Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0007-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1063/16.09.2008
Наименование: Планиране и осъществяване на оценки на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се осигури навременно и ефективно планиране, възлагане и осъществяване на дейностите по оценка на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР), гарантиращо подобряване на целесъобразността, качеството и ефективността на предоставената помощ.
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта и организиране на работата
Разработване на технически задания, тръжна документация и избор на изпълнители
Изготвяне на план за оценка на ОПРР
Преглед на първите открити схеми – разработване на техническо задание
Методически насоки за осъществяване на оценки със заинтересованите лица – разработване на техническо задание и избор на изпълнител
Изготвяне на стандарти за качество на оценките – разработване на задание и избор на изпълнител
Осъществяване на първите пилотни оценки на ОПРР – разработване на технически задания
Изследване на системата за отчитане
Текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на изпълнители и отчетност по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 249 280 BGN
Общ бюджет: 434 958 BGN
БФП: 434 958 BGN
Общо изплатени средства: 434 958 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 434 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 105 538 BGN
2010 329 420 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
434 958 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 369 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 89 707 BGN
2010 280 007 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
369 714 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 831 BGN
2010 49 413 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 244 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз