Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0009-C0001
Номер на проект: 13-13-9
Наименование: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики в община Долна Митрополия
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 04.11.2013
Дата на приключване: 04.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в сътрудничество със заинтересованите страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта С оглед на успешното изпълнение на целите на проекта е необходимо: • Разработване и утвърждаване на правила за работа и мониторинг от страна на проектния ръководител; • Изготвяне на подробен план за отчетност и контрол на работата по проекта; • Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедури по ЗОП, протоколи, технически и финансови отчети, формуляри и форми и др.; • Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет; • Проследяване изпълнението на заложените индикатори: • Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките на община Долна Митрополия. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще представляват документ, съдържащ приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка на политики от общинската администрация. Правилата следва да бъдат одобрени от Общинския съвет за развитие.
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие на община Долна Митрополия 2014-2020 г. При разработването на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Долна Митрополия е необходимо да се следва структурното съдържание на стратегическия документ, заложено в Методическите насоки за разработване на Национална стратегия за регионално развитие 2014-2022 г., Регионални планове за развитие 2014-2020 г., Областни стратегии за развитие 2014-2020, Общински планове за развитие 2014-2020 на МРРБ: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; В рамките на дейност 3 е необходимо да се извършат следните поддейности: Подейност 3.1.: Набиране и анализиране на информация, статистически данни за приоритетните отрасли в местната икономика, включително и информация за кадровия потенциал за развитието им; социални и демографски показатели за тенденциите и възможностите за развитие на общината; Поддейност 3.2.: Представяне на анализа и общинския план за развитие на дискусионни форуми; Подейност 3.3.: Провеждане на анкета за обществената мнение относно визията, целите и приоритетите на Община Долна Митрополия за периода 2014-2020- установяване на конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Изготвяне на Доклад с резултатите от анкетното проучване, съдържащ задълбочен анализ на анкетните резултати, изводи и препоръки.;
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 867 BGN
Общ бюджет: 68 800 BGN
БФП: 68 800 BGN
Общо изплатени средства: 68 781 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 781 BGN
2015 0 BGN
68 781 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 464 BGN
2015 0 BGN
58 464 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 317 BGN
2015 0 BGN
10 317 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой разработени общински планове
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оцена при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Осъществени пресконференции
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Изработен банер
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Изработени . брошури
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз