Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0097-C0001
Номер на проект: ДОПТ-34/15.10.2013 г.;ДОПТ-21/22.07.2015 г.
Наименование: „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътeн участък Видин-Медковец”
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 17.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 27.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта е постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за изпълнение на Етап 3: Изпълнение на проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София: железопътен участък Видин-Медковец” /фаза строителство/ и на Етап 4: Подготовка на жп участъците Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла- Столник /до фаза “зрял” проект/ през втори програмен период на ОП „Транспорт“. По този начин ще се допринесе за цялостното изпълнението на инвестиционния проект.
Дейности: 1 Планиране на подготовката и изпълнението на проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София”
10. Изпълнение на мерки по информация и публичност по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”
8. Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на техническия проект за железопътен участък Видин-Медковец
5. Изготвяне на технически паспорти на съществуващите сгради и съоръжения в обхвата на железопътен участък Видин-Медковец
12. Осигуряване на съгласувателни документи от ДП НКЖИ по дейностите по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”
9. Теренни проучвания за издирване на археологически обекти по протежение на железопътен участък Видин-Медковец
3. Актуализация и оптимизация на идеен проект за железопътни участъци Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник
7. Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект за железопътен участък Видин-Медковец
4. Изготвяне на технически проект за елементите на железопътната инфраструктура по протежение на железопътен участък Видин-Медковец
11. Допълнение на ОВОС по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”
2. Актуализация на идейния проект и оптимизация на разходите за железопътен участък Видин-Медковец
6. Промяна на предназначението на земята и подготовка за отчуждителни процедури за железопътен участък Видин-Медковец
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 545 860 BGN
Общ бюджет: 5 635 366 BGN
БФП: 5 635 366 BGN
Общо изплатени средства: 2 889 178 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 635 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 000 BGN
2015 2 869 178 BGN
2 889 178 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 790 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 000 BGN
2015 2 438 802 BGN
2 455 802 BGN
В т.ч. Национално финансиране 845 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 000 BGN
2015 430 377 BGN
433 377 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвени доклади за планиране на подготовката и изпълнението на проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София”
Индикатор 2 2. Изготвен доклад за актуализация на идейния проект и оптимизация на разходите за железопътен участък Видин-Медковец
Индикатор 3 3. Изготвен доклад за актуализация и оптимизация на идеен проект за железопътни участъци Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник
Индикатор 4 4. Изготвен технически проект за елементите на железопътната инфраструктура по протежение на железопътен участък Видин-Медковец
Индикатор 5 5. Изготвени технически паспорти на съществуващите сгради и съоръжения в обхвата на железопътен участък Видин-Медковец
Индикатор 6 6. Изготвен доклад за промяна на предназначението на земята и подготовка на отчуждителни процедури
Индикатор 7 7. Изготвен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект за железопътен участък Видин-Медковец
Индикатор 8 8. Изготвен доклад за оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на техническия проект за железопътен участък Видин-Медковец
Индикатор 9 9. Изготвен доклад за теренни проучвания за издирване на археологически обекти по протежение на железопътен участък Видин-Медковец
Индикатор 10 10. Изпълнени мерки по информация и публичност по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”
Индикатор 11 10.1 Изработени на печатни рекламни материали
Индикатор 12 10.2 Извършено медийно отразяване и публикуване на обявления в национален ежедневник
Индикатор 13 10.3 Извършено медийно отразяване и публикуване на обявления в регионални печатни издания
Индикатор 14 10.4 Организирани и проведени големи публични събития извън гр. София
Индикатор 15 10.5 Организирани и проведени публични събития в гр. София
Индикатор 16 11. Изготвен доклад за Допълнение на ОВОС по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”
Индикатор 17 12. Осигурени съгласувателни документи от НКЖИ по дейностите по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз