Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0014-C0001
Номер на проект: 13-13-14
Наименование: Повишаване на капацитета на община Харманли за ефективно формулиране и изпълнение на общински политики с гражданско участие
Бенефициент: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 30.10.2013
Дата на приключване: 30.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно разработване и провеждане на политики от общинската администрация и въвеждане на механизъм за гражданско участие
Дейности: Дейност 1.Управление на проекта След подписване на договор за изпълнение на проекта ще бъде издадена заповед, възлагаща управлението на проекта на посочения екип. Ще се сключат договори с всеки член на екипа. Ще се определи мястото за офис на проекта и отговорния за архива член от екипа. Ще се провеждат ежемесечни срещи на екипа за мониторинг и обсъждане напредъка по проекта. Ще се прецизира плана за изпълнение на конкретните дейности и ще се приемат корективни мерки при необходимост. Екипът ще има задачата да избере изпълнителите на проекта и да се договори с тях. Той ще носи отговорност за техническото и финансово текущо и окончателно отчитане.
Дейност 2. Разработване и приемане на нови местни стратегически документи,които ще действат през следващия програмен период.. Стратегическия документ, който се разработва на този етап е Общинския план за развитие 2014-2020г. Ще се възложи на външен компетентен изпълнител, който съвместно с администрацията, синхронизирано с всички планови и нормативни документи и при широко участие на гражданите следва : 1/ Да изготви анализ на икономическото и социалното развитие на общината и SWOT анализ. Компонентите на анализа основно включват:общо състояние и профил на общината,състояние на местната икономика, развитие на социалната сфера и човешките ресурси, инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията, екологично състояние и проблематика. 2/ Да формулира целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020г и да извърши необходимите оценки. Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие ще обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните най-общи стратегически цели, определените приоритети на действие и техните специфични цели. ОПР ще се разработва като част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие,установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за развитие в хармония с регионалната и кохезионна политика на ЕС. 3/ Да изготви индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат: определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през периода до 2020г.,общия и годишен обем на планираните средства за тяхната реализация;източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на общината - местни,външни,частни;относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране. Опитен външен изпълнител ще осигури ръководители на работните групи в сферите: Икономическо развитие, Социална сфера и човешки ресурси, Инфраструктура, Екология и медиатори при публичните обсъждания, които ще документират и обобщават мненията и предложенията. Ще съдейства за отразяване на процеса в медиите и на сайта на общината. Ще систематизира набраните предложения от работните групи. След приемане на общинския план за развитие 2014-2020г и програмата за неговото изпълнение консултанта ще извърши актуализиране на основните стратегически документи на община Харманли с цел уеднаквяване и синегрия.
Дейност 3. Разработване и въвеждане на механизъм за мониторинг , контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики. Тази дейност ще се преплита с дейност 2.Разработване на индикатори за наблюдение и последващи оценки на плановите документи ще бъде процес съпътстващ етапа на планиране и ще се извършва от избраната консултантска фирма в сътрудничество с администрацията и гражданите. Ще се стремим да постигнем регламентиране на методите, периодичността, отговорностите и други специфични елементи от механизма за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики. Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие и другите секторни стратегически документи въз основа на събрана обективна информация и данни ще отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. Системата за наблюдение и оценка на ОПР включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работа по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. Предмет на наблюдение и оценка е изпълнение на целите и приоритетите на ОПР на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена.
Дейност 4. Обучение за прилагане на механизма за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. След изготвяне на плановите документи и механизма за контрол и оценка ще се запознаят служителите на администрацията,общинските съветници и гражданските структури със съдържанието им и с конкретните си отговорности. Стратегическите документи ще бъдат включени в сборник, с което ще се комуникират резултатите с бенефициентите и ще се популяризира придобития опит.
Дейност 5. Информация и публичност След подписване на договор за финансиране на проекта и договор с фирма за визуализаци и публичност ще бъдат поставени две информационни табели, с които ще се даде необходимата публичност за финансирането на проекта от страна на Европейския социален фонд и бюджета на Европейския съюз. Избраните средства за информация включват освен провеждането на две пресконференции и издаването на брошури, извършването на публикации в местни/регионални печатни издания на видимо място. Въпросните канали за комуникация ще достигнат до широк кръг хора и ще покрият значителна аудитория. В началото на проекта и след изготвяне на плановите документи и механизма за контрол на Община Харманли ще бъдат организирани пресконференции, на които ще бъдат поканени всички заинтересовани страни – граждани и структури на гражданското общество, представители на местния бизнес. След изготвяне на плановите документи и механизма за контрол ще бъде издадена цветна брошура , с която ще се популяризират резултатите от изпълнение на дейностите по проекта и основните насоки на развитие на общината до 2020г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 471 BGN
Общ бюджет: 74 291 BGN
БФП: 74 291 BGN
Общо изплатени средства: 74 291 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 894 BGN
2014 47 147 BGN
2015 11 250 BGN
74 291 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 510 BGN
2014 40 075 BGN
2015 9 562 BGN
63 147 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 384 BGN
2014 7 072 BGN
2015 1 687 BGN
11 144 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Проведена информационна кампания
Индикатор 4 Дейност 1: Проведени протоколирани срещи на екипа
Индикатор 5 Дейност 1: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 6 Дейност 2: Изготвен социално- икономически анализ
Индикатор 7 Дейност 2: SWOT анализ
Индикатор 8 Дейност 2: Доклад за оценка на тенденциите за въздействие на ОПР върху социално- икономическото развитие на общината
Индикатор 9 Дейност 2: Доклад за оценка на въздействието на ОПР върху екологията и околната среда
Индикатор 10 Дейност 2: Приет общински план за развитие 2014-2020
Индикатор 11 Дейност 2: Приета програма за изпълнение на общинския план за развитие 2014-2020г.
Индикатор 12 Дейност 3: Съставен план за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР
Индикатор 13 Дейност 3: Съставен опис на необходимите действия за прилагане принципа на партниорство и осигуряване на информация и публичност
Индикатор 14 Дейност 4: Обучени общински служители, общински съветници и представители на гражданските структури
Индикатор 15 Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 5: Поставена информационна табела
Индикатор 17 Дейност 5: Разпространени прессъобщения
Индикатор 18 Дейност 5: Издадени и разпространени брошури
Индикатор 19 Дейност 5: Проведена пресконференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз