Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0225-C0001
Номер на проект: ESF-1113-09-15001
Наименование: "Нови възможности за заетост в "Даниел Фешън" ООД"
Бенефициент: "ДАНИЕЛ ФЕШЪН" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Създаване на възможности за професионална квалификация в производството на облекла и последваща заетост в производството на Даниел Фешън ООД на безработни младежи от община Харманли и област Хасково.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт Дейността ще продължи 2 месеца и ще обхване дейности по сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за разработването на подробен линеен план график включващ конкретните задачи за изпълнението на всяка една от дейностите по проекта, както и ще бъдат определени отговорните за изпълнението на задачите лица. Дейността е основополагаща за изпълнение на останалите проектни дейности и постигане на заложените цели на проекта.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на избор на изпълнители по проекта Дейността допринася непряко за постигане на заложените резултати като ще доведе до избор на изпълнители по проекта, които да осигурят качествени услуги и доставки по проекта при спазване на принципите на добро финансово управление.
Дейност 3 Подбор на представители от целевата група Обект на тази дейност ще бъдат представителите на целевата група - безработни младежи на възраст до 29 години, регистрирани в ДБТ. В рамките на тази дейност се предвижда в сътрудничество с местното бюро по труда в гр. Харманли да се проведе подбор на крайни бенефициенти, представители на целевата група. Екипът на Даниел Фешън ще се информира от местното бюро по труда относно регистрираните към момента на изпълнение на дейността безработни лица до 29 годишна възраст. Въз основа на разработени от екипа на Даниел Фешън критерии, ще бъдат селектирани лица, с които да бъде осъществено интервю и да бъдат подбрани 8 безработни младежа, които да вземат участие в проекта.
Дейност 4 Обучение за придобиване на професионална квалификация Дейността се състои в провеждане на обучение на 8 лица по професия 542050 „Оператор в производството на облекло”, специалност 5420501 „Производство на облекло от текстил”. Обучението ще бъде с продължителност 660 учебни часа, времетраене 6 месеца и ще бъде извършено от избрания в рамките на дейност 2 изпълнител. Съдържанието на обучението е представено в т. 5.2.1. от формуляра за кандидатстване. Дейността е основна за постигане на проектните цели, като пряко допринася за постигане на очакваните резултати в следствие на проектната реализация. Дейността е пряко обвързана, както с общата проектна цел, така и със специфичните цели, като резултатът от нейното изпълнение е именно придобиване на професионална квалификация от страна на представителите на целевата група с оглед тяхното ефективно включване в работните процеси в производството на Даниел Фешън.
Дейност 5 Доставка на оборудване Дейността включва доставка и инсталиране на следното технологично оборудване: 1. Верижна П-образна машина – 1 бр. 2. Маса за сгъване на ризи – 1 бр. 3. Банциг за кроене – 1 бр. 4. Копчешиеща машина – 1 бр. 5. Кабинкова машина за почистване на петна – 1 бр. Чрез закупуване на посоченото оборудване ще бъдат създадени материално-технически условия за откриване на 5 нови работни места в предприятието. В рамките на проекта се предвижда осигуряване на заетост на общо 8 лица, като за 3 от тях компанията разполага с необходимото оборудване за осъществяване на работните процеси. Дейността допринася пряко за постигане на проектните цели като ще подпомогне предприятието в откриването на нови работни места за представителите от целевата група.
Дейност 6 Заетост за младежи В рамките на дейността селектираните и преминали обучение в рамките на предходните проектни дейности 8 безработни лица на възраст до 29 години ще бъдат наети на трудови договори и ще стартират професионална реализация в производството на Даниел Фешън. Осемте лица ще бъдат назначени в предприятието и за период от 12 месеца до края на проекта ще осъществяват дейности съгласно полученото назначение и длъжност. Ще бъдат открити 5 работни места по код 1413 Производство на ризи – група 7 и 3 работни места по код 1413 Производство на ризи – група 8. Дейността пряко допринася за постигане на проектните цели като създава условия за устойчива заетост на целевата група. Посредством придобитата професионална квалификация и натрупания опит в рамките на настоящата дейност, участниците в проекта ще повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда, което ще допринесе за тяхната устойчива заетост. Възможностите за професионална реализация за представителите на целевата група ще бъдат подобрени в следствие на тяхната заетост, което ще допринесе за тяхната интеграция.
Дейност 7 Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Юнуз ООД
"Техникъл Трейнинг България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 337 BGN
Общ бюджет: 79 277 BGN
БФП: 79 277 BGN
Общо изплатени средства: 79 276 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 067 BGN
2014 0 BGN
2015 62 208 BGN
79 276 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 507 BGN
2014 0 BGN
2015 52 877 BGN
67 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 560 BGN
2014 0 BGN
2015 9 331 BGN
11 891 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз