Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за пречиствателна станция и канализация за отпадни води в с. Дворище, община Кюстендил
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Да се осигури наличието на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция и канализационна система в с. Дворище, Община Кюстендил. Инвестиционния проект да е подходящ за кандидатстване за финансиране реализацията му по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Дейности: Дейност 1: Разработване на прединвестиционно проучване за изграждане на ПСОВ и канализационна мрежа в с. Дворище по Наредба 4 на ЗУТ Провежда се процедура по възлагане на разработката на прединвестиционното проучване.
Дейност 2:Подготовка на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на разрешителни по ЗООС Провежда се процедура по възлагане на изпълнител.
Дейност 3: Подготовка на документация за издаване на разрешителни по Закона за водите Провежда се процедура за възлагане подготовката на документацията за издаване на разрешителни от Басейнова дирекция
Дейност 4: Изготвяне на задание за проектиране на ПСОВ и канализационна мрежа в с. Дворище Възлага се на изпълнител да изготви задание за проектиране
Дейност 5: Изготвяне на инвестиционен проект за обект “ПСОВ и канализационна мрежа в с. Дворище” Провежда се процедура за възлагане изготвяне на инвестиционен проект за обект “ПСОВ и канализационна мрежа в с. Дворище”
Дейност 6: Издаване на разрешение за строителство Издаване на разрешение за строителство от Община Кюстендил
Дейност 7: Обществено обсъждане на инвестиционния проект Провежда се обществено обсъждане в подходяща зала в присъствието на всички заинтересовани страни след изрично максимално широко информиране на гражданите, природозащитните, гражданските организации и медиите.
Дейност 8: Изготвяне на информационни материала за осигуряване на публичност. Възлагане на изпълнител : Набиране, форматиране, отпечатване и разпространение на 1000 бр. информационни материала във формат А5 – 4 страници, пълноцветен печат. Изработка на 3 информационни табла с размер 1,5х2 м. И монтирането им в с. Дворище
Дейност 9: Финансов одит на проекта Извършване на финансов одит на проекта от сертифициран одитор.
Дейност 10: Подготовка на тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на инвестиционния проект Възлагане на изпълнител да подготви тръжната документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на обект “Изграждане на ПСОВ и канализационна мрежа в с. Дворище, Община Кюстендил”
Дейност 11: Подготовка на апликационна форма за финансиране на инвестиционния проект. Възлага се на изпълнител да подготви апликационна форма за финансиране на инвестиционния проект
Дейност 12: Юридически услуги Възлагане на цялостно юридическо обслужване на дейностите по проекта във връзка и издаването на разрешителни по ЗВ, ЗООС, ЗБР, и дейностите по проекта
Дейност 12: Изготвяне на финансов и икономически анализи Възлагане на изпълнител изготвяне на финансов и икономически анализи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 643 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз