Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0038-C0001
Номер на проект: 13-13-39
Наименование: Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински политики за развитие
Бенефициент: Община Ардино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 31.10.2013
Дата на приключване: 31.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Ардино с участие на заинтересовани страни
Дейности: Дейност 1: Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в Община Ардино - Изготвяне на проучване на основните характеристики в отделните сфери на социално-икономическото развитие на община Ардино – природни, човешки и териториални ресурси, икономическо, социално и инфраструктурно развитие и опазване на околната среда Набиране на социално-икономическа информация в следните области (примерен, неизчерпателен списък): икономическо развитие, техническа инфраструктура, демографско развитие, доходи, пазар на труда, образование, здравеопазване, социални услуги, опазване на околната среда, местни финанси и бюджет, институционален капацитет, външна среда и др. Освен статистическа информация, изпълнителят ще проучи максимално широк набор от документални източници – проекти, стратегически и политически документи, доклади, анализи и др., които имат отношение към предмета на обществената поръчка. Анализ на количеството и качеството на набраната информация. Ако по време на анализа се установи, че не е възможно да се съберат данни за даден(и) показатели(и) или такава не е налична, избраният изпълнител (по реда на ЗОП) трябва да предложи методика за извършване на съответния анализ. - Изготвяне на SWOT анализ – от изпълнителя се очаква да анализира оценката на силните страни, да предложи мероприятия за преодоляване на негативните процеси и туширане на разкритите слаби страни на развитието. - Представяне на основните тенденции в социално – икономическото развитие в Община Ардино. - Набелязване на препоръки за реализация на желаните промени и предприемане на действия, при ефективно използване на наличните ресурси, които да бъдат включени в предвидения за разработване „Общински план за развитие 2014-2020г.” на Община Ардино. За целта ще бъде избран външен изпълнител, съгласно реда и условията определени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), който ще изготви подробен доклад за извършения анализ. Изпълнението на дейност 1 приключва с приемане на доклада от Общинския съвет.
Дейност 2: Обществено обсъждане и събиране на информация от заинтересованите страни. Тази дейност е съпътстваща и ще се изпълнява по време на изпълнение на целия проект и всички заложени дейности. Обществените обсъждания са планирани поетапно, както следва: 1. На база получената при изпълнение на дейност 1 информация, ще бъдат проведени консултации и обществено обсъждане със заинтересованите страни, относно резултатите от анализа и разработването на Общински план за развитие 2014-2020г. - Ще се организира и проведе обществено обсъждане за предложения за визията, целите и приоритетите на ОПР. Ще се предвидят подходи за включване на представители от всички населени места – кметовете да се включат в обсъжданията, а жителите в предварителното набиране на предложения. 2. След като се формулира визията, целите и приоритетите за развитие на община Ардино за периода 2014-2020 година в съответствие с изводите от анализа и националната и европейска стратегическа рамка – НСРР 2012-2020, РПР 2014, ОСР 2014-2020 и Стратегията «Европа 2020», е предвидено сформиране на три работни групи (фокус групи, тематични работни срещи), които съвместно с изпълнителя и представители на Общината, ще участват с предложения в разработването на мерки и дейности по приоритетите, както и на идеи за конкретни проекти. - Ще се наберат предложения от работните групи, бизнес, граждани и НПО за мерки и проектни идеи. Ще се наберат предложенията от работните групи, бизнес, граждани и НПО за включване на възможни външни публични източници: структурни фондове на ЕС, международни финансови институции, средства на граждански организации и донори, частни банки, дарителски кампании и др. инициативи. 3. След приключване на процеса на разработване на ОПР 2014 – 2020г., и с цел създаване на обратна връзка от общинска администрация Ардино относно препоръките на жителите на общината и на гражданските организации, ще се проведе заключително обществено обсъждане. Ще се обсъдят и наберат предложения за включване на представители на гражданското общество в процеса на наблюдение и оценка. Чрез осигуряване на публичност и гражданско участие в отделните етапи и нива от разработването на Общинския план за развитие, се цели осигуряването на необходимата прозрачност и обществено участие в процеса на планиране, наблюдение и оценка.
Дейност 3: Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г. На база на доклада от направеното проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в Община Ардино, както и на база на резултатите от общественото обсъждане със заинтересованите страни, изпълнителят (избран по реда на ЗОП) ще трябва да разработи мерки и дейности по приоритетите, както и идеи за конкретни проекти. Негово задължение ще бъде да формулира окончателната визия, приоритетите и целите за развитие на Общината в различните области за седем годишен период. В разработването на ОПР, съвместно с избрания външен изпълнител, ще работят и експерти от общината, които ще бъдат определени със заповед на Кмета. Изпълнителят ще има задължение да организира сформирането на работните групи, като ги подпомага в разработването на мерки и дейности по приоритетите, както и при дефиниране на идеи за конкретни проекти. Негово задължение е да обобщи събраната информация и на база на цялата информация до момента да започне, съвместно с определените служители от администрацията на общината, разработването на Общинския план за развитие. Негово задължение ще бъде и разработването на индикативната финансова таблица с ресурсите, необходими за реализацията на ОПР, на индикатори за наблюдение и оценка на ОПР, както и на Програма за неговото реализиране. В края на дейността ще се осъществи цялостно завършване и обсъждане на ОПР с обществеността и с членовете на ОбС – Ардино. Изпълнението на дейността ще приключи с: 1. Приемане на ОПР от Общински съвет – Ардино; 2. Кратко резюме на ОПР – направено във вид на брошура на достъпен и разбираем език; 3. Представяме на ОПР в медиите и на сайта на община Ардино. Изключително важно е да бъде приет план, който да намери одобрението на всички жители от общината. Информацията за ОПР за периода 2014 – 2020г. ще бъде публикувана на сайта на общината и ще бъде актуализирана своевременно по време на изпълнение на целия проект.
Дейност 4: Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на идентифицираните в ОПР политики. В рамките на тази дейности ще бъдат разработени Вътрешни правила за мониторинг и контрол на реализирането на конкретните политики, идентифицирани и заложени като приоритетни в общинския план за развитие на община Ардино 2014-2020 г. Разработените правила ще бъдат приети на сесия на Общинския съвет и възлагане на изпълнението им, посредством заповед на Кмета.
Дейност 5: Информация и публичност. Информиране на всички заинтересовани страни за целите и дейностите на проекта и за резултатите от него. Това включва: - Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; - Изработване банери (2бр.) и рекламни материали (200 бр. рекламни комплекта, всеки от които включва брандирани: тефтер, папка с информация за проекта, химикалка и брошури); - Организиране на финална пресконференция за закриване на проекта и популяризиране на резултатите; - Публикуване на съобщения в печатни и електронни медии; - Публикуване на информация на интернет страницата на общината за прогреса на проекта.
Дейност 6: Организация и управление на проекта. Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за избор на изпълнители; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "Родопи 2014"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 655 BGN
Общ бюджет: 54 839 BGN
БФП: 54 839 BGN
Общо изплатени средства: 54 839 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 931 BGN
2014 38 908 BGN
2015 0 BGN
54 839 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 541 BGN
2014 33 072 BGN
2015 0 BGN
46 613 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 390 BGN
2014 5 836 BGN
2015 0 BGN
8 226 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Дейност 1: Изготвен анализ на икономическите и социални характеристики на община Ардино
Индикатор 3 Дейност 1: Изготвен SWOT анализ
Индикатор 4 Дейност 1: Доклад за тенденциите в социално-икономическото развитие в община Ардино
Индикатор 5 Дейност 1: Изготвени препоръки за предприемане на действия, които да бъдат включени в разработването на Общински план за развитие (ОПР) 2014-2020г.
Индикатор 6 Дейност 2: Проведено обществено обсъждане (кръгла маса) с представители на заинтересованите страни
Индикатор 7 Дейност 2: Сформирани работни групи с представители на всички заинтересовани страни
Индикатор 8 Дейност 3: Разработен ОПР за периода 2014-2020г.
Индикатор 9 Дейност 4: Разработена и приета методология за мониторинг и контрол
Индикатор 10 Дейност 5: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 11 Дейност 5: Рекламни материали
Индикатор 12 Дейност 5: Публикувани материали и представяне на проекта в печатни медии
Индикатор 13 Дейност 5: Публикувани материали на Интернет страницата на община Ардино
Индикатор 14 Дейност 5: Брой Банери
Индикатор 15 Дейност 6: Изготвени отчети за изпълнението
Индикатор 16 Дейност 6: План за действие, регулярни работни срещи на екипа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз