Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/029-01
Наименование: В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020г.
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 30.10.2013
Дата на приключване: 30.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Укрепване капацитета на Община Бургас в подкрепа за следващия програмен период . Специфичните цели на настоящето проектното предложение са дифинирани в съответствие с общата цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ". Устойчовото и интегрирано градско развитие е основен фактор за икономически растеж и приноса на градските центрове за постигането му е част от приоритет 3 "Постигане на устойчиво и интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал" и Националната програма за развите "България 2020". Съвсем естествено и логично е провеждането на национална политика, насърчаваща развитието и мобилизирането на наличния потенциал на градските центрове и превръщането им в опора на икономическия растеж, социалната интеграц
Дейности: дейност 1 Управление и изпълнение на проекта дейност 1 Управление и изпълнение на проекта
дейност 7 Независим финансов одит. дейност 7 Независим финансов одит.
дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ЗОП дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ЗОП
дейност 3 Изготвяне на технически паспорти дейност 3 Изготвяне на технически паспорти
дейност 5 Изготвяне на работни инвестиционни проекти дейност 5 Изготвяне на работни инвестиционни проекти
дейност 4 Обследване за енергийна ефективност дейност 4 Обследване за енергийна ефективност
дейност 6 Mерки за визуализация и публичност по проекта. дейност 6 Mерки за визуализация и публичност по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 366 278 BGN
Общ бюджет: 1 244 523 BGN
БФП: 1 244 523 BGN
Общо изплатени средства: 1 160 318 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 244 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 160 318 BGN
1 160 318 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 057 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 986 270 BGN
986 270 BGN
В т.ч. Национално финансиране 186 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 174 048 BGN
174 048 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване :)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз