Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0007-C0001
Номер на проект: A08-12-61/30.07.2008
Наименование: „Агенция по заетостта – отворена врата към обществото – (Заедно успяваме)”
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 09.02.2009
Дата на приключване: 31.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Провеждане на: социологическо проучване и анализ на нивото на прозрачност и публичност на дейността на АЗ при стартирането на проекта и в неговия край; семинари с представители на гражданското общество. Разработване на справочник, съдържащ основните нормативни документи и правила за прилагането им, касаещи дейността на Агенцията по заетостта, насочен към потребителите на услуги. Постигане на максимална прозрачност и публичност в дейностите извършвани от Агенция по заетостта, чрез актуализиране на стандартите и вътрешните правила и изготвяне на план на Агенция по заетостта за изпълнение на мерките за превенция и противодействие на корупцията.
Дейности: 1.Провеждане на социологическо проучване и анализ на нивото на прозрачност и публичност на дейността на Агенция по заетостта при стартирането на проекта и в неговия край Ще бъде проведено социологическо проучване, насочено към идентифициране на потребностите на потребителите на услуги от формите, начина и обема на получаваната информация от Агенция по заетостта;Анализът на получените резултати ще установи нивото на прозрачност и публичност и ще съдейства за използването им при по-нататъшната реализация на проекта.
2. Провеждане на семинари с представители на представители на гражданското общество (граждани, представители на уязвимите групи и работодатели). . Провокиране на дискусии, обсъждане на дейността на Агенция по заетостта и търсене на ясни механизми за Анализът на резултатите от проведеното по Дейност 1 социологическо проучване ще бъдат представени на 4 семинара със социално-икономически партньори, представители на уязвими групи и работодатели
3. Разработване на справочник, съдържащ основните нормативни документи и правила за прилагането им, касаещи дейността на Агенцията по заетостта, насочен към потребителите на услуги Определяне на нормативните актове и правила прилагани от Агенцията по заетостта за включването им в Справочник
4. Постигане на максимална прозрачност и публичност в дейностите, извършвани от Агенция по заетостта, чрез актуализиране на стандартите и вътрешните правила и изготвяне на план на Агенция по заетостта за изпълнение на мерките за превенция и противоде Ще бъдат разработени препоръки и предложения за промяна на стандартите за работа на администрацията с потребители на услуги, с цел постигане на по-голяма публичност и яснота, относно дейността на Агенция по заетостт
5. Повишаване капацитетът и надграждане компетентностите на служителите в Централна администрация на Агенцията по заетостта и нейните поделения за работа с актуализираните по Дейност 4 правила и стандарти Провеждане на обучения, свързани с надграждане на уменията на служители от Централна администрация на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения Дирекции „Регионална служба по заетост” и Дирекции „Бюро по труда”
6. Организиране на 2 дни на „отворените врати” за заинтересованите граждани за прякото им участие в работния процес на служителите от системата на Агенция по заетостта Ще се даде възможност в рамките на работното време на администрацията, граждани да участват пряко в работния процес. В края на деня ще попълнят анкетни карти за споделяне на впечатленията си
7. Обновяване и оптимизиране на интернет страницата на Агенция по заетостта за привеждането й в „лесен за работа на потребителите” режим Повишаване на информираността на гражданите за услугите, които предлага Агенция по заетостта са неразривно свързани с обновяването на визията и структурата на страницата в интернет
8. Подготовка брошури и други информационни материали на електронен и хартиен носител Ще бъдат подготвени на 9 вида брошури, свързани с най-често допусканите грешки при прилагане на процедурите и законодателството в сферата на заетостта
9. Дейности по информираност и публичност – Организиране и провеждане на пресконференции, кръгли маси и подготовка и отпечатване на информационни материали свързани с разпространението на резултатите от проекта, съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. Всички резултати от извършените дейности ще бъдат популяризирани чрез организиране на определени информационни събития. Ще се организират 9 пресконференции в различни региони на страната, ще бъде разпространена брошура за цялостната реализация на проекта и резлутатиге от него
10. Дейности свързани с подготовката на тръжни процедури, отчетни документи и с цялостното управление на проекта Текуща дейност, която касае цялостното изпълнение на проекта, неговото управление, провеждане на тръжни процедури, мониторинг, оценка и анализ на резултатите и отчитане. Изпълняват се ангажиментите за наблюдение, контрол, външна и вътрешна оценка на изпълнението на дейността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 592 460 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 118 492 BGN
2010 - 118 492 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 100 718 BGN
2010 - 100 718 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 774 BGN
2010 - 17 774 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой анкетирани представители на целевата група по дейност 1.
Индикатор 2 Разработване на методика за провеждане на проучването по дейност 1.
Индикатор 3 Изготвен анализ на резултатите от проучването по дейност 1.
Индикатор 4 Брой проведени семинари по дейност 2.
Индикатор 5 Брой включени леца в семинарите по дейност 2.
Индикатор 6 Брой разпространени справочници по дейност 3.
Индикатор 7 Процент актуализирани документи, свързани с дейността на Агенцията по заетостта
Индикатор 8 Брой участници в обучението по дейност 5.
Индикатор 9 Брой проведени обучения по дейност 5.
Индикатор 10 % от обучените, които могат ефективно да представят конкретна услуга по дейност 5.
Индикатор 11 Брой дни на отварените връти по дейност 6.
Индикатор 12 Брой участници в дните но отворените врати по дейност 6.
Индикатор 13 Брой бюлетини по дейност 7.
Индикатор 14 Брой теми на форум по дейност 7.
Индикатор 15 Брой анкети по дейност 7.
Индикатор 16 Брой препратени автоматични електронни писма по дейност 7.
Индикатор 17 вид издадени брошури по дейност 8.
Индикатор 18 Брой проведени пресконференции по дейност 9.
Индикатор 19 Брой проведени кръгли маси по дейност 9.
Индикатор 20 Брой издадени брошури по дейност 9.
Индикатор 21 Брой технически задания по дейност 10.
Индикатор 22 Брой доклади и анализи на резултатите по дейност 10.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз