-185
Наименование: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол в Община Ихтиман и стимулиране участието на гражданите в планирането на общински политики за развитие
Бенефициент: ОБЩИНА ИХТИМАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 06.11.2013
Дата на приключване: 06.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно местно управление, ориентирано към потребностите на обществото, с широко участие на гражданите
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и планиране работата по проекта След сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПАК, Община Ихтиман ще сформира екипа за управление на проекта в състав ръководител, координатор и счетоводител. Още в самото начало той ще създаде организация за правилното изпълнение на дейностите като планира работата по дейности и изработи График за провеждане на тръжни процедури съгласно разпоредбите на ЗОП
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители в съответствие с разпоредбите на ЗОП Екипът на проекта следва да изработи График за провеждане на тръжни процедури съгласно разпоредбите на ЗОП. След одобрение от УО ще бъде сключен договор между Община Ихтиман и избран изпълнител за подготовка на тръжната документация съгласно разпоредбите на ЗОП. С външни услуги ще бъдат възложени: • Дейностите за публичност и визуализация • Дейностите за организация на събития – дискусии по Фокус групи, Обществено обсъждане и обучение за общински служители • Дейностите за проучвания, изследвания и анализи за проучване и анализ на потенциала за развитие на община Ихтиман • Дейностите за разработване на стратегически документи – ОПР на община Ихтиман за периода 2014-2020 г. и 3 секторни стратегически плана за развитие на икономиката, образованието и социалната политика • Дейностите по разработване и внедряване на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики
Дейност 3: Разяснителна кампания за водените от Община Ихтиман политики В рамките на тази дейност ще се проведат следните мероприятия: • Пресконференции – 2 бр. В началото и в края на проекта ще се проведат пресконференции с представители на медиите. Първата ще има за цел да популяризира проекта чрез представителите на местните медии и да подготви обществеността за дейностите в рамките на периода на изпълнение. Втората ще бъде закриваща и ще отчете постигнатите резултати в рамките на проекта. Тя ще се проведе в малко по-широк мащаб, тъй като на нея ще присъстват както представителите на местните медии, така и заинтересовани страни, участвали в дейностите. • Информационен ден на тема „Ролята на гражданите в управлението на Община Ихтиман”. Обхватът на информационния ден ще бъде за 50 човека. Целта е в рамките на ½ ден да бъдат изказани и обосновани основни тези за гражданското участие в местното управление и да се постави началото на методите за стимулиране на активните граждани за пряко участие във вземането на решения за развитието на общината. В рамките на дейността ще бъдат разпространени и информационни листовки, информационен бюлетин и плакати, които дават информация за функциите на общинските администрации, правата на гражданите по отношение на участието им в управлението и добри практики в страната и чужбина. Мероприятията и материалите ще бъдат визуализирани в съответствие с изискванията на ОПАК с всички задължителни атрибути за визуализация.
Дейност 4: Проучване потенциала за развитие на община Ихтиман с активното участие на гражданите Дейността предвижда да бъдат проведени следните мероприятия: Дискусии във Фокус групи – в рамките на 5 групи по 10 човека, представители на различни заинтересовани страни в рамките на ½ ден дискутират под ръководството на фасилитатор за потенциала за развитие на община Ихтиман. Целта на дискусиите е да усети „пулса”/нагласите на обществеността и тяхното усещане за посоката на развитие спрямо персоналните им познания, опит и квалификация. Организацията ще бъде възложена на външен изпълнител Провеждане на проучване на потенциала на община Ихтиман чрез събиране на статистически данни и анкетиране на целеви групи – поради големия обем на работа, дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Целта е да се набере достатъчно пълна и конкретна информация, която да позволи да се направи професионален анализ и да се набележат тенденции в развитието на отделните сектори на социално-икономическия живот. Чрез анкетно допитване ще се вземе предвид и мнението и нагласите на гражданите и конкретни целеви групи – бизнес, неправителствен сектор, институции и др. Анализ на икономическото и социалното състояние на Община Ихтиман, SWOT анализ и обобщаване на изводи за потенциала за развитие на Община Ихтиман – специализиран труд на експерти (външен изпълнител), който следва да обработи набраната информация от различните източници. Целта е въз основа на оценката на потенциала на развитие и наличните ресурси да могат да се изведат правилните приоритети на развитие на общината. Обществено обсъждане на приоритетите за развитие на Община Ихтиман за периода 2014-2020 г. – организацията на събитието ще бъда възложено на външен изпълнител. Целта на събитието е чрез фасилитатори и презентиране на направените изводи в резултат на направения анализ на състоянието на Община Ихтиман да се предизвика дискусия и да се изведат приоритети за развитие, съответстващи на потребностите и усещанията на хората
Дейност 6: Разработване н внедряване на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики В рамките на тази дейност ще бъдат разработени и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики. Ще бъде направен прегледна вътрешната нормативна база на общината и ще бъдат разработени и усъвършенствани документите, свързани с изпълнението на общински политики – методологии, вътрешни правила, инструкции, процедури, наръчници, указания за работа, механизми за подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на общински политики и др. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител.
Дейност 7: Създаване на Младежки съвет – Ихтиман като паралелна структура на Общински съвет - Ихтиман В рамките на тази дейност ще се създаде паралелна структура на Общински съвет – Ихтиман, наречена Младежки съвет – Ихтиман, която ще има съвещателен глас в решаването на важни за развитието на общината проблеми. МС - Ихтиман ще бъде обособен като неформална структура със собствен Устав и в нея ще могат да вземат участие представители на всички младежки организации, училища, младежки партийни структури и др. на възраст до 35 г. Целта на дейността е да се стимулират младите хора от ранна възраст да участват активно в обществените процеси на територията на региона и да възпита отговорно отношение към местното управление. От друга страна необременения поглед на младите хора ще влее свежи идеи за реализиране на конкретни проекти и дългосрочно устойчиво развитие.
Дейност 9: Публичност и визуализация Тази дейност се реализира паралелно с всички останали дейности, планирани в проекта. Визуализацията на всички материали, публикации, процедури, кореспонденция и др., свързани с проекта ще бъде съобразена с изискванията на УО на ОПАК. Нейното предназначение е да осигури широка информираност на населението на територията на общината и да гарантира прозрачност на изпълнението. Някои от планираните мероприятия и информационни материали следна да стимулират и активното участие на гражданите в процеса на реализация на останалите дейности, планирани в проекта. Предвидените разходи са в рамките на допустимата сума и се отнасят до следното: • Провеждане на пресконференции – 2 бр. – в началото на проекта и заключителна в края на проекта. Първата с само с представители на медиите, а втората и с представители на заинтересованите страни за отчитане резултатите на проекта; • Информационен ден на тема „Ролята на гражданите в управлението на общината” за 50 участника, представители на различни заинтересовани страни с цел популяризиране на проекта и стимулиране на гражданското участие в останалите дейности; • Информационна табела, размер 500/700 мм – 1 бр.; • Информационни листовки в тираж 1000 бр.; • Плакат – 50 бр.; • Трансперант – 1 бр. за визуализиране на всички събития; • Информационен бюлетин в тираж 1000 бр. с цел публикуване на статии, материали, добри практики и др., които да стимулират гражданското участие в местното управление; • Значки – 1000 бр. с предизвикателен дизайн и надпис – за привличане вниманието на гражданите и стимулиране на гражданската позиция • Публикуване на текуща информация на сайта на общината и местните медии (бюлетин на общината, регионален вестник и информационен сайт)
Дейност 10: Организация, управление, мониторинг и отчитане на проекта Дейността предполага добро планиране, разпределяне на отговорности и задачи и ефективно изпълнение на дейностите от страна на сформирания екип за управление на проекта. Екипът ще провежда ежеседмични срещи и ще следи напредъка на проекта и постигането на целите. При отклонение от планираните дейности ще търси съдействие от ръководството на общината и/или заинтересовани страни, компетентни по съответния казус. В рамките на проекта се предвижда да бъдат подготвени междинни и финален (оперативни и финансови) отчети.
Дейност 5: Разработване на стратегически документи за развитие на Община Ихтиман за периода 2014 – 2020 г. В рамките на тази дейност ще бъде възложено на външен изпълнител да разработи Общински план за развитие на Община Ихтиман за периода 2014 – 2020 г. и три секторни стратегически планове за устойчиво развитие в областите икономика, образование и социална политика. ОПР ще включва анализите от предходната дейност, въз основа на които ще бъде формулирана визията за развитие на общината и ще бъдат изведени стратегическите приоритети, подприоритети и мерки. В рамките на Плана ще бъде разработена Програма за реализацията му и ще бъдат изведени конкретни индикатори за оценка на изпълнението му.
Дейност 8: Провеждане на обучение на общински служители, свързано с нововъведените механизми за мониторинг и контрол на общински политики Чрез възлагане организацията на външен изпълнител, ще се проведе обучение за 60 човека общински служители за 2 дни (в рамките на ½ ден в петък и ½ ден в събота) извън гр. Ихтиман в радиус от около 60 км с нощувка. Транспортът, нощувките и храната ще се покрият с командировъчните разходи в рамките на проекта, а лекторите, залата, материалите и цялата организация по мероприятието ще бъде отговорност на външния изпълнител. Целта е в неформална среда с интерактивен подход да бъдат добре обяснени новите внедрени процеси и документи и променените такива по мотивиращ начин, който да се отрази на качеството на работа на служителите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 660 BGN
Общ бюджет: 60 062 BGN
БФП: 60 062 BGN
Общо изплатени средства: 60 062 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 132 BGN
2014 47 930 BGN
2015 0 BGN
60 062 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 312 BGN
2014 40 740 BGN
2015 0 BGN
51 052 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 820 BGN
2014 7 189 BGN
2015 0 BGN
9 009 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой обучени служители
Индикатор 3 (Д) По Д1: Сключени трудови договори
Индикатор 4 (Д) По Д1: График за провеждане на тръжни процедури
Индикатор 5 (Д) По Д2: Проведени процедури Сключени договори
Индикатор 6 (Д) По Д3: Проведени пресконференции
Индикатор 7 (Д) По Д3: Проведен Информационен ден
Индикатор 8 (Д) По Д3: Разпространени информационни материали – информационни листовки; информационен бюлетин;
Индикатор 9 (Д) По Д4: Проведено проучване Анализ на потенциала за развитие на общината Проведено Обществено обсъждане
Индикатор 10 (Д) По Д4: Анкетиране на целеви групи
Индикатор 11 (Д) По Д5: Разработен ОПР
Индикатор 12 (Д) По Д5: Разработени секторни планове за развитие
Индикатор 13 (Д) По Д6: Вътрешни правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на стратегически документи на община Ихтиман Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на стратегически документи на община Ихтиман
Индикатор 14 (Д) По Д6: Актуализирани документи, свързани с мониторинг и контрол на стратегически документи
Индикатор 15 (Д) По Д7: Младежки съвет - Ихтиман
Индикатор 16 (Д) По Д8: Проведено обучение
Индикатор 17 (Д) По Д8: Обучени общински служители
Индикатор 18 (Д) По Д9: Проведени пресконференци
Индикатор 19 (Д) По Д9: Информационни материали
Индикатор 20 (Д) По Д10: Срещи на екипа
Индикатор 21 (Д) По Д10: Междинни отчети
Индикатор 22 (Д) По Д10: Финален отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз