Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0052-C0001
Номер на проект: 13-13-53
Наименование: Община Сапарева баня – по-ефектвни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане
Бенефициент: Община Сапарева баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 31.10.2013
Дата на приключване: 31.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Реализиране на ефективни политики за развитие на общината и подкрепа при разработване на стратегически планови документи на местно ниво.
Дейности: 1. Дейности по организация и управление Дейността включва цялостното управление на дейностите по проекта. За целта на дейността и доброто изпълнение на проекта са определени ръководител, координатор и счетоводител, служители на общинската администрация, като екип по проекта. Те са избрани в съответствие с доказания им опит, знания и умения по организация, управление и отчитане на проекти, финансирани от ЕС. Ръководителят ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта. Ще координира дейностите, ще следи за навременното им изпълнение, ще съгласува всяка необходима информация със служителите на общината и представителите на УО на Оперативната програма. Ще упражнява мониторинг и контрол на изпълнението на проекта и ще отчита дейността си пред общинската администрация. Всеки месец ще съставя доклад за напредъка на проекта. Счетоводителят и координаторът по проекта ще съгласуват дейността си с ръководителя. Координаторът ще съгласува всички дейности на екипа по организация и управление, ще отговаря за връзката и комуникацията между екипа, общинската администрация, УО на ОПАК и всички други заинтересовани страни. Координаторът ще отговаря за изпълнението на текущо възникнали задачи и проблеми и при необходимост ще се консултира с ръководителя и счетоводителя. Той ще води необходимата кореспонденция и документация при изпълненето на проекта съгласно изискванията, посочени в Ръководството на бенефициента и съгласно практиката на общинската администрация за архивиране и документиране. Координаторът ще отговаря за съгласуването на провеждането на пресконференциите, обучителния семинар и организацията на други публични събития и дейности по информация. Ще следи детайлното изпълнение на останалите дейности по проекта и ще се отчита пряко пред ръководителя. В отговорностите на счетоводителя по проекта влизат изготвянето, документирането, осчетоводяването и отчитането на всички счетоводни документи, съгласно изискванията на програмата. Счетоводителят ще се отчита пред ръководителя относно финансовото изпълнение на проекта и ще съгласува активно своята дейност с него. Ще подпомага активно ръководителя в дейностите по организация и управление на проекта. За целите на коректното изпълнение на проекта екипът по организация и управление ще има задължението да води активна комуникация както помежду си, така и с общинската администрация и представителите на УО на Оперативната програма. Екипът ще изготви план-график за дейността си относно управлението на проекта, чрез който ще се следи напредъка на работата. Веднъж месечно, а при необходимост и по-често, ще се организират екипни срещи за координация, съгласуване, отчитане и контрол по дейностите.
2. Подготовка на тръжна документация по проекта Дейността обхваща подготовката и провеждането на необходимите тръжни процедури за изпълнението на проекта. Подготовката и провеждането на тръжните процедури ще бъде възложено на външен изпълнител. Това ще гарантира навременното и прозрачното провеждане на процедурите, като в същото време се избегне и натрупване на голям брой задачи за изпълнение на екипа по организация и управление за кратки срокове. За избора на външен изпълнител за подготовка на тръжна документация и процедури ще отговаря екипа по организация и управление на проекта. Изборът ще се проведе съгласно изискванията по ЗОП. Предвижда се подготовката на всички тръжни процедури от външния изпълнител да бъдат активно съгласувани с изискванията и нуждите на проекта.
3. Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня Дейността включва: 3.1. Разработване на Общински план за развитие на община Сапарева баня 2014-2020; 3.2. Анализ и разработване на Стратегия за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Сапарева баня 2014-2020; 3.3. Анализ и разработване на Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня 2014-2020. Анализът и разработването на горепосочените стратегически документи ще бъде предоставено на външен изпълнител с оглед на професионалното, компетентно и бързо изготвяне на необходимите документи. Дейността по разработването на ОПР 2014-2020 на община Сапарева баня ще стартира веднага след избора на изпълнител за изготвянето му с оглед на нормативните срокове, стоящи пред общинските администрации за приемането на нови ОПР за следващия програмен период. При изготвянето на ОПР 2014-2020 ще бъде следвано нормативното изискване за съдържание на ОПР и методология за изготвяне на ОПР. Предвижда се и изработването на предварителна оценка на въздействието на ОПР 2014-2020. Същите принципи ще се следват и при изготвянето на другите посочени стратегически документи, които също следва да съдържат аналитична част, част с посочени приоритети, мерки, цели, част посочени предвидени източници на финансиране, част с оценка на въздействието, индикатори за изпълнение и мерки за мониторинг и контрол на изпълнението им. Съдържанието на стратегическите документи ще следва основните принципи на стратегическите документи, като е допустимо добавянето на допълнителни елементи към него, които имат отношение към областта на политиката, за която се отнасят. Дейностите по извършването на анализи и разработването на всички стратегически документи могат да текат паралелно във времето с оглед на предоставянето на изготвянето им на външен изпълнител. Всички стратегически документи ще се основават на актуализирания ОПР 2007-2013, който ще послужи за основа на ОПР 2014-2020. Като по-тясно насочени към конкретни политики и пряко обвързани с ОПР 2014-2020 се явяват Стратегията за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Сапарева баня 2014-2020, и Програмата за развитие на туризма в община Сапарева баня 2014-2020.
4. Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики. Дейността включва разработването и въвеждането на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на Политиката за развитие на община Сапарева баня и Политиката за развитие на туризма на общината. Статегическите документи, предвидени за разработване по настоящето проектно предложение, са обвързани с тези политики, тъй като се явяват инструменти за изпълнението им. Съответно механизмите за мониторинг и контрол ще бъдат прилагани и за тези документи. Разработването на тези механизми ще бъде възложено на външен изпълнител. Те ще включват набор от правила и методики за мониторинг, контрол и оценка. Те ще бъдат прилагани активно от общинската администрация с цел да бъдат коректив за правилното прилагане на политиките й. Въвеждането на механизмите за мониторинг и контрол на политиките ще бъде извършено с акт (решение) на общинския съвет .
5. Провеждане на съпътстващо обучение на служителите в общинската администрация. Провеждането на съпътстващо обучение на служителите в общинската администрация включва организирането и провеждането на еднодневен семинар за служителите. На него ще бъдат представени разработените и въведени механизми за мониторинг и контрол на конкретните политики за развитие на общината, развитието на туризма в общината и за изпълнението на разработените стратегически документи по проекта. В обученитето ще се включат 15 служители на общинската администрация. Обучението ще бъде проведено от експерт от общинската администрация, назначен на граждански договор. За целите на обучението ще бъде необходимо наем на зала и оборудване за презентации. В програмата на обучението ще бъдат предвидени една кафе-пауза и един обяд. След провеждане на обучението ще бъде направена анкета сред служителите, участвали в обучението на общинската администрация с цел получаване на обратна връзка относно ефективността на разработените механизми за мониторинг и контрол и разработените статегически документи по проекта.
6. Дейности за информация и публичност Планирани са 2 конференции, за отбелязване на резултатите от ключовите етапи на проекта: 1 пресконференция след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездната помощ (откриваща) и 1 пресконференция в края на проекта, за популяризиране на постигнатите цели и резултати (заключителна). На тях ще бъдат поканени представители на пресата, служители на общинската администрация, граждани, структури на гражданското общество, представители на съседни общини, както и всички други заинтресовани страни с цел популяризиране на проекта. Предвижда се участие в пресконференциите да вземат между 25 и 35 човека. В програмата на пресконференциите е превиден обяд за гостите. Също така ще бъдат разработени 150 броя информационни брошури, 150 броя блок листи, 150 броя химикалки и 150 броя папки с логото на оперативната програма за популяризиране на проекта, предоставяне на информация за получената безвъзмездна помощ и предвидените дейности и резултати по проекта в община Сапарева баня. Те ще бъдат раздавани на пресконференциите. Също така част от брошурите ще бъдат поставени на достъпни места в сградата на общината, за да могат всички заинтересовани страни да получат информация за проекта. Предвижда се и да бъдат разпратени брошури до всички населени места на територията на общината, както и на съседни общини, с които Сапарева баня поддържа добросъседски и активни партньорски отношения. В сайта на община Сапарева баня ще бъде публикуван информационен материал относно проекта, както и след изпълнението му ще бъдат публикувани резултатите от него – съответно нововъведените механизми за мониторинг и контрол на политиките, както и новоразработените стратегически документи. Това ще допринесе и за споделянето на добрата практика на общината с всички заинтересовани страни, също и резултатите от проекта ще бъдат достъпни за кметовете на други общини, които биха могли да имплементират положителните резултати от проекта и добри практики.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 574 BGN
Общ бюджет: 44 197 BGN
БФП: 44 197 BGN
Общо изплатени средства: 44 197 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 715 BGN
2014 30 482 BGN
2015 0 BGN
44 197 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 658 BGN
2014 25 910 BGN
2015 0 BGN
37 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 057 BGN
2014 4 572 BGN
2015 0 BGN
6 630 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с екипа по организация и управление
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Изготвен план-график за работата на екипа по организция и управление.
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Проведени девет срещи на екипа по организация и управление.
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Изготвени девет доклади на ръководителя на екипа по организация и управление.
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Сключен договор с изпълнител за подготвка и провеждане на тръжни процедури.
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Изготвена документация за тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Избрани външни изпълнители
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Изготвен Проект на ОПР 2014-2020, придружен от оценка на въздействието
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Приет ОПР 2014-2020
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Изготвен Проект на Стратегия за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Сапарева баня 2014-2020, придружена от оценка на въздействието
Индикатор 13 (Д) По дейност 3 - Приета Стратегия за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Сапарева баня 2014-2020
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Изготвен Проект на Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня 2014-2020
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Приета Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня 2014-2020.
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Разработени механизми за мониторинг и контрол на политики на общината.
Индикатор 17 (Д) По дейност 4 - Въведени механизми за мониторинг и контрол на политики на общината.
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Проведено съпътстващо обучение.
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 - Обучени служители на общинска администрация Сапарева баня.
Индикатор 20 (Д) По дейност 5 - Анкетирани служители на общинска администрация Сапарева баня , участвали в обучението.
Индикатор 21 (Д) По дейност 6 - Проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) По дейност 6 - Изработени информационни и рекламни материали – информационни брошури.
Индикатор 23 (Д) По дейност 6 - Изработени информационни и рекламни материали – блок листи
Индикатор 24 (Д) По дейност 6 - Изработени информационни и рекламни материали – химикалки.
Индикатор 25 (Д) По дейност 6 - Изработени информационни и рекламни материали – папки.
Индикатор 26 (Д) По дейност 6 - Публикуван информационен материал в сайта на общината
Индикатор 27 (Д) По дейност 6 - Публикувани резултатите от проекта след приключването му в сайта на общината.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз