Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящия проект е да подпомогне общинската администрация в подготовката на качествен и пълен интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян, включващ изграждане на канализационната мрежа, предпроектно проучване за начина на отвеждане и пречистване на отпадъчните води (отвеждане на отпадъчните води до ПСОВ – Троян или изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Орешак) и изготвяне на съответната техническа документация. С готовите инвестиционни проект
Дейности: Дейност 1: Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян Провеждане на обществена поръчка, съгласно приложената техническа спецификация и избор на изпълнител – до 6 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Дейност 2: Оценка на съответствие по смисъла на ЗУТ Оценката обхваща проверка за съответствие със: 1. предвижданията на подробния устройствен план; 2. правилата и нормативите за устройство на територията; 3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ; 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.
Дейност 3: Одит на проекта Извършване на одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма преди подаване на окончателния доклад
Дейност 4: Информация и публичност на проекта Статии; конференции; публикуване на информации на интернет страницата на кандидата
Дейност 5: Организация и управление на проекта Изпълнение на задълженията на бенефициента по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 847 076 BGN
Общ бюджет: 1 368 094 BGN
БФП: 1 368 094 BGN
Общо изплатени средства: 1 368 094 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 368 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 369 415 BGN
2010 267 390 BGN
2011 731 289 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 368 094 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 094 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 295 532 BGN
2010 213 912 BGN
2011 585 031 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 094 475 BGN
В т.ч. Национално финансиране 273 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 73 883 BGN
2010 53 478 BGN
2011 146 258 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
273 619 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз