Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0019-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Етрополе
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект (операция, съгласно термините, въведени и използвани от одобрената от Европейската комисия ОПОС и от Регламент (EO) № 1083/2006 на ЕК) има за основна цел да подпомогне община Етрополе (и респективно страната като цяло), при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда. По – специално, с настоящия проект за техническа помощ ще се подпомогне реалното практическо прилагане на изискванията на законодателството (директиви
Дейности: Договор/Дейност 1 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на гр. Етрополе, със следните дейности: Дейност 1.1 - Преглед на съществуващата документация, обследване на целия воден цикъл и изработване на графични материали отразяващи съществуващата ситуация;информация Консултанта трябва да дефинира всички инвестиционни компоненти необходими за нормалното функциониране на целия воден цикъл на града. Консултантът трябва да оцени социалната поносимост на инвестиционния проект. Избор на инвестиционните компоненти на базата на изготвената Инвестиционна програма и Анализа на социалната поносимостКонсултантът трябва да изготви Пред-инвестиционно проучване в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти включително геодезически, геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др. проучвания. Консултантът трябва да изготви Идеен проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на базата на одобреното пред-инвестиционно проучване.Подготовка на Формуляра за кандидатстване и всички съпътстващи към него документи и приложения.Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
Дейност 1.2 - Подготовка на 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на града; На базата на събраната от предишните дейности информация Консултанта трябва да дефинира всички инвестиционни компоненти необходими за нормалното функциониране на целия воден цикъл на града.
Дейност 1.3 - Подготовка на анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище; Консултантът трябва да оцени социалната поносимост на инвестиционния проект
Дейност 1.4 - Избор на инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финансиране по ОП “Околна среда 2007 - 2013” съобразявайки си с резултатите от анализа на социалната поносимост; Избор на инвестиционните компоненти на базата на изготвената Инвестиционна програма и Анализа на социалната поносимост
Дейност 1.5 – Подготовка на пред- инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОП”Околна среда 2007 – 2013”; Консултантът трябва да изготви Пред-инвестиционно проучване в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти включително геодезически, геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др. проучвания.
Дейност 1.6 – Изготвяне на идеен проект за одобрената от Областен експертен съвет алтернатива; Консултантът трябва да изготви Идеен проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на базата на одобреното пред-инвестиционно проучване.
Дейност 1.7 – Подготовка на Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда” и изготвяне на всички необходими документи които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически а Подготовка на Формуляра за кандидатстване и всички съпътстващи към него документи и приложения.
Дейност 1.8 – Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им; Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
Договор/Дейност 2 - Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта Дейност 2.1 - Подпомагане на Община Етрополе и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе
Договор/Дейност 3 - Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта Дейност 3.1 - Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Етрополе, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Дейност 4 - Изготвяне на Формуляр за кандидатстване “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе” Дейност 4.1 - Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01.
Дейност 5 - Одит на проекта Дейност 5.1- Осигуряване на лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма
Дейност 6.1 – Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР,ЗУТ и други Такси за издаване на необходимите документи
Дейност 6.2 – Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта Обезпечаване на ЗУП с необходимите ресурси за изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 458 000 BGN
Общ бюджет: 935 302 BGN
БФП: 935 302 BGN
Общо изплатени средства: 1 196 995 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 935 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 523 800 BGN
2010 853 732 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 180 537 BGN
1 196 995 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 750 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 419 040 BGN
2010 682 985 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 144 429 BGN
957 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 185 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 104 760 BGN
2010 170 746 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 36 107 BGN
239 399 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз