Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0129-C0001
Номер на проект: 13-13-129
Наименование: Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво развитие на община Бяла Слатина
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 29.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Прилагане на съгласувани и ефективни местни политики в Община Бяла Слатина
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Установяването на ефективна система за координация, вътрешен контрол и мониторинг е ключов фактор за качественото изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта. В тази връзка непосредствено след сключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ, ще бъде мобилизиран Екипът за управление на проекта, ще бъдат планирани детайлно дейностите в тяхната последователност и взаимовръзки, в съответствие с предложения График за изпълнение на проекта. Организацията и управлението на процесите и етапите на изпълнение на проекта ще се наблюдава, контролира и отчита от Екипа за управление на проекта:  Ръководител проект;  Счетоводител;  Технически асистент.
Дейност 2: Избор на изпълнители Изборът на изпълнители ще бъде извършен в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му. 1.1 Разработаване на тръжни документации за избор на изпълнител по реда на ЗОП; 1.2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП; 1.3 Сключване на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: Разработване на социално–икономически и SWOT анализ 3.1 Събиране/ актуализиране на информация, необходима за изготвянето на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.; 3.2 Организиране и провеждане на 20 бр. полустандартизирани интервюта (лице в лице) с представители на гражданските структури и бизнеса:  Подготовка на въпросници;  Провеждане на интервютата;  Обработка на резултатите;  Изготвяне на доклад. 3.3 Организиране и провеждане на 2 бр. фокус групи с представители на гражданските структури и бизнеса:  Подготовка и разпространение на покани до 8 (осем) участника за всяка фокус група;  Провеждане на фокус групите;  Обработка на резултатите;  Изготвяне на доклад. 3.4 Анализ на социално-икономическото развитие на общината и разработване на SWOT анализ; 3.5 Изготвяне на обобщен доклад относно социално-икономическото развитие на Община Бяла Слатина; 3.6 Формулиране на стратегически цели и приоритети за периода 2014-2020 г.
Дейност 4: Съгласуване със заинтерисованите страни на основните приоритети на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014-2020 г. Организиране и провеждане на 2 бр. фокус групи с представители на общинската администрация, гражданското общество и местния бизнес  Подготовка и разпространение на покани до 8 (осем) участника за всяка фокус група;  Провеждане на фокус групите;  Обработка на резултатите;  Изготвяне на доклад.
Дейност 5: Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. 5.1 Разработване на План за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г. със следния обхват, определен в чл. 13, ал.2 от Закона за регионалното развитие:  анализ на икономическото и социалното развитие на общината;  целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014 -2020 г.;  индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;  индикаторите за наблюдението и оценката на плана;  необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;  описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;  програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. 5.2 Предварителна оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г., в това число:  оценка на социално-икономическото въздействие на плана;  екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.
Дейност 6: Организиране и провеждане на обществено обсъждане 6.1 Подготовка и разпространение на покани до 60 (шестдесет) участника – представители на администрацията, гражданското общество и бизнеса; 6.2 Провеждане на общественото обсъждане; 6.3 Изготвяне на доклад с резултатите от проведеното обществено обсъждане; 6.4 Приемане на Плана за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г. от Общинския съвет.
Дейност 7: Разработване и въвеждане на методически указания за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретни местни политики 7.1 Разработване на вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на конкретни политики (в областта на околната среда и социалната сфера), прилагани от общинската администрация; 7.2 Въвеждане на изготвените вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на конкретни политики (в областта на околната среда и социалната сфера), прилагани от общинската администрация; Въвеждането на разработените вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на конкретни политики (в областта на околната среда и социалната сфера), прилагани от общинската администрация, ще бъде извършено с административен акт (решение) на Общинския съвет.
Дейност 8: Провеждане на съпътстващо обучение за работа с разработените вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на конкретни политики (в областта на околната среда и социалната сфера), прилагани от общинската администрация 8.1 Организиране на съпътстващото обучение; 8.2 Провеждане на съпътстващото обучение за 16 (шестнадесет) участника: Целева група обучаеми Жени (брой) Мъже (брой) Кмет на община 1 Зам.км. УТСБА 1 Зам.км.ИПСФ 1 Секретар на община 1 Директор Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" 1 Директор Дирекция "Бюджет и счетоводство" 1 Директор Дирекция "Хуманитарни дейности" 1 Директор Дирекция "Устройство на територията и строителството" 1 Директор Дирекция "Общинска собственост, обществени поръчки и екология" 1 Директор Дирекция "Разработване на проекти" 1 Началник отдел "Местни данъци и такси" 1 Юрисконсулт Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" 1 Ст.експерт здр.и соц.дейности Дирекция "Хуманитарни дейности" 1 Ст.експ.екология Дирекция "Общинска собственост, обществени поръчки и екология" 1 Мл.експ. РП Дирекция "Разработване на проекти" 1 Мл.експ.ЕОЗ Дирекция "Разработване на проекти" 1 ОБЩО 8 8
Дейност 9: Дейности за информация и публичност Изпълнение на дейности за информация и публичност:  Публикации в медиите в началото и в края на проекта – 2 бр.;. За популяризиране на проекта сред обществеността и всички заинтересовани страни ще бъдат направени публикации в медиите. Първата публикация ще бъде направена непосредствено след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Бяла Слатина и УО на ОПАК. Втората публикация (в края на проекта) ще запознае обществеността с постигнатите резултати от изпълнението на проекта;  Публикуване на актуална информация във връзка с настоящия проект на интернет страницата на община Бяла Слатина;  Упоменаване на финансовия принос на ЕСФ чрез Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. във всички доклади за напредък, както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дейностите по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
Спот.Комм ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 442 BGN
Общ бюджет: 74 890 BGN
БФП: 74 890 BGN
Общо изплатени средства: 74 890 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 888 BGN
2014 59 002 BGN
2015 0 BGN
74 890 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 505 BGN
2014 50 151 BGN
2015 0 BGN
63 657 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 383 BGN
2014 8 850 BGN
2015 0 BGN
11 234 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Брой участници в екип за управление на проекта
Индикатор 3 (Д) Дейност 2: Брой проведени тръжни процедури по реда на ЗОП
Индикатор 4 (Д) Дейност 3: Брой проведени интервюта
Индикатор 5 (Д) Дейност 3: Брой проведени фокус-групи
Индикатор 6 (Д) Дейност 3: Брой разработени анализи (социално икономически анализ и SWOT анализ)
Индикатор 7 (Д) Дейност 4: Брой проведени фокус-групи
Индикатор 8 (Д) Дейност 5: Брой разработени общински планове
Индикатор 9 (Д) Дейност 5: Брой разработени предварителни оценки на общински планове
Индикатор 10 (Д) Дейност 6: Брой проведени обществени обсъждания
Индикатор 11 (Д) Дейност 7: Брой създадени и приети механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 12 (Д) Дейност 8: Брой проведени съпътстващи обучения;
Индикатор 13 (Д) Дейност 8: Брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 9: Брой публикувани платени съобщения в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз