Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0008-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1062/16.09.2008
Наименование: Изработване и въвеждане на вътрешна информационна система e-funds за нуждите на ГД „ПРР”
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване и въвеждане в експлоатация на вътрешна информационно-деловодна система, която да обезпечава процеса на изпълнение, управление, наблюдение и контрол на ОПРР и да спомага за работата на Управляващия орган в изпълнение на задачата за постигане на успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие. Чрез разработването и въвеждането на информационно-деловодната система ще се постигне: 1. Регистриране на представените за финансиране проекти в система, което ще осигури възможност за реализация на пълен електронен архив. 2. Създаването на точно регламентирани процедури по обработка на проектите (на основата на технологични карти, в които служителят има задачи и сроковете, в които той трябва да обработи проекта) 3. Възможност за следене на всички прогреса на проектите, етапи, активи, плащания. 4. Възможност за извършване на различни типове анализи за състоянието на проектите по различни критерии (региони,
Дейности: Сформиране на екип
Избор на консултант и разработка на подробно техническо задание за системата.
Разработване на тръжна документация, обявяване на процедура и сключване на договор.
Изработване и въвеждане на информационно-деловодната системата
Обучение на служителите за работа с e-funds.
Информация и Публичност Вътрешен мониторинг Осъществяване на отчетност по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 280 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 000 BGN
2010 - 12 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 200 BGN
2010 - 10 200 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 800 BGN
2010 - 1 800 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадена информационно-деловодна система e-funds
Индикатор 2 Дял на броя проекти подадени по ОПРР и обхванати от електронна деловодна система
Индикатор 3 Дял от служителите на УО обучени да работят със системата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз