Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0012-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1059/16.09.2008
Наименование: Закупуване на автомобили необходими за ефективната и ефикасна работа на Управляващия орган на ОПРР
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2009
Дата на приключване: 16.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обезпечаването на Управляващия орган на ОПРР (Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие) на централно и регионално ниво с превозни средства ще гарантира: - максимална независимост по отношение на участието на експертите от отделите „Мониторинг”, „Финансово управление и контрол” и „Законодателство, оценка на риска и нередности” към ГД „Програмиране на регионалното развитие”, в осъществяването на проверките на място, провеждането на периодичните срещи за напредъка на изпълнението на всеки отделен проект, съгласно Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР и провеждането на вътрешен контрол на работата на регионалните отдели на дирекцията; - независимост от централното управление на УО на ОПРР по отношение на участието на експертите по технически и финансов мониторинг от регионалните отдели на ГД „Програмиране на регионалното развитие” в проверките на място на изпълнението на всеки отделен проект, съгласно Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР; - превоз на информа
Дейности: Сформиране на екип
Разработване на документи за обявяване на ОП
Избор на доставчик
Доставка на автомобилите
Вътрешен мониторинг Информация и публичност Осъществяване на отчетност по проекта
Възлагане на изработка на стикери с логото на ОПРР и ЕС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"София Франс Ауто" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 701 664 BGN
Общ бюджет: 326 722 BGN
БФП: 326 722 BGN
Общо изплатени средства: 327 423 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 326 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 361 858 BGN
2010 0 BGN
2011 - 34 435 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
327 423 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 277 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 307 579 BGN
2010 0 BGN
2011 - 29 270 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
278 310 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 279 BGN
2010 0 BGN
2011 - 5 165 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 113 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Закупени автомобили


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз