Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0152-C0001
Номер на проект: 13-13-152
Наименование: Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 01.11.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Етрополе в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1. Администриране и управление на проекта. Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Дейността включва: 1. Определяне на правила за работа на екипа за управление на проекта по функционални задължения и отговорности. 2. Приемане на план-график за възлагане на обществените поръчки по проекта, план график за разходите по проекта и за работата с целевата група. 3. Подготовка на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители. 4. Създаване на правила за вътрешен контрол, финансова отчетност при управлението на проекта и за съхранение на проектната документация (одитна пътека). 5. Текущ контрол по изпълнението на възложените на изпълнители дейности. 6. Координация между членовете на екипа на проекта. 7. Текущо и финално отчитане на изпълнението на проекта. 8. Регулярен и окончателен мониторинг на самооценката на бенефициентите за степента на тяхната удовлетвореност от реализиране на отделните етапи на проекта и след окончателното му приключване.
Дейност 2. Предпланови дейности и разработване на Общински план за развитие на Община Етрополе за периода 2014 – 2020 Дейността включва: 1. Оценка на постигнатите резултати, ефективността и ефикасността на мерките, реализирани в настоящия програмен период – 2007 – 2013 г. 2. Набиране на количествена и качествена информация за състоянието и развитието на общината чрез различни способи (първични и вторични източници на информация). 3. Анализ на набраната информация чрез различни методи за стратегически анализ, из между които :  Анализ на икономическото и социалното състояние;  SWOT анализ;  Анализ разходи-ползи;  Проучвания, изследвания с цел събиране на статистически данни;  STEP анализ;  Стейкхолдър анализ;  Дърво на целите;  Дърво на проблемите;  PRES анализ;  PEST анализ;  Деск анализ;  COMP анализ;  Бенчмаркинг. 4. Очертаване на визия, приоритетни области за развитие на общината и специфични цели. 5. Цялостно разработване на проект на Общински план за развитие на община Етрополе за периода 2014 – 2020 в съответствие с Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020) на МРРБ. 6. Внасяне на проекта на документа за обсъждане по постоянните комисии на ОбС Етрополе и за приемане с Решение на ОбС Етрополе.
Дейност 3. Обучения Дейността предвижда обучения на представители на целевата група. Броя на обученията е 2, всяко обучение е в рамките на 3 дни (общо 6 дни в обучение). Работата с обучаемите е на фронтален принцип, което осигурява практическа насоченост. На участниците ще бъдат раздадени материали с теоретичен и практически характер по темите на обученията. Общо участници в обученията над 80, средно по 40 лица на обучение. Темите направления на обученията включват:  Развиване на умения за стратегическо планиране, в т.ч. събиране на данни и анализ;  Работа със създадените в рамките на проекта методики (дейност 6 и дейност 7).
Дейност 4: Консултиране на политики чрез граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, работа с фокус групи, проучвания чрез въпросници, кръгли маси, семинари. Дейността включва: • Провеждане на обществени обсъждания; • Провеждане на обществени дискусии със заинтересованите страни; • Организиране на кръгли маси; • Провеждане на семинари; • Работни срещи с фокус групи, • Провеждане на анкетни проучвания; • Работни заседания с граждански панели за консултиране на политики.
Дейност 5: Инициативи за комуникиране на политики в община Етрополе Дейността включва: 1. Провеждане на разяснителни кампании сред обществеността за процеса на формиране на местната политика. 2. Създаване на информационна секция към интернет портала на община Етрополе. 3. Разпространение на листовки (1500 броя) и дипляни (2500 броя) сред населението и заинтересованите лица за популяризиране на планираната политика. 4. Разпространение на рекламни материали – дребни сувенири.
Дейност 6: Изготвяне на Методика за управление, контрол и оценка на плановия процес и реализацията на плановите документи в община Етрополе Дейността включва: 1. Разработване и апробиране в администрацията на община Етрополе на Методика за управление, контрол и оценка на плановия процес и реализацията на плановите документи. 2. Въвеждане в практиката на общинска администрация Етрополе на тази Методика, представляваща набор от работни инструкции и процедури, описващи детайлно процесите, отговорностите и сроковете в администрацията при осъществяване на планови дейности. 3. Внасяне на методиката за разглеждане в ОбС Етрополе За разработването на тази методика е необходимо да бъде извършен:  Технически, функционален и административен одит на действащото законодателство;  Технически, функционален и административен одит на отделните структурни звена в администрацията;  Административен одит на плановия процес в администрацията.
Дейност 7: Изготвяне на Методика за мониторинг върху изпълнението на политики в община Етрополе Дейността включва: 1. Разработване и апробиране в администрацията на община Етрополе на Методика за мониторинг върху изпълнението на политики в община Етрополе. 2. Внедряване в практиката на общинска администрация Етрополе на Методика за мониторинг върху изпълнението на политики в община Етрополе. 3. Внасяне на методиката за разглеждане в ОбС Етрополе. За разработването на тази методика е необходимо да бъде извършен:  Технически, функционален и административен одит на действащото законодателство;  Технически, функционален и административен одит на отделните структурни звена в администрацията;  Административен одит на изпълнението на планови документи;  Анализ на възможностите за мониторинг на процеса и последващите действия.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност Предвижда се в хода на проекта провеждането на серия от комуникационни и информационни инициативи за осигуряване на публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Набелязаните инициативи тук са: • Пресконференции – 2 бр. • Прессъобщения – 4 бр. • Интервюта – 2 бр. • Интернет секция – 1бр. • Информационни табели – 1 бр. • Брошури – 1500 бр. • Плакати – 80 бр. • Постери – 60 бр. • Листовки за популяризиране на проекта – 1500 бр. Предвидените две пресконференции са за оповестяване на началото на изпълнение на проекта и за неговото приключване и обявяване на постигнатите резултати от реализиране на проекта. Предвидено е периодично предоставяне на информация за хода на изпълнението на проекта и усвоените средства чрез прессъобщения до местните медии. Дейностите за информация и публичност, както и всички останали дейности от проектното предложение, ще бъдат съобразени с изискванията на ОПАК и ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 666 BGN
Общ бюджет: 60 633 BGN
БФП: 60 633 BGN
Общо изплатени средства: 60 633 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 633 BGN
2015 0 BGN
60 633 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 538 BGN
2015 0 BGN
51 538 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 095 BGN
2015 0 BGN
9 095 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Дейност 1: Работни правила
Индикатор 3 Дейност 1: План график
Индикатор 4 Дейност 1: Одитна пътека
Индикатор 5 Дейност 1: Сключени договори
Индикатор 6 Дейност 1: Срещи на екипите
Индикатор 7 Дейност 2: Доклад
Индикатор 8 Дейност 2: Доклад
Индикатор 9 Дейност 2: Доклад
Индикатор 10 Дейност 2: ОПР
Индикатор 11 Дейност 2: Проект на решение
Индикатор 12 Дейност 3: Обучения
Индикатор 13 Дейност 3: Участници
Индикатор 14 Дейност 3: Хорариум ( учебни часа )
Индикатор 15 Дейност 3: Успешно преминали
Индикатор 16 Дейност 3: Раздадени материали
Индикатор 17 Дейност 4: Обществени съждения
Индикатор 18 Дейност 4: Дискусии със заинтересованите страни
Индикатор 19 Дейност 4: Кръгли маси
Индикатор 20 Дейност 4: Семинари
Индикатор 21 Дейност 4: Работни срещи с фокус групи
Индикатор 22 Дейност 4: Анкети
Индикатор 23 Дейност 4: Работни заседания с граждански панели за консултиране на политики Участници общо
Индикатор 24 Дейност 4: Становище с оформена визия за развитието на общината подписано от
Индикатор 25 Дейност 5: Проведени разяснителни кампании
Индикатор 26 Дейност 5: Създадена секция към интернет портала на община Етрополе
Индикатор 27 Дейност 5: Публикувана на интернет портала на община Етрополе секция за плановата дейност и изготвените документи
Индикатор 28 Дейност 5: Разпространени материали сред населението и заинтересованите лица
Индикатор 29 Дейност 6: Доклад
Индикатор 30 Дейност 6: Методика
Индикатор 31 Дейност 6: Проект на решение за
Индикатор 32 Дейност 7: Методика
Индикатор 33 Дейност 7: Проект на решение за въвеждане на методиката
Индикатор 34 Дейност 8: Пресконференции
Индикатор 35 Дейност 8: Прессъобщения
Индикатор 36 Дейност 8: Интервюта
Индикатор 37 Дейност 8: Интернет секция
Индикатор 38 Дейност 8: Информационни табели
Индикатор 39 Дейност 8: Брошури
Индикатор 40 Дейност 8: Плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз