Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/033-01
Наименование: "Проектиране на обекти от ИПГВР на гр. Дупница - в подкрепа за следващия програмен период"
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 31.10.2013
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е в пълен синхрон с основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", а именно укрепване на капацитета на Община Дупница за успешно участие в изпълнението на Оперативната програма за "Региони в растеж" за периода 2014 - 2020 г. и постигане на максимална готовност за усвояване на финансовите ресурси по структурните фондове.
Дейности: Дейност 6: Публичност и визуализация по проекта
Дейност 5: Изготвяне на работни проекти на обектите
Дейност 7. Обществено обсъждане за избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение
Дейност 3: Изготвяне на технически паспорти на сградата на Младежкия дом, на ЦДГ №3 и на детска ясла №5
Дейност 4: Извършване на енергийно обследване на сградата на Младежкия дом, на ЦДГ №3 и на детска ясла №5
Дейност 9 Съгласуване на проектите с РИОСВ
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 8. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Дейност 10 - Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 547 135 BGN
Общ бюджет: 515 288 BGN
БФП: 514 345 BGN
Общо изплатени средства: 515 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 514 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 191 497 BGN
2015 323 928 BGN
515 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 437 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 162 773 BGN
2015 275 339 BGN
438 112 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 725 BGN
2015 48 589 BGN
77 314 BGN
Финансиране от бенефициента 942 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване -3


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз