Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0029-C0001
Номер на проект: 13-13-30
Наименование: Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 30.10.2013
Дата на приключване: 30.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на местни стратегически документи, които ще действат през следващия програмен период.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта За доброто управление на проекта ще се изготви подробен план-график за изпълнение на дейностите с ясно разпределени отговорности между членовете на екипа. Ще бъдат провеждани ежемесечни срещи на екипа за мониториране на дейностите и резултатите, предприемане на необходими коригиращи действия при нужда. Ще се изготвят ежемесечни технически и финансови отчети за извършените дейности и направените разходи. В рамките на тази дейност ще се изготвя и цялата документация за провеждане на процедури за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП, както и самото провеждане на процедурите и сключването на договор с изпълнителите.
Дейност 2: Извършване на Последваща оценка на общинския план за развитие (ОПР) 2007-2013г. на Община Левски, с оглед разработване на ОПР за периода 2014-2020 г. Оценката ще бъде изготвена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Тя ще се основава и извърши при спазване на нормативната уредба, която регламентира условията и параметрите за нейното провеждане на (чл. 34, ал.1 и ал. 2. от ЗРР и ППЗРР). Докладът от оценката ще включва:  оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  оценка на общото въздействие;  оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. От изпълнителя ще се иска план за въвличане на СГО в процеса по изготвяне на оценката, както и провеждане на обществено консултиране и съгласуване с направените изводи и препоръки като резултати от оценката.
Дейност 3: Разработване на анализ относно социално-икономическото развитие на община Левски, в т.ч. SWOT анализ, с оглед разработване на ОПР за периода 2014-2020 г. Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Поддейностите за изпълнение на тази дейност са: Поддейност 3.1: Събиране на актуални данни за текущото социално-икономическо състояние на община Левски и потенциала за неговото развитие За целите на анализа ще се използват два вида данни: вторични (статистически, анализ на документи и др.) и първични (интервюта, фокус групи). Източници на вторичните данни са НСИ, Агенция по заетост, МЗХ, ДФЗ и други публични институции, генериращи информация от такъв характер, както и наличните към момента секторни и териториални стратегии и планове за цялостното развитие на общината/областта/района за планиране. Едновременно с това ще се използват и първични източници на информация. Планира се провеждане на полустандартизирани интервюта („лице в лице”) с 20 ключови представители на местната общност, както и провеждане на 4 фокус групи с цел идентифициране на местни потребности, оценки и препоръки за социално-икономическото развитие на територията. 2 от групите ще бъдат с фокус набиране на данни за текущото състояние и потенциала на територията, вкл. ще бъде направен SWOT анализ на територията.Останалите 2 фокус групи ще бъдат с акцент върху приоритетите, целите и мерките за тяхното изпълнение с оглед бъдещото развитие на територията и подготовката на ОПР 2014-2020 г. В групите ще бъдат поканени представители на съставните населени места от общината и ще се провеждат в населени места извън общинския център, за да се улесни достъпността и да се отчетат интересите на селата. Поддейност 3.2: Обработка и анализ на събраната информация – изготвяне на социално икономически анализ и SWOT анализ за територията на община Левски. Събраната информация се обработва чрез съвременни количествени и качествени методи на обективни (вторични, статистически) и субективни данни (интервюта, фокус групи). Извършените анализи и резултатите от интервютата и първите 2 фокус групи ще бъдат обобщени под формата на доклад за актуално социално-икономическо състояние и потенциал за развитие на община Левски, включващ SWOT анализ.
Дейност 4: Разработване на стратегически документи на общинско ниво Поддейностите за изпълнение на тази дейност са: Поддейност 4.1: Подготовка на дейността За изпълнението на дейността ще бъдат използвани резултатите от проведени фокус групи (втората серия 2 фокус групи, описани в поддейност 3.1), в които ще бъдат включени експерти на общинска администрация в областта на стратегическото планиране и външни лица от целевата територия, работещи в направления социални дейности, образование, култура, околна среда и туризъм. Поддейност 4.2: Разработване на общински план за развитие (ОПР) на община Левски за периода 2014-2020 г. ОПР ще бъде разработен в съответствие с нормативната уредба, която регламентира съдържанието и обхватът му (чл. 13, ал. 1 и 2 от ЗРР и чл. 34 от ППЗРР) и съгласно ,,Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022); Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020); Областни стратегии за развитие (2014-2020); Общински планове за развитие (2014-2020)” одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. След приключване на всички процедури по обсъждане на ОПР с широката общност (виж дейност 6), планът ще се приеме от Общински съвет съобразно нормативното за това изискване. Поддейност 4.3: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Левски Концепцията ще бъде разработена в съответствие нормативната уредба, която регламентира съдържанието и обхватът й (чл. 7д от ЗРР), в съответствие с Регионалната схема за пространствено развитие на област Велико Търново и в съответствие с ,,Методологията за стратегическо планиране в Република България”, одобрена от МС. Тя ще бъде предложена за приемане от Общински съвет.Преди приемането на концепцията от общински съвет тя ще бъде подложена на обществено обсъждане.
Дейност 5: Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Левски Поддейност 5.1 Разработване на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014-2020 Ще бъде разработена методика от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на ОПР на община Левски за периода 2014-2020 г. на базата на нормативните регулации и съществуващи добри практики. Наблюдението и оценката на ОПР като неделима част от документите за регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие. Методиката ще има като минимум три раздела: 1) Вътрешен мониторинг и контрол (извършва се от служители на администрацията), външен (извършва се от външни експерти, като форма на проверка на резултатите от вътрешния мониторинг) и последваща оценка. Ще се изиска от изпълнителя план за въвличане на СГО в процеса по разработване на методиката. Поддейност 5.2 Приемане на методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014-2020 и прилагането й от администрацията След изготвянето на методиката тя ще бъде предложена за приемане от Общинския съвет (ОС) с цел институционализирането й като модел за широко партньорство и координация в отговор на необходимостта от повишаване ефективността на общинска администрация Левски. Проектът за приемане на методиката, която ще бъде внесена от кмета на общината за разглеждане и приемане от Общински съвет, ще се съпроводи от предложение за екип с представители на местната власт и СГО, който да следи за нейното правилно приложение и да подсигури използването на методиката от общинска администрация в последващи процеси по изпълнение и оценка на стратегически документи.
Дейност 6: Консултиране на политиките, обект на стратегическо планиране на общинско ниво, с всички заинтересовани страни Потенциалният изпълнител на тази дейност, който ще бъде избран по реда на ЗОП, ще използва инструмента „Обществен форум” за широко консултиране на приоритетите и целите за развитие на територията и мерки за тяхното постигане, дефинирани от консултантския екип – изпълнител на задачата и по време на втората серия фокус групи (поддейност 3.1). Форумът е подход за въвличане на различни обществени групи във вземането на важни за общността решения. Той ще се проведе в три сесии: 1) обсъждане на визията, целите и приоритетите на ОПР 2014-2020; 2) Обсъждане на мерките, дейностите, идеите за проекти и на програмата за реализация, вкл. консултиране относно методиката за мониторинг на политики, преди нейното приемане от Общински съвет и 3) публично обсъждане на целия ОПР, преди приемането му от Общински съвет.
Дейност 7: Мерки за информиране относно политиките, провеждани от общинските администрации След първата и втората сесия на Обществения форум ще бъде издаден печатен бюлетин, в които ще бъде отразен дневния ред на проведените сесии, резултатите от обсъжданията и дискусиите. Печатният бюлетин ще бъде разпространен чрез общинския център за информация и услуги и кметствата по места. Дейността по подготовка, предпечат и печат на бюлетина ще бъде възложена на избрания изпълнител.
Дейност 8: Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведената методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на ОПР 2014 – 2020 г. на община Левски Избраният, по реда на ЗОП, изпълнител на дейността ще подготви и проведе обучение на тема „Наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи”, съпроводено от обучителна програма и материали за неговото провеждане. Изпълнителят ще подготви структура и съдържание на обучението, съобразено с компетентностите на обучаемите и ролята им в процеса на мониторинг, контрол и последваща оценка. Участници в обучението ще бъдат членовете на екипа с представители на местната власт и СГО (виж поддейност 5.2), които следят за правилното приложение на методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка, очаквайки се от тях да изградят база за използването на методиката в последващи процеси по изпълнение и оценка на стратегически документи. Участниците ще са 15, а обучението ще бъде еднодневно.
Дейност 9: Дейности за информация и публичност От началото на проекта до неговия край се планират следните дейности, чието изпълнение ще бъде изцяло съобразено с всички изисквания за визуализация по програмата: - 2 пресконференции – 1 начална и 1 заключителна; - еднократно издадена брошура, която ще информира обществеността за целите, дейностите и резултатите по проекта; - публикации в местна и регионална преса (една с информация за старта на проекта, втора с информация за хода на неговото изпълнение и трета в края на проекта относно постигнати резултати); - публикувани 7 покани за участие в публични събития и дискусии (4 фокус групи и 3 сесии на обществения форум) - ежеседмично, а когато е необходимо и в по-малка честота, актуализиране на информацията, отнасяща се до проекта във фейсбук страницата на общината, както и на самата интернет страница на администрацията;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Агенция Про Уей ЕООД
СИМ Консултинг ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 488 BGN
Общ бюджет: 62 713 BGN
БФП: 62 713 BGN
Общо изплатени средства: 62 713 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 713 BGN
2015 0 BGN
62 713 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 306 BGN
2015 0 BGN
53 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 407 BGN
2015 0 BGN
9 407 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 Дейност 1: План за изпълнение на проекта
Индикатор 4 Дейност 1: Публични покани за избор на изпълнители
Индикатор 5 Дейност 1: Искане за авансово плащане
Индикатор 6 Дейност 1: Отчети
Индикатор 7 Дейност 1: Искания за междинни и окончателни плащания
Индикатор 8 Дейност 2: Доклад от извършена последваща оценка на ОПР на община Левски за периода 2007- 2013г.
Индикатор 9 Дейност 3: Протоколи от проведени фокус групи
Индикатор 10 Дейност 3: Доклад за актуално социално-икономическо състояние и потенциал за развитие на община Левски
Индикатор 11 Дейност 3: SWOT анализ
Индикатор 12 Дейност 4: Общински план за развитие (ОПР) на община Левски
Индикатор 13 Дейност 4: Решение на Общински съвет за приемане на плана
Индикатор 14 Дейност 4: Концепция за пространствено развитие на община Левски
Индикатор 15 Дейност 5: Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014- 2020г.
Индикатор 16 Дейност 5: Решение на Общински съвет за приемане на методиката
Индикатор 17 Дейност 5: Сформиран екип за наблюдение прилагането на
Индикатор 18 Дейност 6: Доклада от проведените три сесии на обществения форум, базирани на протоколиране на събитията
Индикатор 19 Дейност 7: Печатен бюлетин, формат
Индикатор 20 Дейност 7: Създадена фейсбук група на община Левски
Индикатор 21 Дейност 7: Резюме на стратегическата рамка на ОПР за публично разпространение
Индикатор 22 Дейност 8: Проведено еднодневно
Индикатор 23 Дейност 8: Регистрационни формуляри на обучаемите
Индикатор 24 Дейност 8: Програма за обучение
Индикатор 25 Дейност 8: Пакет учебни материали
Индикатор 26 Дейност 8: Доклад за проведено обучение
Индикатор 27 Дейност 8: Сертификати за успешно приключено обучение
Индикатор 28 Дейност 9: Проведени пресконференции
Индикатор 29 Дейност 9: Публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 30 Дейност 9: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали ( презентации, ръководства, брошури, бюлетини, листовки, USB,CD и пр.)
Индикатор 31 Дейност 9: Публикувани покани за участие в публични събития и дискусии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз