Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0131-C0001
Номер на проект: 13-13-131
Наименование: Ефективност и устойчивост в управлението и изпълнението на общински политики на община Ново село
Бенефициент: ОБЩИНА НОВО СЕЛО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 01.11.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се създадат условия и принципи за добро управление, ефективност, прозрачност и устойчивост при формиране и изпълнение на общинските политики и въвеждане на механизъм за последващо наблюдение, оценка и контрол на дейността на Общинска администрация Ново село.
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип и управление на проекта” Сформиране на екип за управление на проекта (в частност дейности по администриране, контрол, отчитане и одит), състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. Изпъленението на Дейност 1 ще продължи от подписването на договор за безвъзмездна помощ до крайното отчитане на проекта. След подписването на договор за безвъзмездна помощ ще бъде избран външен изпълнител за подготовка на тръжните документи и процедури по проекта. Изборът на изпълнител за подготовка на тръжни документи и процедури ще бъде избран съгласно изискванията, посочени в ЗОП / ППЗОП.
Дейност 2 „Изготвяне и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители” Мероприятията, заложени в тази дейност, включват подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно ЗОП / ППЗОП. Ще се проведат следните тръжни процедури за избор на външни консултанти: - за подготовка на тръжни документации; - за анализ, оценка и изготвяне на стратегически документи и програми, включваща три позиции: 1.1. „Анализ, оценка и препоръки от приложението на Общински план за развитие 2007 – 2013г.”; 1.2. „Анализ на факторите на средата и изготвяне на Общински план за развитие 2014 – 2020г.”; 1.3. „Изготвяне на Общинска програма за енергийна ефективност 2014 – 2020г.” - за разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол на общински политики (в частност за изготвяне на следните документи: Методика за мониторинг изпълнението на икономическа политика; Методика за мониторинг изпълнението на социално – културна политика; Методика за мониторинг изпълнението на политика по енергийна ефективност, Наръчник за прилагането на механизми за мониторинг и контрол на политиката за развитие на Община Ново село); - за избор на изпълнител на мероприятия по информираност и публичност, включваща следните дейности: организиране на обществено обсъждане на резултатите от анализа на проведените политики за периода 2007 - 2013г. и представяне на новоизготвените стратегически документи (включително необходимите информационни материали) и мероприятия по популяризиране помощта на Общността.
Дейност 3 „Анализ, оценка и изготвяне на стратегически документи и програми” Дейност 3, предвижда изпълнението на следните мероприятия, който ще се осъществят от външен консултант, избран във основа на процедура по ЗОП / ППЗОП: Под - дейност 3.1. „Анализ, оценка и препоръки от приложението на Общински план за развитие 2007 – 2013г.” Подготвяне на експертиза, придружена от препоръки, за осъществяване на ОПР 2007 – 2013г., а имено: - адекватност на идентифицираните потребности на общността; - стратегическо планиране, формулиране и избор на решенията (разработване на политики и мероприятия); - осъществяване на решенията или прилагане; - оценка на успеха на процеса, т.е. степен на удовлетвореност на потребностите. Под - дейност 3.2. „Анализ на факторите на средата и изготвяне на Общински план за развитие 2014 – 2020г.” Изготвяне на Общински план за развитие 2014 – 2020г., базиран на препоръките от техническата експертиза по предходната под – дейност и при съблюдаване на модела за разработване и прилагане на публични политики: - мониторинг и оценка на заобикалящата среда или системно събиране и анализ на информацията; - стратегическо планиране или формулиране на потребностите, дейностите за удовлетворяването и индикаторите за изпълнение и резултат; - разработване на политики; - осъществяване на решенията или прилагане. ОПР 2014-2020 ще бъде изготвен съгласно Закона за регионалното развитие и Методическите указания на МРРБ. На база на анализите ще се формулират визия, цели и приоритети на общината, мерките за тяхното постигане, предвидени източници на финансиране. Преди окончателното изработване на ОПР 2014-2020 ще бъде предоствен Проект на ОПР за публично обсъждане. След това Проектът ще бъде представен пред Общинския съвет за окончателното му приемане. В допълнение на ОПР 2014-2020 ще бъде изготвен план за действие към ОПР 2014-2020 и релевантна система от индикатори за мониторинг, контрол и оценка на неговото изпълнение. Под - дейност 3.3. „Изготвяне на Общинска програма за енергийна ефективност 2014 – 2020г.” Изготвянето на Общински програми и изпълнение на проекти за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2013 г Изготвянето на Общинска програма за енергийна ефективност 2014 – 2020г. ще се базира на нормативната уредба, стратегическите документи, разработени от Общността в тази област и потребностите на заобикалящата среда (в частност чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.98 от 2008г.).
Дейност 4 „Разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол” Ще се разработят следните методики за мониторинг на общински политики на Община Ново село: - Методика за мониторинг изпълнение на икономическа политика; - Методика за мониторинг изпълнение на социално – културна политика; - Методика за мониторинг изпълнение на политика по енергийна ефективност, Т.е. ще се разработят и прилагат механизми на мониторинг и контрол на всички стратегически документи, даващи насока за дейността на ОбА Ново село. Мониторингът ще се прилага на всички етапи на разработване и прилагане на политките на общината, като се формулират конкретни механизми за контол на изпълнението на политиките (включително несъответствията и отклоненията и мерките за преодоляването им). Механизмите ще съдържат ясно измерими показатели за изпълнението на политиките и техните източници – статистически данни, сравнителни анализи, заложени индикатори и други. В допълнение на разработените механизми за мониторинг и контрол на общинската политика за развитие ще се създаде Наръчник за прилагането на механизми за мониторинг и контрол на политиката за развитие на Община Ново село. Наръчникът ще бъде изработен на база механизмите като съдържа подробно разписани правила и методики за прилагането им. Механизмите за мониторинг и контрол ще се осъществят от външен консултант, избран във основа на процедура по ЗОП / ППЗОП. Те ще бъдат консултирани на общинско ниво и ще бъдат приети след разглеждането им с акт (решение) на Общинския съвет на община Ново село.
Дейност 5. „Информираност и публичност” Мерките за информираност и публичност, най – общо са разделени на две под – дейности: Под - дейност 5.1. „Обществено обсъждане относно провеждани общински политики”. Предвижда се организиране на обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и целеви групи, на което да бъдат представени резултати от изготвения анализ от осъществяване на ОПР 2007 – 2013г., препоръките към ОбА, проектите за ОПР 2014 – 2020г. и ОПЕЕ 2014 – 2020г. (включително отпечатване на Наръчник за прилагането на механизми за мониторинг и контрол на политиката за развитие на Община Ново село). Целта на мярката е освен осигуряване на достъп до информация на СГО и осъществяване на обратна връзка със заинтересованите страни и отразяване на предложенията им в стратегическите документи. Под - дейност 5.2. „Информираност по изпълнението и финансирането на проекта”. Предвижда се провеждането на две пресконференци (при старта на проекта и за представяне на реализираните резултати от него), публикуването на статии за проекта в два регионални вестника (при старта, след провеждане на публичното обсъждане и при реализиране на дейностите); изготвянето на прес материали за регулярно публикуване на страницата на ОбА Ново село. Ще се изготвят и доставят и следните материали: - 300 химикалки; - 300 папки; - 6000 бланки; - 200 флаш памети.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
ДЗЗД „КИМКООП & EKO-AT”
Перун - ВС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 439 BGN
Общ бюджет: 7 473 BGN
БФП: 7 473 BGN
Общо изплатени средства: 7 473 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 488 BGN
2015 - 8 015 BGN
7 473 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 165 BGN
2015 - 6 812 BGN
6 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 323 BGN
2015 - 1 202 BGN
1 121 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Дейност 1: Сключени договори с екип по организация и управление
Индикатор 3 Дейност 1: Изготвен график за работа на екипа
Индикатор 4 Дейност 1: Сключен договор с изпълнител за подготовка и провеждане на тръжни процедури
Индикатор 5 Дейност 1: Изготвена документация за тръжни процедури
Индикатор 6 Дейност 1: Проведени срещи на екипа
Индикатор 7 Дейност 1: Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 8 Дейност 2: Избран консултант за подготовка на анализ, оценка и изготвяне на стратегически документи и програми
Индикатор 9 Дейност 2: Избран екип за разработване и внедряване на система за мониторинг и контрол на общински политики
Индикатор 10 Дейност 2: Избран изпълнител за осъществяване на информираност и публичност
Индикатор 11 Дейност 3: Изготвен Анализ от прилагане на ОПР 2007-2013г.
Индикатор 12 Дейност 3: Изработен Проект на ОПР 2014-2020
Индикатор 13 Дейност 3: Приет ОПР 2014-2020
Индикатор 14 Дейност 3: Изработен Проект на ОПЕЕ 2014-2020
Индикатор 15 Дейност 3: Приета ОПЕЕ 2014-2020
Индикатор 16 Дейност 4: Изготвен Проект на разработените механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 17 Дейност 4: Въведени механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 18 Дейност 4: Изработен Наръчник за прилагане на механизмите
Индикатор 19 Дейност 5: Проведено обществено обсъждане
Индикатор 20 Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 21 Дейност 5: Публикувани статии
Индикатор 22 Дейност 5: Поместени информационни карета на интернет сайта на ОбА
Индикатор 23 Дейност 5: Отпечатани Наръчници
Индикатор 24 Дейност 5: Изработени папки
Индикатор 25 Дейност 5: Изработени блок листи (бланки)
Индикатор 26 Дейност 5: Изработени химикалки
Индикатор 27 Дейност 5: Изработени флаш памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз