Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0101-C0001
Номер на проект: 13-13-102
Наименование: Подобряване на управлението, чрез въвеждане на ефективни политики и партньорство при разработването на стратегически документи на община Хитрино
Бенефициент: Община Хитрино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 01.11.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на разработваните и прилагани политики за устойчиво развитие на Община Хитрино.
Дейности: Дейност 1: Организация на екипа по проекта Организиран екип с ясни функции и определени задачи за изпълнение. Фиксирани срокове за изпълнението им, оформен план график за протичане. Формулирани критерии за контрол и оценка на изпълнените задачи. Определена методика за осъществяване на всички етапи на проекта. Определени индикатори за наблюдение на изпълнението на проекта. Индикатори за изпълнение: Оформени: График - 1 брой Методика - 1 брой Индикатори - 1 документ
Дейност 2 Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури Подготовка на три тръжни документации за възлагане по реда на ЗОП. Първата обхваща дейностите: 1. По разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики, по конкретно: -Анализ и оценка на досегашната практика. -Идентифициране на правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка 2. По разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за разработване на общинския план за развитие с конкретните под дейности: -Събиране на необходими статистически данни за анализите; -Разработване на анализи за социалното и икономическото състояние, SWOT – анализ, за разходи – ползи, анализ на риска и др. -Проучване и разработване на концепция за специфичните нужди и приоритетите на местно ниво 3. Разработване на оценка на Общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2007-2013 г. 4. Изготвяне на общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г.; 5. Актуализиране на „Комуникационна стратегия на Община Хитрино за планов период 2014-2020 г.” 6.Повишаване на капацитета на представителите на местната власт и гражданските организации за наблюдение и контрол Втората тръжна документация е предвидена за информация и публичност на проекта, изготвянето на табела, плакати и информационни брошури
Дейност 3 Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво. 3.1 Анализ и оценка на досегашната практика. 3.2 Изготвени изводи и препоръки за разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка.
Дейност 4 Повишаване на капацитета на представителите на местната власт и гражданските организации за наблюдение и контрол Ще бъде организирано и проведено 1 двудневно обучение за общо 40 представители на администрацията на община Хитрино и на граждански организации за прилагане на разработените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на политики за местно социално-икономическо развитие. Ще бъде разработена програма за обучение с фокус върху:  основни подходи за наблюдение на политиките;  възможности за ефективно участие в процеса на представители на всички заинтересовани страни; Ще бъдат изработени обучителни материали за провеждане на обучението. Обучението ще бъде проведено извън територията на общината с цел осигуряване на ефективен учебен процес. За нуждите на оценката на ефективността на проведеното обучение ще бъдат разработени въпросници за оценка на придобитите знания. Ще бъде изготвен доклад за резултатите от дейността.
Дейност 5 Разработване на анализи и провеждане на проучвания, необходими за разработване на общинския план за развитие: 4.1 Събиране на необходими статистически данни за анализите; 4.2 Проучване на специфичните нужди и приоритетите на местно ниво. 4.3. Разработване на анализи за социалното и икономическото състояние, SWOT – анализ.
Дейност 6 Разработване на оценка на Общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2007-2013 г. За изпълнението на документите за стратегическо планиране се извършва оценка. В тази дейност се предвижда проучване на мнението на гражданите, бизнеса, структури на гражданското общество и общинската администрация относно изпълнението на настоящия общински план за развитие на община Хитрино. С привличането на гражданските структури се стремим да подобрим координацията и партньорството между заинтересованите страни по повод разработването и провеждането на местни политики за устойчиво развитие.
Дейност 7 Разработване на Общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020 г. За постигането на качествен и пълноценен процес на стратегическо планиране и устойчиво интегрирано общинско развитие в Дейност 6 предвиждаме сформиране на работна група от представители на структури на гражданското общество, бизнеса, граждани, служители на администрацията и общински съветници съвместно с представители на изпълнителя на тръжната процедура. Работната група се прави с цел спазването на принципите на партньорство, публичност, и прозрачност при осъществяването на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на общинския план за развитие за период 2014-2020 г., който съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината), който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината. С постигнатия резултат от Дейност 4, а именно, изготвен анализ за състоянието на общината, изготвената оценка на настоящия план и изводите и препоръките от Междинната оценка, както и мнението на заинтересованите страни ще бъде създаден нов стратегически документ, който ще спазва Методическите указания за разработване на общинските планове за развитие на Министерството на регионалното развитие и благоустройство одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Дейност 8 „Актуализиране на Комуникационна стратегия на Община Хитрино за планов период 2014-2020 г.” В дейност 7 е заложена актуализацията на Комуникационната стратегия на община Хитрино за периода 2007-2013 г., която е съвкупност от дейности и мероприятия, които представляват пътищата за популяризиране на Плана, за запознаването на гражданите на Общината с приоритетите и целите, заложени в него и за спечелване на обществената ангажираност към реализирането на съответните мерки и дейности и постигането на желаните резултати за повишаване на икономическия и социален статус и подобряване на благосъстоянието на населението в община Хитрино.
Дейност 9 Дейности за информация и публичност по изпълнението на проекта - Разработване и разпространение на информационни материали; Ще бъдат изготвени информационни материали за проекта и неговите цели, като бъдат спазени изискванията към техническите характеристики на мерките за информация и публичност. Ще бъдат изработени: - 1 информационна табела; - брошура, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение. - плакат за повишаване на информираността на заинтересованите страни – гражданите и техните организации за ролята им и възможностите за участие в планирането на местното развитие; - Планиране и провеждане на 2 информационни инициативи Ще бъдат планирани и проведени общо 2 информационни инициативи по време на изпълнението на проекта. Инициативите ще включват провеждане на пресконференция за представяне на целите и дейностите на проекта при стартирането му; прес-съобщения, представящи междинните резултати от проекта; и заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Като комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта ще бъдат използвани и интернет страниците на община Хитрино, на която ще бъдат публикуван банер, отвеждащ към информация за проекта и неговите цели, за получената от ОП „Административен капацитет” подкрепа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 065 BGN
Общ бюджет: 68 946 BGN
БФП: 68 946 BGN
Общо изплатени средства: 68 946 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 013 BGN
2014 53 933 BGN
2015 0 BGN
68 946 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 761 BGN
2014 45 843 BGN
2015 0 BGN
58 604 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 252 BGN
2014 8 090 BGN
2015 0 BGN
10 342 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Стратегически документи приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 Дейност 1: Съгласуван график
Индикатор 4 Дейност 1: Съгласувана методика за изпълнение
Индикатор 5 Дейност 1: Съгласувани индикатори за изпълнение
Индикатор 6 Дейност 1: Месечни отчети за изработено време
Индикатор 7 Дейност 2: Изготвена тръжна документация
Индикатор 8 Дейност 2: Сключени договори с изпълнител
Индикатор 9 Дейност 3: Доклад от извършени анализи, проучвания и оценки (решения)
Индикатор 10 Дейност 3: Разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво
Индикатор 11 Дейност 3: Решение на Общински съвет Хитрино
Индикатор 12 Дейност 4: Проведено двудневно обучение
Индикатор 13 Дейност 4: Разработена програма за анализ, наблюдение и контрол на политиките на местно ниво
Индикатор 14 Дейност 4: Изработени материали
Индикатор 15 Дейност 5: Създадена база данни с информация за община Хитрино
Индикатор 16 Дейност 5: Изготвен общ доклад за извършените анализи
Индикатор 17 Дейност 5: Изготвен доклад за формулираните цели и приоритети за залагане в общинския план за развитие
Индикатор 18 Дейност 5: Отчети за изпълнение на проекта
Индикатор 19 Дейност 6: Доклад от извършена оценка
Индикатор 20 Дейност 6: Публично обсъждане
Индикатор 21 Дейност 6: Решение
Индикатор 22 Дейност 7: Общински план за развитие на Община Хитрино за периода 2014-2020г.
Индикатор 23 Дейност 7: Решение
Индикатор 24 Дейност 7: Сформирана работна група от 10 души с представители на администрацията и гражданските структури
Индикатор 25 Дейност 8: Актуализирана "Комуникационна стратегия на Община Хитрино за планов период 2014-2020г"
Индикатор 26 Дейност 8: Обществено обсъждане
Индикатор 27 Дейност 8: Решение
Индикатор 28 Дейност 9: Проведени пресконференции
Индикатор 29 Дейност 9: Разпространени прессъобщения/Публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 30 Дейност 9: Табела
Индикатор 31 Дейност 9: Брошури
Индикатор 32 Дейност 9: Плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз