Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0009-C0001
Номер на проект: ESF-1113-08-01002
Наименование: "Обучение, квалификация и осигуряване на заетост на безработни младежи в "АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ" ООД
Бенефициент: "АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Да се осигури професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни младежи и да се създадат нови работни места за успешно завърилите ги в „Алфа-Груп Секюрити” ООД.
Дейности: 3. Подбор и избор на младежи за дейностите по проекта Тази дейност е ключова за успешното реализиране на проекта, тъй като целевата група се състои от външни за фирмата хора, които трябва да отговарят на съответните изисквания и да бъдат регистрирани в съответната ДБТ. В тясно сътрудничество със съответното Бюро по труда ще се проведе открита процедура за подбор на представители на целевата група по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Ново работно място”. Процедурата ще се проведе в три кръга както е описано в Ръководството за бенефициенти за изпълнение на проекти по съответната схема. В тази връзка първо ще се съберат заявления от потенциалните кандидати по образец, предоставен от ДБТ за включване в Дълъг списък на кандидатите (минимум 26 на брой). На второ място, с попадналите в Дългия списък ще се проведе интервю и накрая ще се публикува списъка с одобрените кандидати. Очакваният резултат в случая ще бъде подбрани 26 младежи до 29 годишна възраст, отговарящи на изискванията на чл. 27 от Закона за частната охранителна дейност, които младежи да бъдат включени в предвидените по проекта курсове на обучение. Дейността се предвижда да се осъществи в рамките на първите месеци от проекта, по-конкретно месец 2, като в зависимост от натовареността на съответното ДБТ и явилите се кандидати тя ще е с продължителност не повече от 6 седмици.
1. Организация и управление на проекта Дейността е задължителна за гладкото протичане на изпълнението на проекта. Предвижда се да се реализира по време на целия период на изпълнение на проекта – 18 месеца. Основните поддейности, които ще се осъществяват в рамките й ще включват различни процедури по вътрешен контрол и мониторинг, осъществявани от екипа по проекта, организация на дейностите, надеждно и навременно отчитане на направените разходи, изготвяне на протоколи от срещи на екипа. Към тази дейност влиза и комуникацията с Договарящия орган, а също и изготвянето на финансовите и техническите доклади, необходими за представяне при искане за плащане. Не на последно място тук попадат и процедурите за избор на изпълнители, с които ще бъдат реализирани основните дейностите по проекта, като обученията и визуализацията.
4. Обучения на избраните младежи Тази дейност е описана като задължителна според Насоките за кандидатстване. С цел изпълнение на изискванията на Насоките и подсигуряване на пригодността на подбраните младежи за осъществяване на дейнсотта, за която ще бъдат наети всеки от представителите на целевата група ще премине през 2 обучения: едно професионално и едно по ключови компетентности. Двете обучения са съобразени с предмета на дейност на „Алфа-Груп Секюрити” и необходимите нормативни изисквания. Професионалното обучение ще бъде част от професия по трета квалификационна степен на тема „Физическа охрана на обекти“: Обучението ще бъде с продължителност 600 учебни часа, както е според изискванията на Насоките за кандидатстване, като курсът ще отнеме 3 месеца. Учебните планове и учебните програми ще бъдат съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и ще осигуряват необходимите теоретични знания, практически умения и професионална мотивация за реализирането им. Цел на обучението е участниците максимално да се доближат до професията „Охранител“, да овладеят нейните технологии и инструменти, така че веднага след завършване на обучението да се включат в бизнеса – напълно подготвени и със самочувствието на истински професионалисти. Обучението по ключови компетентности ще бъде на тема „Работа в екип” – ключово умение за служителите, заемащи длъжността охранител. Обучението ще бъде с продължителност 30 учебни часа, разпределени в 5 последователни дни като ще включва лекции, ролеви игри, работа в малки групи, попълване на тест. Предвижда се обученията да бъдат извършени от външна фирма изпълнител, която ще бъде избрана по съответния ред на ПМС 69/2013. Дейността ще се осъществи в началото на проекта, като хорариумът и организацията на обученията ще бъде съобразен с изискванията на Насоките и закона. Предвижда се продължителността на обученията да е не повече от 2 месеца, занятията да са целодневни, като за всеки ден с продължителност не по-малка от 6 учебни часа обучаемите младежи ще получават стипендия.
6. Разкриване на нови работни места и наемане на успешно завършилите обученията Като една от задължителните дейности по схемата тук се предвижда да се изпълнят разпорежданията на Насоките за кандидатстване, а именно: предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания към които се отнася разкритото работно място за период от 12 месеца на работодатели, за наемането на успешно завършилите обучението лица, В конкретния случай тук се предвижда наемането на 26 младежи (при успешно приключване на обучението от всички) на длъжността „охранител” като Х от тях ще са на пълен и Х на непълен (4 часов) работен ден. В съответствие със заетостта им и минималния осигурителен доход за длъжността, която заемат, на младежите ще им бъдат изплатени възнаграждения,в това число и осигуровките за сметка на работодателя за период от 12 месеца. Дейността ще се координира от екипа по изпълнението на проекта, акто ключова роля за изпълнението й ще има счетоводителя на проекта, който ще следи за правилното и коректно начисляване и осчетоводяване на предвидените възнаграждения. Продължителността на дейността ще бъде 12 месеца
2.Визуализация и осигуряване на публичност Тази дейност е необходима за осъществяване на едно от основните задължения, заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ, а именно публичността и информираността за получените средства и осъществените дейности и приносът на ЕСФ към това. В този смисъл, Кандидатът предвижда да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира от Европейския Социален Фонд. Информация ще бъде представяна на членовете на целевата група по проекта, във вътрешни и годишни доклади и във всички документи, свързани с изпълнението на проекта. Логото на Европейския съюз и това на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще бъде поставено на 10 информационни плаката - на входа на всеки от офисите на „Алфа-Груп Секюрити” ООД, както и за всяка от залите, където ще се проведат обученията. В рамките на тази дейност се предвиждат и провеждането на стартираща и заключителна пресконференции по проекта, както и 4 публикации в местната преса – в началото, 2 в средата (на 8-и и 12-и месец) и в края на проекта. В допълнение на тези дейности се предвижда и отпечатването на 200 двуцветни брошури с информация за проекта, които да могат да се раздадат на потенциалните кандидати от целевата група, а също така и на други заинтересовани страни.
5. Закупуване на специализирано оборудване за обезпечаване на новите работни места По проекта се предвижда да бъдат обучени и наети 26 младежи, които успешно да стартират работа във фирмата-кандидат. Имайки предвид сериозната бройка на предвидените за разкриване работни места се предвижда да има необходимост от допълнително оборудване, което да обезпечи изпълнението на служебните задължения на новонаетите. В този смисъл необходимостта от кръзтосано финансиране се идентифицира като силно необходима, тъй като при липсата на оборудване, изпълнението на служебните задължения на новонаетите младежи би било значително затруднено. В този смисъл проектът не би имал същия ефект ако не се закупят и необходимите средства, които да обезпечат работата на охранителите. Взимайки под внимание броя на наличното оборудване и изискванията и спецификите на работата фирмата определя като силно необходимо закупуването на следното оборудване: Лаптоп - 2 броя - процесор Intel i3 (2-ядрен), Рам памет 4GB DDR3, Хард-диск 750GB, 5400 об./мин., SATA, Дисплей: 15,6 с икономична LED технология, вградена видео карта, CD/DVD четящо и записващо устройство, Wi-Fi a/b/g/N, Bluetooth; Преносима радиостанция – 4 броя - Изходна мощност 5W при VHF и 4W при UHF, Широк диапазон на покритие (38MHz в VHF, Програмируемо канално отстояние(12.5/20/25Khz), Вграден QT / DQT, Програмируеми функционални клавиши, Вграден VOX, Вграден гласово инверсен скрамблер, Приоритетно сканиране, Отговаря на P54, IP55 и MIL-STD 810C/D/E/F, Защита с парола на функциите за четене / запис, B.C.L. (сигнал заето при заключен канал), Ключ за заключване Регулируема чувствителност на микрофона (по FPU): висока или нормална, Програмиране & настройване с компютър; VHF/UHF Професионална мобилна радиостанция – 1 брой - Мощност: 5-25 W, Широк диапазон на покритие (VHF: 136-174 MHz, UHF: 400-470 MHz), 16 канала, Програмируемо канално отстояние 12.5/ 20 /25KHz, 15 пинов външен конектор, Fleetsync PTT ID дисплей, DTMF, QT/DQT, Приоритетно сканиране, Вграден инверсен скрамблер, Lone Worker функция, Спешно повикване, GPS съвместимост Носима радиостанция – 1 брой - 5W преносима радиостанция за тежък режим на работа, Двубандова: VHF и UHF, Широколентов приемник: 0.5~999.99 MHz, EAI (Аварийна автоматична идентификация), Парола за достъп при включване, Възможност за разделени CTCSS/DCS тонове. Изброеното оборудване е съобразено с обективните изисквания на новите работни места. Техниката е предвидена да бъде съвместима с вече наличната във фирмаат и да допълни действащото оборудване. Благодарение на закупуването на изброеното оборудване ще се постигне обезпеченост на новите работни места с ресурси, необходими в хода на работа за ефективното изпълнение на служебните задължения. Доставката ще се осъществи от външна фирма като се предвижда това да стане успоредно с обучението на младежите, така че към момента на назначаването им новото оборудване да е налично за ползване във фирмата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Делфи Груп" ЕООД
„Вудутек” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 781 BGN
Общ бюджет: 182 968 BGN
БФП: 182 968 BGN
Общо изплатени средства: 182 966 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 90 396 BGN
2015 92 570 BGN
182 966 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 155 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 837 BGN
2015 78 684 BGN
155 521 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 559 BGN
2015 13 885 BGN
27 445 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз