Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0035-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/035-02
Наименование: „В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.”
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 30.10.2013
Дата на приключване: 30.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е подпомагане успешното развитие на Община Гоце Делчев през следващия програмен период чрез укрепване на капацитета на общината за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове на ЕС. Общата цел на проектното преложение ще бъде постигната чрез реализирането следните специфични (конкретни) цели: Специфична цел 1: Подготовка на готови инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност за кандидатстване на община Гоце Делчев за финансиране със средства по линия на Оперативна програма "Региони в растеж" през следващия програмен период 2014 - 2020 г. Специфична цел 2: Изготвяне на списък с готови за финансиране п
Дейности: Дейност 7 „Дейности по информация и публичност“ Дейност 7 „Дейности по информация и публичност“
Дейност 4 „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на сградите“ Дейност 4 „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на сградите“
Дейност 2 „Подготовка на документации и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта“ Дейност 2 „Подготовка на документации и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта“
Дейност 3 „Изготвяне на технически паспорти на обектите“ Дейност 3 „Изготвяне на технически паспорти на обектите“
Дейност 6 „Съгласувания, оценка на съотвествието и одобряване на инвестиционните проекти“ Дейност 6 „Съгласувания, оценка на съотвествието и одобряване на инвестиционните проекти“
Дейност 8 „Финално отчитане и независим одит на проекта“ Дейност 8 „Финално отчитане и независим одит на проекта“
Дейност 1 „Организация и управление, отчитане и контрол на проекта“ Дейност 1 „Организация и управление, отчитане и контрол на проекта“
Дейност 5 „Изработване на инвестиционни работни проекти за обектите“ Дейност 5 „Изработване на инвестиционни работни проекти за обектите“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 720 BGN
Общ бюджет: 363 852 BGN
БФП: 363 180 BGN
Общо изплатени средства: 295 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 363 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 192 402 BGN
2015 103 279 BGN
295 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 308 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 163 542 BGN
2015 87 787 BGN
251 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 860 BGN
2015 15 492 BGN
44 352 BGN
Финансиране от бенефициента 672 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване:)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз