Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0348-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02026
Наименование: "Повече безопасност при работа - повече производителност и мотивация"
Бенефициент: "ОРИОН - 94" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване и повишаване на професионалния и здравен статус на служителите, чрез внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи в „Орион - 94” ООД практики за мониторинг, превенция и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място.
Дейности: Дейност 4: Mодернизация и обезопасяване на съществуващи процеси с цел подобряване условията на труд При предприемането на мерки за осигуряване на ЗБУТ в предприятието е установено, че колективните предпазни средства много често са по-ефективни от използването на лични такива. След извършена консултация със служба по трудова медицина и преглед на утвърдената програма за минимизиране на риска в предприятието, беше установено, че е подходящо да се закупят следните активи:  Доставка на осем климатика, които да осигуряват благоприятен микроклимат за извършване на ежедневната работа на служителите ни;  Демонтаж на стари и неефективни дограми на осем прозорци в сградата на компанията и поставянето на нови PVC дограми 2.74/1.80 м. ПВЦ профил и К-стъкло, двуплоскостно отваряне;  Закупуване и поставяне на ПВЦ лентова завеса за отвор /Ш+В/ 1950/2500 мм., които са необходими, за да се намалят топлинните загуби в складовото помещение при извършване на товаро-разтоварни работи. Закупуването и доставката на активите ще бъде извършено от организация избрана по реда на ПМС 69/11.03.2013г.., като за целта ще бъдат събрани и оценени не по-малко от три съпоставими оферти, съдържащи техническо и финансово предложение.
Дейност 1: Администриране на проекта, контрол и отчетност на изпълнението Изпълнението на дейността включва следните основни стъпки:  Назначаване на членове на екипа – ръководител, координатор на проекта и счетоводител, на граждански договори за срок от 10 месеца;  Запознаване на всички членове от работния екип с длъжностните им характеристики. Точно и ясно определяне действията и задълженията им, както и отговорностите, които поемат при осъществяването на проекта;  Организиране дейността в офиса на проекта;  Запознаване на членовете на работния екип, невзели участие в изготвянето на проекта с целите и приоритетите на програмата, както и с конкретните цели и начини за тяхното осъществяване на настоящия проект;  Подготовка и осигуряване на необходимата документация за контрол и отчетност. Изготвяне на график на тръжните процедури и осъществяване на предварително проучване за потенциални изпълнители на които да бъдат изпратени покани за представяне на оферта;  Провеждане на редовни заседания на екипа на проекта. Дейността по изпълнение на бюджета за разходите по проекта и изготвяне на необходимата методическа и счетоводна документация към него включва:  Обработка на счетоводните документи;  Отчитане на финансовите разходи;  Дейността свързана с осъществяване на контрол по финансите включва: - Ежедневен – от ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя; - Периодичен – от възложителя на проекта, ръководителя, координатора и счетоводителя; - Последващ – от възложителя и ръководителя; - Изготвяне на заключителни отчети – отчетен доклад, технически и финансови отчети.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Предвиденият анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще бъде своеобразен инструмент за „Орион - 94” ООД в поска правене и усъвършенстване на политики, изработване и адаптиране на модели за оценка и управление на риска на работното място, кодекси за добри практики, ръководства за практически правила и т.н. Анализът ще помогне да се идентифицират ситуации и дейности, които е възможно да имат увреждащо действие. Това ще се извърши главно чрез събиране на информация от всякакви източници вътре и извън фирмата. Събраната и обобщена информация ще бъде предпоставка за взимането на последващи решения от ръководството за възможните коригиращи мерки, които ще трябва да се предприемат. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ПМС 69. Ще бъдат заложени минималните изисквания за структурата на анализа както следва: I. Въведение. II. Изложение и анализ. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. IV. Заключение. Като цяло анализът ще обхваща първоначален преглед, планиране на система за управление и нейното внедряване, поставянето на конкретни цели и предприемане на дейности за превенция на рисковете, произтичащи от конкретни опасности. Чрез първоначалния преглед ще се установи състоянието на дейностите в „Орион - 94” ООД по здраве и безопасност спрямо изискванията на нормативната база, което е отправна точка за политиката на фирмата по здраве и безопасност. По време на изготвянето на анализа ще се обърне специално внимание на проблемите, свързани със стреса в работата, както и необходимостта от оценка на всяко работно място още при проектиране, начините за избор на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на риска. Изводите и препоръките, които ще даде анализа ще бъдат прецизирани спрямо изискванията на нормативната база, големината на риска и ресурсите, с които разполага „Орион - 94” ООД за тяхното намаляване и/или отстраняване.
Дейност 5: Обучение на служители за безопасна работа Провеждането на подобнен род обучение е обвързано и с идеята да се формира у служителите на „Орион - 94” ООД мислене и поведение за действие, като: предварително обмисляне задачата, която ще се изпълнява, на основата на необходимите за това знания и квалификация; внимателно и отговорно подхождане към нейното изпълнение; обмен с ръководители и колеги необходимата за осигуряване на безопасността информация и т.н., т.е. означава в характера на работника да се изгражда съзнателно отношение към безопасността на труда. Предвижда се външна организация да организира и проведе обучение на 40 наши служители, свързана с актуализирането и модернизиране на работния процес в предприятието, свързано с проведения анали и внедрения международен стандарт за безопасност при работа. Като част от темите за обучение ще бъдат заложени и лекции за хоризонталните принципи на ОПРЧР с цел повишаване на социалната и трудова отговорност на служителите ни. Изпълнителят на дейността – обучаваща организация, ще има задължението за поддържане на пълна отчетност на курса, като изготвя необходимите графици, присъствени форми и дневник на обучението. Приключването на дейноста ще бъде отбелязано с издаването на сертификат за преминато обучение.
Дейност 3: Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS18001:2007 Работодателят е отговорен да организира здравословни и безопасни условия на труд. Прилагането на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд е полезен подход за постигане на тези отговорности. В тази връзка се предвижда изпълнението на дейност 3. За целите на нейната реализация ще бъдат извършени две процедури за подбор на външни организации, съответно по предоставяне на услуги по внедряване и сертифициране на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001:2007. Изпълнението на дейността ще премине през два основни етапа: Етап 1: Услуги по разработване и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труда. Избраният изпълнител следва да изготви СУЗБУТ съдържаща следните раздели: 1 Общи изисквания 2 Политика в областта на ЗБУТ 3.1 Идентификация на рисковете, оценка на рисковете и набелязване на мерки за управление на риска 3.2 Законодателни, нормативни и други изисквания 3.3 Цели и програма 4.1 Ресурси, роли, отговорност и правомощия 4.2 Компетентност на персонала, подготовка и осведоменост 4.3 Комуникация, партньорство и консултиране 4.3.1 Комуникация 4.3.2 Партньорство и консултиране 4.4 Документация 4.5 Управление на документите 4.6 Управление на операциите 4.7 Готовност за аварийни ситуации и реагиране 5.1 Измерение и мониторинг на показателите на дейността 5.2 Оценка на съответствията 5.3 Разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи и превантивни действия 5.3.1 Разследване на инциденти 5.3.2 Несъответствия, коригиращи и превантивни действия 5.4 Управление на записите 5.5 Вътрешен одит 6 Анализ от страна на ръководството Етап 2: Сертифициране на СУЗБУТ, съгласно международен стандарт OHSAS18001:2007 Изпълнителят по този етап ще следва да предостави следните услуги: 1. Предварителен одит на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007: 2. Сертификационен одит на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007: 3. Последващ одит (при необходимост): Издаване на сертификат за съотвествие на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007, издаден от акредитиран орган по сертификации.
Дейност 6: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло С оглед гарантиране спазването на правилата за работа и нормативните изисквания се предвижда се закупуването на следното работно облекло и ЛПС: 1. Зимни студозащитни обувки; 2. Ръкавици; 3. зимна риза; 4. Антирефлексни очила за работа с компютър. Изпълнението на дейността ще бъде осъществено посредством сключването на договор за доставка на предвидените материали, с доставчик избран по реда на ПМС69/11.03.2013г.. Необходимостта от изпълнението се определя от нуждата от подмяна на работното облекло и ЛПС на служителите в следствие на износване на старите такива поради обичайна употреба.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 739 BGN
Общ бюджет: 82 213 BGN
БФП: 82 213 BGN
Общо изплатени средства: 82 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 548 BGN
2015 65 665 BGN
82 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 066 BGN
2015 55 816 BGN
69 881 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 482 BGN
2015 9 850 BGN
12 332 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз