Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1090-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-11008
Наименование: "Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, с оглед европейските стандарти и повишаване на конкурентоспособността на заетите лица в ""ХИМКОМЕРС - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД"
Бенефициент: "ХИМКОМЕРС - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към подобряване и модернизиране на условията на труд в „Химкомерс Инженеринг“ ООД, а така също намаляване на трудовите злополуки предвид сферата на дейност, а именно строителния бранш. Инвестирането в хората и в техния потенциал като обезпечаване на работното място, сигурност при извършването на определени видове дейности, защитеност чрез осигуряване на лични предпазни средства, ще доведе до качествено предоставяне на услуги и дейности от предприятието
Дейности: Дейност 1. Създаване на екип за организация и управление на проектното предложение Екипът за организация и управление се състои от висококвалифицирани кадри с доказан опит в организацията и управлението на проекти по предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз. Ръководителят, координаторът и счетоводителят са пряко отговорни и ангажирани за изпълнението на заложените в проектното предложение дейности. Те по своята същност имат за цел да запознаят заетите лица в предприятието с необходимостта от повишаване производителността на труда, чрез създаване на по-добри условия за труд и намаляване риска от травматизъм на работното място. Екипът за организация и управление има отговорната и не лека задача да запознае заетите служители с дейностите по проектното предложение. Ще бъдат провеждани периодични срещи, свързани с предоставяне на информация относно напредъка по проекта. За срещите ще се съставя протокол, с цел запознаване на служителите с дейностите по проекта. Екипът за организация и управление, попълва и отговоря за стриктното спазване на изисквания на Договарящия орган, разписани в „Ръководството за изпълнение на проекти“ по процедурата. Попълва и предоставя на Договарящия орган искане за авансово, междинно и окончателно плащане, води цялата кореспонденция, стриктно съхранявана в отделни досиета на проектното предложение.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на дейности на изпълнител, съгласно изискванията на ПМС № 69 от 11.03.2013г Провеждане на процедури за избор на външен изпълнител при стриктното спазване на постулатите в ПМС №69/11.03.2013г.г., а така също и Глава ІV от Ръководството за изпълнение на проекти по настоящата процедура.
Дейност 3 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Химкомерс Инженеринг“ ООД Описание: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа следните елементи, пряко произтичащи от основните постулати, посочени в Насоките за кандидатстване:  Въведение – в тази част ще бъде описано сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, като се използват изходните данни за съдържанието и характеристиките на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др. Ще бъде обърнато внимание на управлението на основните и спомагателните дейности в предприятието (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи. Ще бъде направена многоспектърна картина на управлението на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация, а така също и на условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства.  Изложение и анализ – ще бъдат представени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното дружество, чрез условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането й. Въз основа на SWOT – анализ на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения. Ще бъдат съставени SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност в предприятието.  Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновава се и се описва надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в „Химкомерс инженеринг“ ООД; какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието;  Заключение - Изводи и препоръки за определяне на бъдещи приоритети и препоръки за определяне на необходимите действия и ресурси. Обосновка: Изпълнението на тази дейност ще позволи на компанията много точно и ясно да идентифицира нуждите и потребностите както на организацията като цяло, така и на заетите в нея, свързани с осигуряването на здравословни, хигиенни и безопасни условия на труд. Направените в анализа изводи и препоръки ще обхващат по-дългосрочен период и в този смисъл тяхното бъдещо изпълнение ще спомогне за мултиплициране и устойчивост на постигнатите резултати по проекта.
Дейност 4 Закупуване и предоставяне на лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите служители на „Химкомерс инженеринг“ ООД При извършване на дейности, с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят утвърждава на основание чл. 288 и чл. 296 от Кодекса на труда списък на полагащото се безплатно и специално работно облекло и лични предпазни средства. Преди избора на работно облекло и лични предпазни средства е извършена оценка и подбор за закупуване на същите, както и дали те задоволяват изискванията на чл.4,5,6,7 и 8 от Наредба № 3. Подбраните лични предпазни средства и работно облекло минимизират рисковете, при които се използват, отговарят на условията за съответното работно място и са съобразени с оценката на риска, съобразени са със Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В рамките на дейност 4 ще бъдат закупени и предоставен следните лични предпазни средства и специално работно облекло за следните видове защита: - Защита на тялото и горните крайници –, защитни покривала - водонепромокаеми, сигнални жилетки, , 18 броя дъждобрани (непромокаеми костюми), 18 броя жилетки (сигнално облекло), , Защита на долните крайници – обувки; високи и гумени ботуши – 19 чифта зимни обувки и 19 чифта летни обувки с устойчиво на пробождане ходило, 19 чифта гумени ботуши и 4 чифта високи ботуши (тип гащеризон); - Защита на слуха – 11 броя външни антифони; - Защита на очите – 14 броя очила от „открит тип“ - Защита на външната лицева част – 13 броя защитни и 5 броя дихателни маски; - Защита на горните крайници – 2 чифта диалектични ръкавици и 14 чифта обикновени ръкавици летни за седем месеца и 14 чифта зимни за пет месеца. - Защитна каска за промишлеността – 19 броя; - Защитни колани/ въжета – 6 броя Личните предпазни средства и облеклото по видове, бройки и единична цена са описани подробно в Приложение 3.1. от бюджета на проектното предложение.
Дейност 5. Осигуряване на визуализация и публичност, съгласно изискванията на Регламент 1828/2006 г Съгласно изискванията на Европейската комисия, дейностите получили финансиране със средства от Европейския съюз и други източници от Общността, следва да бъдат мултиплицирани и предадени правилно на отделните групи заинтересовани страни. В тази връзка и с цел прозрачното изразходване на средствата от Европейския социален фонд, ще бъдат разработени две прессъобщения за средствата за масово осведомяване в началото и в края на проектното предложение. Първото има за цел да популяризира и представи на обществеността конкретните действия и стъпки при реализацията на проектното предложение, а второто ще бъде публикувано в края на проектните дейности, свързано с показване на резултатите от реализацията на проекта. Ще бъдат изработени и популяризирани сред партньори, контрагенти и доставчици на услуги 1000 брошури с цел представяне на добри практики при реализирането на проектните дейности. За нуждите на проекта ще бъдат изработени и две табели. Всички документи ще съдържат бележка, че проекта се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, чрез Европейския социален фонд.
Дейност 6 Техническо и финансово отчитане на проектното предложение Междинните и финалните технически и финансови доклади ще бъдат изготвени в съответствие с изискванията на договарящия орган и указанията, разписани в Ръководството за изпълнение на проекти по настоящата процедура. През последния проектен месец, екипът по проекта ще изготви окончателния технически доклад и финансов отчет. Двата документа ще бъдат изготвени на базата на реално реализираните дейности и изразходваните средства.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
„ДИАГАЛПРИНТ” ООД
"ЕВ БГ КОНСУЛТ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 591 BGN
Общ бюджет: 67 308 BGN
БФП: 67 308 BGN
Общо изплатени средства: 67 306 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 306 BGN
2015 0 BGN
67 306 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 210 BGN
2015 0 BGN
57 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 096 BGN
2015 0 BGN
10 096 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз