Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0146-C0001
Номер на проект: 13-13-146
Наименование: Подобряване на процесите на създаване и провеждане на политики в община Сопот
Бенефициент: Община Сопот
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 31.10.2013
Дата на приключване: 31.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процесите на създаване и провеждане на политики в община Сопот
Дейности: Дейност 1 Организация и управление Дейността ще се изпълнява от ръководител, координатор и счетоводител по проекта. Те ще отговарят за организацията на изпълнението на всички дейности, което в общия случай включва проследяване на изготвянето на технически задания и избор на изпълнители. В бюджета на проекта са предвидени средства изготвянето на техническо задание да се възложи на лице, което не е член на екипа за управление, както и средства за външна оценителна комисия за избор на изпълнители. Екипът ще следи индикаторите по отделните дейности, ще координира служителите на общината, когато се налага тяхното участие, ще изготвя докладите по проекта - междинни, годишен /ако се налага/ и окончателен доклад по проекта, както и друга документация по проекта. Ще координира дейността си с Управляващия орган на ОПАК. В бюджета на проекта са заложени разходи за две командировки на екипа за мониторинг на проекта и/или във връзка с комуникация и координация с УО на ОПАК.
Дейност 2 Разработване на Стратегия за градоустройствена и жилищна политика на община Сопот В рамките на тази дейност ще бъде разработена Стратегия за градоустройствена и жилищна политика на община Сопот. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. В рамките на стратегията ще бъде направен анализ на настоящото състояние на изпълнението на тези политики в община Сопот. Ще бъде проведено обществено проучване на нуждите според жителите на общината. Ще бъдат изведени приоритети, мерки, дейности, времеви и финансов план за изпълнението им, отговорни институции/лица и т.н. Стратегията ще бъде съобразена с Общинския план за развитие и приоритетите заложени в него и с нормативната база в тази сфера /посочени по- горе/.
Дейност 3 Създаване на правила и методики за мониторинг и оценка на конкретни политики в община Сопот – туризъм, градоустройствена и жилищна политика По тази дейност ще бъдат разработени правила и методики за мониторинг и оценка на конкретни политики в община Сопот – туризъм, градоустройствена и жилищна политика. Тези правила ще следят резултатите от изпълнението на Стратегията, разработена по предходната дейност, както и изпълнението на приоритетите и мерките заложени в ОПР СОПОТ 2013 и тези, които ще бъдат заложени в ОПР СОПОТ 2014-2020 в областта на туризма. При разработването на правилата ще бъдат използвани резултатите от проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране” и методологията изработена специално за създаване на подобни правила и методики за провеждане и оценка на местната политика.
Дейност 4 Разработване на Общински план за развитие на община Сопот 2014 - 2020 г. В рамките на тази дейност ще бъде разработен Общински план за развитие на община Сопот 2014 - 2020 г. в съответствие с Закона за регионалното развитие и изискванията към съдържанието му, заложени в Методически указания на МРРБ за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022), Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014–2020), Областните стратегии за развитие (2014–2020) и Общинските планове за развитие (2014–2020). Конкретно процесът на разработване на плана ще бъде съобразен със следните насоки и изисквания: • Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; • Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности; • Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие; • Съгласуваност с методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на оценки; • Спазване на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници. В структурно отношение Общинският план за развитие ще включва следните основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3.Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. Описание на необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. Предварителната оценка на плана.
Дейност 5 Информация и публичност Дейността включва две пресконференции, изработване на една брошура за проекта, отпечатана в 1000 броя и изработване на банер на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Българска консултантска организация" ЕООД
ЕВРОЛАНС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 478 BGN
Общ бюджет: 71 684 BGN
БФП: 71 684 BGN
Общо изплатени средства: 71 684 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 496 BGN
2014 56 188 BGN
2015 0 BGN
71 684 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 171 BGN
2014 47 760 BGN
2015 0 BGN
60 931 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 324 BGN
2014 8 428 BGN
2015 0 BGN
10 753 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Д1: междинни доклади
Индикатор 3 (Д) Д1: финален доклад
Индикатор 4 (Д) Д1: годишен доклад
Индикатор 5 (Д) Д2: Разработена Стратегия за градоустройствена и жилищна политика на община Сопот
Индикатор 6 (Д) Д3: Разработен пакет правила и методики за мониторинг и оценка на конкретни политики в община Сопот – туризъм, градоустройствена и жилищна политика.
Индикатор 7 (Д) Д4: Разработен Общински план за развитие на община Сопот 2014 - 2020 г.
Индикатор 8 (Д) Д5: пресконференции
Индикатор 9 (Д) Д5: банер
Индикатор 10 (Д) Д5: брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз